• All
  • [post-views]

บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557

Version:0.9 StartHTML:00000097 EndHTML:00721777 StartFragment:00000135 EndFragment:00721739 เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902329025 ชาย อนุสรณ อุดตะกะ
2 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600071831 ชาย ธนโชติ มหาธรรม
3 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600077090 ชาย สรยุทธ ขอยุน
4 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1149600137801 ชาย พิชญะ บุญประเสริฐ
5 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1339600097238 ชาย กฤษดา วิชาชวง
6 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101104452 ชาย ชานนท จันทรแจม
7 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1101501300412 ชาย ชนินทร เนตรนาง
8 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600073493 ชาย ทรงพล ทวีชัย
9 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101104029 ชาย มาคสิระ หอมดวง
10 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600075429 ชาย อรรถพร กมลละคร
11 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101104037 ชาย ภูริภัทร หวังสุดดี
12 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1200901422769 ชาย พัชรพล ทายิดา
13 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1119902254826 ชาย อดิเทพ คํากอง
14 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101105181 ชาย สุวีระ ทวีชัย
15 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600074431 หญิง นิตยา ทวีชัย
16 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101104096 หญิง ลักษณา หมายแถมกลาง
17 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902334517 หญิง ใกลรุง แกวเกิดมี
18 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101105157 หญิง มนัสนันท สาระจันทร
19 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600074481 หญิง ชนิกา ภูมณีย
20 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101103758 หญิง ลัดดาวัลย วงละคร
21 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600075879 หญิง วรัญญา ชาญนรา
22 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1418600074589 หญิง พิมชนก เหลาศุภะ
23 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1412101105009 หญิง ธัญญารัตน ปญญาใส
24 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902400056 หญิง ขวัญขาว สุขตะกั่ว
25 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902386070 หญิง วิกานดา คําเบาเมือง
26 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902335505 หญิง ณัฏฐชยา หลาแรง
27 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902335513 ชาย ณัฏฐณิชา หลาแรง
28 1041680750 บานนาดีโคกกลาง 1419902346469 หญิง ปยะนุช เติมสุทา
บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานทายม
หองสอบที่ 1
เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680751 บานนาฝาย 1412101104312 ชาย สหรัฐ ศิริโยธา
2 1041680751 บานนาฝาย 1419902319429 ชาย ภัทรดนัย บอบัวเงิน
3 1041680751 บานนาฝาย 1412101105351 ชาย อนุสรณ อุดมรัตน
4 1041680751 บานนาฝาย 1419902348607 ชาย สุวรรณภูมิ ชัยกิตติธนกุล
5 1041680751 บานนาฝาย 1419902354640 ชาย อภิรักษ สักสีแสง
6 1041680751 บานนาฝาย 1418600089284 ชาย สุทธิภัทร คําศรี
7 1041680751 บานนาฝาย 1102170072141 ชาย ปริชญ ศรีภักดี
8 1041680751 บานนาฝาย 1412101104266 หญิง ปาริฉัตร ทานทิพย
9 1041680751 บานนาฝาย 1412101104410 หญิง สุดารัตน แถลงเรียบ
10 1041680751 บานนาฝาย 1412101104606 หญิง ปุณยาพร ศรีภักดี
11 1041680751 บานนาฝาย 1412101104631 หญิง กุลณัฏฐ มาตรวังแสง
12 1041680751 บานนาฝาย 1412101105106 หญิง ภูชนก วิชัยวงษ
13 1041680751 บานนาฝาย 1419902345110 หญิง ณํฐชา เครือโอ
14 1041680751 บานนาฝาย 1418600090100 หญิง จีรนันท กรนิรัตน
15 1041680751 บานนาฝาย 1409600409271 หญิง มันทนา พงษพันธ
16 1041680751 บานนาฝาย 1379900325121 หญิง อมรรัตน เบาหลอ
17 1041680751 บานนาฝาย 1419902373733 หญิง ลักษณา ปุริเส
18 1041680751 บานนาฝาย 1412101104428 หญิง จิตรวรรณ กองเพชร
19 1041680751 บานนาฝาย 1412101104444 หญิง คชาภรณ ชารัญจา
20 1041680753 บานทาสี 1129701363806 ชาย ชญานนท ภูแซมโชติ
21 1041680753 บานทาสี 1412101104860 หญิง วรดา ไกยราช
22 1041680749 บานหนองบัว 1409903524506 หญิง ฐิติกา ผมอุด
23 1041680749 บานหนองบัว 1418600098267 หญิง ปาริฉัตร ศรแกว
24 1041680749 บานหนองบัว 1419902351497 หญิง ประกายพร จาปาศรี
25 1041680749 บานหนองบัว 1418600093001 หญิง ขวัญจิรา ชารีสมบัติ
หองสอบที่ 2
บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานทายม
เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1418600075712 ชาย ณัฐวัฒน ศรีเชียงสา
2 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101103693 ชาย นันทศักดิ์ ภาโส
3 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1410501153505 ชาย ภาคิน วันทา
4 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1418600073116 ชาย วีรภัทร ชาญเขวา
5 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1209702251512 ชาย สุกฤษฏ รูปเหมาะ
