แผนการสอนภาษาพาที ชั้น ป.1-ป.6

ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ โรงเ…

Read more »

แผนการสอนภาษาพาที ป.1 ไฟล์ Word

สาระสําคัญ การอานออกเสียงคํา …

Read more »