6 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101104011 ชาย อิทธิเดช นรศรี
7 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101104282 หญิง เบญญาภา ศรีจุมพล
8 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101104941 หญิง ประภาศิริ โคตรมูล
9 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101104932 หญิง พิชญา พลเสนา
10 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1418600077758 หญิง ภิรมยพร กิติยวงศ
11 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101104258 หญิง วรนุช สรางแกว
12 1041680755 บานโคกศรีหวยยาง 1412101104851 หญิง สุพรรษา พรมที
13 1041680752 บานทับไฮ 1412101105017 ชาย วรภัทร สีหาบุตร
14 1041680752 บานทับไฮ 1412101104720 ชาย ทวีทรัพย อังคะพนมไพร
15 1041680752 บานทับไฮ 1412101104771 ชาย นครินทร สาโหงนปอ
16 1041680752 บานทับไฮ 1419902284919 ชาย ธีรภัทร สีลาโชติ
17 1041680752 บานทับไฮ 1950700056025 ชาย ภานุวัฒน มณีเนียม
18 1041680752 บานทับไฮ 1412101103995 ชาย ธนวัฒน พวงมาลา
19 1041680752 บานทับไฮ 1412101104151 ชาย นวพล นนทะเสน
20 1041680752 บานทับไฮ 1412101104541 ชาย นพกร จันทะสงเคราะห
21 1041680752 บานทับไฮ 1240600249979 ชาย ณัฐวัฒิ เหมือนสูงเนิน
22 1041680752 บานทับไฮ 1412101104649 ชาย ธวัชชัย ปตาระโพธิ์
23 1041680752 บานทับไฮ 1431000165064 ชาย ศรณสิริ แสนคํา
24 1041680752 บานทับไฮ 1129901904312 หญิง ณัฐนรี ภูมิทอง
25 1041680752 บานทับไฮ 1670600252496 หญิง สุณิสา สนธีระ
26 1041680752 บานทับไฮ 1412101104002 หญิง ชลิดา นครไธสงค
27 1041680752 บานทับไฮ 1412101104401 หญิง ปยภัทร ทองคํา
28 1041680752 บานทับไฮ 1412101104983 หญิง ปวีณา ศรีสมบัติ
29 1041680752 บานทับไฮ 1419902301279 หญิง เนตรชนก เทียบพา
30 1041680752 บานทับไฮ 1412101104754 หญิง สุดาภัทร กําจัดภัย
31 1041680752 บานทับไฮ 1418600084011 หญิง ภัณฑิรา นาสมใจ
32 1041680752 บานทับไฮ 1430501525470 หญิง ศิริกัลยา ปตาระโพธิ์
บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานทายม
หองสอบที่ 3
เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680748 บานแสงสวาง 1419902325011 ชาย ธนากร ชมสนัด
2 1041680748 บานแสงสวาง 1412101105220 ชาย ณัฐวุฒิ อนุสี
3 1041680748 บานแสงสวาง 1412101105726 ชาย กฤษณพัฒน สีตา
4 1041680748 บานแสงสวาง 1412101105751 ชาย ศุภชัย ชัยแสนทา
5 1041680748 บานแสงสวาง 1418600082778 ชาย ธนชัย ดวงจันโชติ
6 1041680748 บานแสงสวาง 1418600082131 ชาย กฤษฎากรณ เกื้อกูล
7 1041680748 บานแสงสวาง 1749901055361 ชาย ธรรมโชติ ตาถาดาง
8 1041680748 บานแสงสวาง 1412101105149 ชาย ปฐวิกรณ แดนสีแกว
9 1041680748 บานแสงสวาง 1418600081461 ชาย ศราวุธ ธรรมกัณหา
10 1041680748 บานแสงสวาง 1418600082662 หญิง วรัญญา บุตรวงศ
11 1041680748 บานแสงสวาง 1412101106129 หญิง แกวมณี มาราษฎร
12 1041680748 บานแสงสวาง 1103703987429 หญิง มาริษา พลคร
13 1041680748 บานแสงสวาง 1104300957301 หญิง กฤษญาภรณ รัตนประกร
14 1041680754 บานทายม 1418600075399 ชาย นัฐภูมิ ดีกุดเรือ
15 1041680754 บานทายม 1104300861151 ชาย สิรวิชณ แสงสวาง
16 1041680754 บานทายม 1412101105475 ชาย ศรุต หัดไชโย
17 1041680754 บานทายม 1412101105165 ชาย สุรชัย คตอุทร
18 1041680754 บานทายม 1418600077081 ชาย กฤษฎา เวียงอินทร
19 1041680754 บานทายม 1412101104061 หญิง วนิดา ยวนหมื่น
20 1041680754 บานทายม 1412101103677 หญิง อรีรัตน จุมพลขัน
21 1041680754 บานทายม 1418600082328 หญิง ศิรประภา คนฉลาด
22 1041680754 บานทายม 1418600082255 หญิง สุชาวดี มาตราช
23 1041680754 บานทายม 1410501156709 หญิง นริศรา เมืองพนอม
24 1041680754 บานทายม 1418600087125 หญิง ปณิตา มูลแดง
25 1041680754 บานทายม 1412101105467 หญิง พรนภัทร รัตนแสง
26 1041680754 บานทายม 1419902288540 ชาย อภิวัฒน ศรีวิเศษ
บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานทายม
หองสอบที่ 4
เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680149 บานเชียงแหว 1100401300720 ชาย กฤษฐาพร มีดี
2 1041680149 บานเชียงแหว 1418600086358 ชาย จิรวัฒน มานะลอ
3 1041680149 บานเชียงแหว 1240401185351 ชาย นภัสกร หาญณรงค
4 1041680149 บานเชียงแหว 1418600078851 ชาย ปฎิเวธ สายยศ
5 1041680149 บานเชียงแหว 1418600087478 ชาย ศักรินทร ไชยวรรณ
6 1041680149 บานเชียงแหว 1248500021736 ชาย ศิวัฒน กุลละวณิชย
7 1041680149 บานเชียงแหว 1200101942440 ชาย ศุภกฤต แกวอุไร
8 1041680149 บานเชียงแหว 1209301161245 ชาย อนุวัฒน ศรีสมบัติ
9 1041680149 บานเชียงแหว 1101501307271 ชาย อมรเดช ไรขาม
10 1041680149 บานเชียงแหว 1418600079165 ชาย ชินวัฒน พรหมพันธใจ
11 1041680149 บานเชียงแหว 1138900022692 ชาย กัปตัน ดอนไพรมี
12 1041680149 บานเชียงแหว 1418600086366 ชาย เกียรติศักดิ์ เมืองฟู
13 1041680149 บานเชียงแหว 1418600076450 หญิง กรรณิการ อรรคฮาต
14 1041680149 บานเชียงแหว 1129901944781 หญิง จีรนันท เหมือนเขียว
15 1041680149 บานเชียงแหว 1418600069020 หญิง ณิชาภรณ ชาญนรา
16 1041680149 บานเชียงแหว 1418600086820 หญิง นันทนา คุณมี
17 1041680149 บานเชียงแหว 1418600075640 หญิง นิภาธร พาโฮม
18 1041680149 บานเชียงแหว 1100703830209 หญิง ปาริฉัตร ปุเรโต
19 1041680149 บานเชียงแหว 1418600088733 หญิง ปาริดา อุดชาชน
20 1041680149 บานเชียงแหว 1418600082883 หญิง ศิรินยา สารีพันดอน
21 1041680149 บานเชียงแหว 1418600080911 หญิง เสาวนีย ธรรมรงค
22 1041680149 บานเชียงแหว 1418600075852 หญิง อารียา นวมอิ่ม
23 1041680149 บานเชียงแหว 1418600078312 หญิง อรวรรณ ศรีพิทักษ
24 1041680149 บานเชียงแหว 1309801523269 หญิง นิศาชล สาริกบุตร
25 1041680154 บานนกขะบา 1418600088075 ชาย ภูริณัฐ โพธิ์วอ
26 1041680154 บานนกขะบา 1409400022128 ชาย เจษฎา จนทะผา
27 1041680154 บานนกขะบา 1418600082956 หญิง กรวิภา สืบพิมาย
28 1041680154 บานนกขะบา 1430501526689 หญิง จุฬารัตน ภูหัวตลาด
บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเชียงแหว
หองสอบที่ 1
เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680152 บานสวนหมอน 1418600080872 ชาย วีระศักดิ์ ภูสนธิ์
2 1041680152 บานสวนหมอน 1418600084941 ชาย รัชกรณ กองหลา
3 1041680152 บานสวนหมอน 1104300882166 ชาย วรชิต สายทองคํา
4 1041680152 บานสวนหมอน 1418600077006 ชาย สุรเชษฐ กิริมิตร
5 1041680152 บานสวนหมอน 1418600083359 ชาย วิศรุต จําปาดี
6 1041680152 บานสวนหมอน 1418600070044 ชาย จักริน อินทรธิราช
7 1041680152 บานสวนหมอน 1418600071342 ชาย ศักดิ์รินทร ขาวสะอาด
8 1041680152 บานสวนหมอน 1418600072756 ชาย อดิเทพ ดวงชาญ
9 1041680152 บานสวนหมอน 1139600340142 ชาย สุรชัย คําเฮือง
10 1041680152 บานสวนหมอน 1103200092626 ชาย ณัฐวัฒน จันทรเสนา
11 1041680152 บานสวนหมอน 1418600071288 หญิง สุกัญญา อาษา
12 1041680152 บานสวนหมอน 1418600073167 หญิง พัชราภา ภูแสง
13 1041680152 บานสวนหมอน 1418600077511 หญิง ศิริลักษณ บุษมงคล
14 1041680152 บานสวนหมอน 1418600081313 หญิง พรทิวา โสภากุล
15 1041680152 บานสวนหมอน 1103200092588 หญิง ณัฐกาจน จันทรเสนา
16 1041680152 บานสวนหมอน 1418600081321 หญิง อภิญญา ขารพ
17 1041680152 บานสวนหมอน 1749700120092 หญิง อรวรรณ พลวาป
18 1041680152 บานสวนหมอน 1418600074317 หญิง ปณิตา ภูสนธิ์
19 1041680152 บานสวนหมอน 1418600083006 หญิง พิกุลทอง ตุมกา
20 1041680152 บานสวนหมอน 1418600077545 หญิง สุธาริณี พลวาป
21 1041680152 บานสวนหมอน 1419902336081 หญิง ผกายพร สีเหลือง
22 1041680152 บานสวนหมอน 1199901030711 หญิง กุลธิดา อมวิชา
23 1041680152 บานสวนหมอน 1418600081127 หญิง มลทการ จันทรเสนา
24 1041680153 บานเดียม 1418600082000 ชาย ธนัชชา ทาตอ
25 1041680153 บานเดียม 1418600084363 หญิง สาวิกา พลาสี
26 1041680153 บานเดียม 1418600085220 หญิง ธัญภรณ บุญทิน
27 1041680153 บานเดียม 1418600081666 หญิง มุฑิตา จัตวาภักดี
28 1041680153 บานเดียม 1418600083413 หญิง ปยะธิดา นันธิราช
29 1041680153 บานเดียม 1418600089071 หญิง เขมิกา สองจันทร
30 1041680153 บานเดียม 1418600081593 หญิง สุกัญญา ศรีสุภา
บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557
สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเชียงแหว
หองสอบที่ 2
เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ
1 1041680150 บานเซียบ 1419902311878 ชาย ธนดล ไชยวัน
2 1041680150 บานเซียบ 1418600085459 ชาย ศิริวัฒน ศรีจูมพล
3 1041680150 บานเซียบ 1419902318074 ชาย เอกราช คุยมวงพันธุ4 1041680150 บานเซียบ 1418600088717 ชาย พงศธร จิตรชัย5 1041680150 บานเซียบ 1418600081836 หญิง นิกขนิภา สีหาทับ6 1041680150 บานเซียบ 1102003724165 หญิง นาริสา เกิดพยัคฆ7 1041680150 บานเซียบ 1418600089900 หญิง ปาลิตา ดวงเทพจันทร8 1041680150 บานเซียบ 1418600079742 หญิง พัชราภรณ สัตยาวัน9 1041680150 บานเซียบ 1418600090711 หญิง พิมพชนก อุดชาชน10 1041680150 บานเซียบ 1749901064700 หญิง วนัชพร แสนสนุก11 1041680150 บานเซียบ 1419902358092 หญิง วรัญญา ตามขมิ้น12 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1408200038526 ชาย ธนโชติ ฝายเพ็ชร13 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600076689 ชาย สิทธินนท พรมเลิศ14 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600077448 ชาย ปยะเดช แสนหาญ15 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600079882 ชาย โกมินทร ไผปอง16 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1408300027968 ชาย ธนภูมิ นอยศรี17 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600087931 ชาย กรนันท แสงดี18 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600090258 ชาย จักรชัย พันธุคะชะ19 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1419902365684 ชาย อนุพร นาคลา20 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600077944 หญิง สุภาดา ประเสตัง21 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600078690 หญิง สุภัสสร ไชยสีดา22 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1419902312505 หญิง แพรวา สมสลาง23 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600083847 หญิง อริสรา คําขาว24 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600085661 หญิง ญาณิศา อินทศร25 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600085939 หญิง บัณฑิตา ธิคะบุตร26 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600086609 หญิง มะลิวรรณ อาจชนะ27 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1100401315298 หญิง ปณิตา ถูกชัยภูมิ28 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600089012 หญิง นุชนาถ ลักษณะ29 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1418600086579 หญิง ศิริสา ลาดา30 1041680151 บานหมากบาเลาโคกกลาง 1259500063049 หญิง สาธิตา สุระนัยบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเชียงแหวหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1418600077227 ชาย สุรชัช ถําวาป2 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1849300064119 ชาย สุทธิภัทร อุสุพานิช3 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1418600084851 ชาย ประกาศิต ถําวาป4 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1102003733181 ชาย ภูฤทธิ์ เอกกุล5 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1849300058739 ชาย นัฐธพงษ เภาพาน6 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1418600082506 หญิง สุธิดา ลาจันทร7 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1418600090622 หญิง กมลชนก ถําวาป8 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1139300020223 หญิง บุษราภรณ พระวังคาม9 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1849300063058 หญิง ฐิฎิภรณ อุสุพานิช10 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1849300050282 หญิง พัชราภา หาระไกร11 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1418600079751 หญิง สุดารัตน ถําวาป12 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1739902233963 หญิง สุกานดา หมอคํา13 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1103100889018 หญิง สุจิรา พลางวัล14 1041680159 บานยางหลอโนนน้ํายอย 1418600073647 ชาย ศิริกรณ ลิลัน15 1041680160 บานดอนเงิน 1749901051501 ชาย นรินทร สุขวาป16 1041680160 บานดอนเงิน 1418600084967 ชาย คณิต จรุงพันธ17 1041680160 บานดอนเงิน 1418600086668 ชาย สิทธิชัย บุตตะวงษ18 1041680160 บานดอนเงิน 1418600083171 ชาย ปยะศักดิ์ สีลาดเลา19 1041680160 บานดอนเงิน 1418600077723 ชาย ศราวุธ สุขรมย20 1041680160 บานดอนเงิน 1418600083154 ชาย ปยะวัฒน วันทา21 1041680160 บานดอนเงิน 1418600080881 หญิง จิราภา ปุราโส22 1041680160 บานดอนเงิน 1759900483466 หญิง วรรณนิษา ศรีทับ23 1041680160 บานดอนเงิน 1418600087974 หญิง ทิพวรรณ จันทรหนองแวงบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวงหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418000056351 ชาย ณพงค กิติราช2 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1410400131352 หญิง สุนิสา โคตรสุโน3 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1209301167758 หญิง กนกนิภา ขําวาป4 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1139300019985 หญิง ณัฐพร ฮองตน5 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1419902335181 หญิง ธัญสุดา ประสงคสุข6 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1419902335114 หญิง นภาพร กิติราช7 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1419902335106 หญิง นภัสสร กิติราช8 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418600083952 หญิง พิยดา กุลสะโมรินทร9 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1209601467471 หญิง ตรีเนตร จันทะโสม10 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418600084835 ชาย ณัฐพงค นามมนตรี11 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1409903454575 ชาย วชิญะ สรวงศิริ12 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418600080783 ชาย ศุภวัฒน กิติราช13 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418600075593 ชาย ธีระพล วัชโรสินธุ14 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418600075895 ชาย จักรพงศ คําบุดดา15 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1418600092293 ชาย ศุภกิณห คนไว16 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1739902194691 หญิง ศิริลักษณ สรวงศิริ17 1041680155 บานเหลาแชแลหนองแวง 1209702269012 หญิง พิมพชนก จรุงพันธ18 1041680156 บานเมืองพรึก 1418600077065 ชาย ธงชัย เรียงสันเที่ยะ19 1041680156 บานเมืองพรึก 1418600079891 ชาย วีระยุทธ ดวนดี20 1041680156 บานเมืองพรึก 1419902324007 ชาย ปยะราช เครือเนตร21 1041680156 บานเมืองพรึก 1418600084584 ชาย ธนากานต นันทะจันทร22 1041680156 บานเมืองพรึก 1418600083073 ชาย ภาคิน อยูทองหองสอบที่ 2บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวงเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680157 บานเหลากกโพธิ์กกเค็ง 1418600080244 ชาย ชัชพงษ ชัยสุมัง2 1041680157 บานเหลากกโพธิ์กกเค็ง 1418600073612 ชาย ชนินทร ศรีเมือง3 1041680157 บานเหลากกโพธิ์กกเค็ง 2209000012133 ชาย ธนกฤต ฤทธิมาร4 1041680157 บานเหลากกโพธิ์กกเค็ง 1419902289945 หญิง ศศฺกานต ชํานาญพงษ5 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600080741 ชาย ธนกฤต ศรีโบราณ6 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600076204 ชาย วิศรุต นันทกลาง7 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600078975 ชาย อนุกูล สานโพคา8 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600077669 ชาย เจษฏาภรณ อินทศร9 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600077804 ชาย ปองคูณ ชนะเสภา10 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1419902330589 ชาย พิทยา ทิพยปราณี11 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1408600037870 ชาย นัฐวุฒิ ศรีปญญา12 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600070630 ชาย อวิรุทธ สุวรรณไตร13 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600074309 หญิง นันทพร บุษดี14 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600071181 หญิง ปรียาวรรณ พลางวัน15 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1347900023963 หญิง เฟองฟา อวนโคตร16 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1209501188881 หญิง พลอยมณี จาวไข17 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600080716 หญิง สุพัตรา บุษดี18 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600083120 หญิง กานตพิชชา สรวงศิริ19 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1348800033631 หญิง วรรณิษา จรจรัส20 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600078134 หญิง อริศรา จรุงพันธ21 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600084100 หญิง วีรวรรณ พันธุเดช22 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1418600074147 หญิง มัณฑิตา สืบสําราราญ23 1041680158 บานเหลาหมากบาเชียงสม 1419902334975 หญิง ชลธี ศรีรัตนพันธบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวงหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600080694 ชาย ทรงเกียรติ ไชโยกุล2 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600079904 ชาย ธนากร พรมสอน3 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600070133 ชาย อรชุน ไชโยกุล4 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600084410 ชาย อัครเดช ตางมงคล5 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1100703817971 ชาย วิชชากร หงษเวียงจันทร6 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600085335 หญิง ฐิตาพร จรุงพันธ7 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600088172 หญิง นิศารัตน มะโนศิลป8 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600076662 หญิง ปริฉัตร หมวดชาลี9 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1219901071832 หญิง วิภาดา เศษวิสัย10 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600076344 หญิง สุมิตรา จําปางาม11 1041680162 บานทามวงเวียงคํา 1418600085050 หญิง สิดาพร ออนา12 1041680163 บานสวนมอนคํา 1418600081348 ชาย ปรีดา รัฐมนตรี13 1041680163 บานสวนมอนคํา 1418600082026 ชาย ภูชนะ โสภากุล14 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600076263 ชาย อนุสรณ แสนโหนง15 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600077103 ชาย จักรธร แสนวัง16 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600083057 ชาย กฤษฎา ภูบาทา17 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600082158 ชาย ภควัตร ทําทาทอง18 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600084797 หญิง กนกวรรณ มองทรัพย19 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600077570 หญิง ลัดดาวัลย นานอก20 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600084657 หญิง ภัคธีมา นวะศรี21 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600076646 หญิง ศิริประภา เฉื่อยนอก22 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600072624 หญิง ณัฐชา กุลโต23 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1319901017136 หญิง วันเพ็ญ ชาวลําปาว24 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600079408 หญิง สายสวรรค งันเกาะ25 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1199600400099 หญิง ภัคจิรา บุขุนทด26 1041680164 บานโนนเห็นวังชัย 1418600091092 หญิง พรทิพย ดอนพันเมืองบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหินฮาวโนนงามหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600079181 ชาย กวีวัฒน ไชโยกุล2 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600084924 ชาย ภานุวัฒน บุตรแสน3 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600070338 ชาย วรัญู โคตรวงศ4 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600079017 ชาย อิศรา วัชโรสินธุ5 1041680161 บานทาหนองเทา 1419902274140 ชาย มีรวาร ดีแซง6 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600078401 ชาย ภานุพงศ แปราช7 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600070931 ชาย สถาพร ทาวมะตรี8 1041680161 บานทาหนองเทา 1139900474284 ชาย อรรถพล สิงสถิต9 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600071211 ชาย อิศรา สงศรี10 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600085521 หญิง ธัญพิมล อะนุเวช11 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600079629 หญิง สินจัย ภูพานหงษ12 1041680161 บานทาหนองเทา 1419902329441 หญิง ศิริรัตน นําเลิศ13 1041680161 บานทาหนองเทา 1419902333162 หญิง ภัทรธิดา วงกันยา14 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600078754 หญิง รุงราวัลย คันธะลาด15 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600081658 หญิง จุฑาภรณ รอบคอบ16 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600085475 หญิง วิชญาพร ภูสมดี17 1041680161 บานทาหนองเทา 1399900261947 หญิง บุษยมาศ โพธิ์รัง18 1041680161 บานทาหนองเทา 1418600083715 หญิง ธนิดา สีทอนเหลา19 1041680165 บานคําไผ 1418600082476 ชาย ณัฐพงษ เลขกระโทก20 1041680165 บานคําไผ 1418600075275 หญิง นันทกาล จันนอย21 1041680165 บานคําไผ 1418600081500 ชาย เอกลักษณ พละกุล22 1041680165 บานคําไผ 1418600085602 หญิง พรยมล ทรงสังขาร23 1041680165 บานคําไผ 1418000063110 หญิง สาวิตรี บุญเรือง24 1041680165 บานคําไผ 1418600087133 ชาย วีระภัทร เพียรพจน25 1041680165 บานคําไผ 1418600063374 หญิง พรภิรมย พรมโสภาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหินฮาวโนนงามหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680166 บานหินเหลิ่ง 1749901050571 ชาย พัชรสาร สุวรรณโคตร2 1041680166 บานหินเหลิ่ง 1418600085424 ชาย เจษฎาวุฒิ สัจจา3 1041680166 บานหินเหลิ่ง 1418600073728 หญิง ศศิวรรณ สีคาม4 1041680166 บานหินเหลิ่ง 1209000213173 หญิง ธิดา วงกันยา5 1041680166 บานหินเหลิ่ง 1418600082409 หญิง ยามาพร สุรวิทย6 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600071156 ชาย ธนธรณ พลางวัน7 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1410901148002 ชาย อัษฏาวุธ เภาพาน8 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600076514 หญิง เกวลิน ลุนปดถา9 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600083367 หญิง จันธิมา สุขรมย10 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1650801258726 หญิง นรินทร สุขรมย11 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600077642 หญิง ปณณิกา สุดใจ12 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1410501154587 หญิง ปยะดา แข็งขยัน13 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600087419 หญิง พิมชนก สรวงศิริ14 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1419902300655 หญิง ศิรินภา นิลดอนหวาย15 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600080635 หญิง ศิริวรรณ ชัยดี16 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600085904 หญิง สุภัสสรา แวววงษ17 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1419902357690 หญิง อาทิตยา สุขรมย18 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1430501528002 หญิง สุนิสา หินะสิทธิ์19 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1119902282218 หญิง นริศรา ภารจรัส20 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1419902366087 หญิง ชนมณกานต คําผา21 1041680167 บานหินฮาวโนนงาม 1418600086439 ชาย พีรพล อินทรเหลา22 1041680168 บานนาแบก 1418600080279 ชาย นิลวัฒน เนืองมัจฉา23 1041680168 บานนาแบก 1419902343494 ชาย บดินทร นิลเกษ24 1041680168 บานนาแบก 1419902316896 ชาย สมเกียรติ วงศกันยา25 1041680168 บานนาแบก 1418600071229 ชาย ธีรภัทร คุณาวัตร26 1041680168 บานนาแบก 1418600081445 หญิง อรอนงค กมลวิบูลย27 1041680168 บานนาแบก 1418600090843 หญิง เกวลิน ศรีกระสอนบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหินฮาวโนนงามหองสอบที่ 3บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600076565 ชาย ณัฐวุฒิ ทิจันธุง2 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1419902306009 ชาย ดิถดนัย เพียภิรม3 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1410401521189 ชาย ประกฤษฎิ์ เหาะเหิน4 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600073914 ชาย ผดุงพงษ จันดาเบา5 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600079416 ชาย รัตนภูมิ ทิมินกุล6 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600080813 ชาย รัฐภูมิ ใหมทอง7 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600083791 ชาย รัชภูมิ พงษสุวรรณ8 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1104200470273 ชาย เอกทัศน ศรียศจักร9 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1419902334860 ชาย ฤทธิกร บุญจวบ10 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600074562 ชาย มงคลชัย ลุนสะแกวงษ11 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600084614 หญิง กชกร เหลาทับ12 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1419902326794 หญิง ชนนิกานต วงศสุริยา13 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600079025 หญิง ณัฐชา วงศสุริยา14 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600070389 หญิง ณัฐวิภา มะโนศิลป15 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600083901 หญิง ตติยากรณ มูลสาร16 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600076875 หญิง นภัสสร สีดา17 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1419902272180 หญิง นฤพร ภักดีราช18 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600083316 หญิง น้ําฝน กระแสเทพ19 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600076654 หญิง เฟองฟา สิทธิวงษา20 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600078011 หญิง มลรดา โพธิษา21 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600084690 หญิง รุงทิพย บุญลอด22 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600081038 หญิง ศศิมา พวงจันทร23 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600084592 หญิง สุจิตรา พาลี24 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1104300829362 หญิง สุชานันท ออนบุญมา25 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600073248 หญิง สุภิดา พิมโสดา26 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600081330 หญิง อรัญญา รักษาภักดี27 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1418600081062 หญิง ธัญลักษณ ยุระยาตร28 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1120500119951 หญิง สุธีธิดา วงศสุริยา29 1041680125 บานสีออสวางราษฎรสามัคคี 1100201832191 หญิง ไอรดา ผองแสงศรี30 1041680126 บานโนนเขวา 1418600077707 ชาย กิตติชัย ศรีวิพัฒนหองสอบที่ 1สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานสีออสวางราษฎรสามัคคีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600061193 ชาย ธีรภัทร จําปาบุรี2 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600077138 ชาย กฤษฎา สัตยากุมภ3 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600073086 ชาย จักร งามราศรี4 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600080490 ชาย จักรกฤษ ศรีจุมพล5 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600082743 ชาย ชัชวาล สุบิน6 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1739902172841 ชาย นัฐพงษ พลเสน7 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600079106 ชาย นัทธพงศ เบาลา8 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600081054 ชาย ภูริทัศน วิชตา9 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600072942 ชาย รัชภูมิ สีเสน10 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600078258 ชาย วัชรินทร สีลาโคตร11 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600081224 ชาย วีรภัทร แซนสีดา12 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1739902169220 ชาย สารสิทธิ์ มนตรี13 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600074350 ชาย อัจฉริยะ ยันตา14 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1329200036762 ชาย พลากร คําแสน15 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600074457 ชาย เดชสิทธิ์ สาระสิทธิ์16 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1419902278561 ชาย นําชัย กองสมบัติ17 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1209000191391 หญิง ชลธิชา ไชยวัน18 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600072608 หญิง ธัญยพร วิเศษดี19 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600069089 หญิง นภาพรณ มหาบุตร20 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600083821 หญิง ปณิดา พลเสน21 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600077898 หญิง เพ็ญศรี เวินเมาหา22 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600080155 หญิง รวิสรา ไกรตรี23 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600079611 หญิง ลลิตา พลขวา24 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600070818 ชาย วุฒินันท ขันอาษา25 1041680119 บานทาลี่ศรีสุขวิทยา 1418600088512 หญิง เพ็ญพิชชา พลขวา26 1041680127 บานหนองกวาง 1418600090754 หญิง คุณัญญา หมื่นหาวงศ27 1041680127 บานหนองกวาง 1418600093877 หญิง อรอนงค ศรีละพันธุสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานสีออสวางราษฎรสามัคคีหองสอบที่ 2บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680123 บานกุดยาง 1418600081933 ชาย วัชรินทร ศรีสุข2 1041680123 บานกุดยาง 1418600076867 ชาย เจษฎา ศรีจันมา3 1041680123 บานกุดยาง 1418600079726 ชาย ณัฐพร แสนศรี4 1041680123 บานกุดยาง 1240401178770 ชาย พรชัย ไพจัตุรัส5 1041680123 บานกุดยาง 1418600085149 ชาย ศรายุทธ ไชยคํา6 1041680123 บานกุดยาง 1418600077600 ชาย นภัสกร ศรีบุญเรือง7 1041680123 บานกุดยาง 1418600083481 ชาย อริสมันต ชัยวึด8 1041680123 บานกุดยาง 1418600085866 ชาย สุภกิณห ภูหลวง9 1041680123 บานกุดยาง 1418600088466 ชาย วีรพันธ ทองหลง10 1041680123 บานกุดยาง 1418600089152 ชาย ณัฐวุฒิ บาลศรี11 1041680123 บานกุดยาง 1418600091203 ชาย พงษพิพัฒน โทวันนัง12 1041680123 บานกุดยาง 1418600079360 ชาย ชณาธร โคตรพรหมศรี13 1041680123 บานกุดยาง 1399400053032 ชาย อภิรักษ นนทะปด14 1041680123 บานกุดยาง 1409903417327 หญิง ยุวดี สิมพลา15 1041680123 บานกุดยาง 1418600085611 หญิง กิตติมา จําป16 1041680123 บานกุดยาง 1418600083286 หญิง กุลปรียา วิเศษอุด17 1041680123 บานกุดยาง 1240401186365 หญิง ฐิดาภา เมตตา18 1041680123 บานกุดยาง 1118400022359 หญิง ปาลิตา กําไรทอง19 1041680123 บานกุดยาง 1208300032823 หญิง ปริศนา วงษาลี20 1041680123 บานกุดยาง 1418600092358 หญิง นิรชัญญา มาดี21 1041680123 บานกุดยาง 1409903538850 หญิง เบญญาภา ทิชนลํา22 1041680123 บานกุดยาง 1209601480222 หญิง อรุจิรา เสียวาป23 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600072713 ชาย พงศกร แสนศรี24 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600074180 ชาย สัญญารักษ พระสุธา25 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600075411 ชาย อนันทวัฒน แสนศรี26 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1319500050744 ชาย สิริวัฒน ชัยเคน27 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600084258 ชาย สิทธิพล นามมนตรี28 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600089101 ชาย สุชานันท คัทธะมาตย29 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1408200048611 ชาย ธนาคิม อายุพัฒน30 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600093532 ชาย สิรภัทร มั่นสติ31 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600076778 ชาย เจษฎาภรณ พลนามอินทร32 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600076131 หญิง ปาลิตา เที่ยงอวน33 1041680124 บานสวรรคราษฎร 1418600089845 หญิง อติกานต หลวงนาสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานสีออสวางราษฎรสามัคคีหองสอบที่ 3บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600069101 ชาย กฤษฎา ทีคํา2 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1119902268207 ชาย ชินพัฒน นาคศรี3 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600073311 ชาย ทินกร สงเสริม4 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600073132 ชาย ธนากร พิมพาคํา5 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1419902322314 ชาย ภานุวัฒน ตระการ6 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1209702242742 ชาย ภูพิพัฒน สนิทชน7 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600084321 ชาย ภูวรินทร พิมทอง8 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1409903414824 ชาย วรพล ปดเสนา9 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1348600038672 ชาย วรรณศิลป สรจักร10 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600084495 ชาย อดิศักดิ์ สีทานัง11 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600081755 ชาย อธิพงษ จันทรปญญา12 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600075241 ชาย อรรถพล มงคลแสน13 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600083448 หญิง กุลธิดา แสวงสอน14 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600076468 หญิง ณัฐวดี เสนา15 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600069739 หญิง ดารุณี ลุนสะแกวงค16 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600083782 หญิง นิศารัตน วงศสุริยา17 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600083065 หญิง ปนัดดา เอกตาแสง18 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600085157 หญิง สุนิสา ออนละมุล19 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600074929 หญิง อริษา เมตตา20 1041680121 เหลาหมากจันทนคําลองประชานุกูล 1418600084711 หญิง อริสา ศิริโยธา21 1041680128 บานหนองแดง 1104300885157 ชาย จิรศักดิ์ สีทําบุญ22 1041680128 บานหนองแดง 1418600079483 ชาย ณัฐจักร วิบูลยกุล23 1041680128 บานหนองแดง 1418600081097 ชาย ณัฐบดินทร ไชยแกว24 1041680128 บานหนองแดง 1418600079351 ชาย ปฐพล วิบูลยกุล25 1041680128 บานหนองแดง 1103703942948 ชาย พีรพันธ เขียวสิงห26 1041680128 บานหนองแดง 1418600070290 ชาย ภควัต ตางจงราช27 1041680128 บานหนองแดง 1418600081887 ชาย ภวินทร รินทรักษ28 1041680128 บานหนองแดง 1418600076255 ชาย วชิรวิทย โคตรมณี29 1041680128 บานหนองแดง 1209000224353 ชาย อรรถพร นุสุวรรณรัมย30 1041680128 บานหนองแดง 1418600084673 ชาย อัษฎาวุธ สีมอชา31 1041680128 บานหนองแดง 1418600080350 หญิง กิตติมา จันทรสงเคราะห32 1041680128 บานหนองแดง 1417500051527 หญิง อริสา พรหมบุตรหองสอบที่ 4สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานสีออสวางราษฎรสามัคคีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680120 บานทาแร 1418600078673 ชาย เจษฎา ประจักษนัย2 1041680120 บานทาแร 1739100017096 ชาย หัทพล พุทธา3 1041680120 บานทาแร 1418600069836 หญิง เกวลิน พิมพพัฒน4 1041680120 บานทาแร 1769300028164 หญิง เดือนสาม วงษสีดา5 1041680120 บานทาแร 1101801417978 หญิง สรัญญา แกวชิน6 1041680122 บานาเพ็ญ 1209702206681 ชาย วงศธร วงศเสนา7 1041680122 บานาเพ็ญ 1409903364266 ชาย อัษฎาวุธ กุลมา8 1041680122 บานาเพ็ญ 1419902272236 หญิง ธนพร บัวดี9 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600070745 หญิง ณัฐธิดา วงศสุริยา10 1041680122 บานาเพ็ญ 1300101292827 ชาย พัชรพล ศรีบุญมา11 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600077359 ชาย กิตติภูมิ ยุทธกลา12 1041680122 บานาเพ็ญ 1110201303261 ชาย ปฏิภาณ สารยศ13 1041680122 บานาเพ็ญ 1419902318384 หญิง อุไรพร ไชยมาลา14 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600084096 หญิง อริศรา ผือสูงเนิน15 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600081941 หญิง จิรัชญา เศรษฐวงศ16 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600084134 หญิง กุลธิดา อุยปะโค17 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600084398 หญิง วรนุช แสงตา18 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600085599 ชาย ธันยา สมงาม19 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600084053 หญิง จินดามณี ดาวใดรัมย20 1041680122 บานาเพ็ญ 1419902337290 ชาย ภูธเนศ กุลมา21 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600085327 ชาย สันติภาพ ทองนํา22 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600085432 ชาย ธนัท โชติมลทิน23 1041680122 บานาเพ็ญ 1418600076891 หญิง อรอุมา โมงประนิต24 1041680122 บานาเพ็ญ 1100703694682 หญิง ธัญมาศ โคตรมณี25 1041680122 บานาเพ็ญ 1410401521201 หญิง สุชาวดี จันทวงษ26 1041680122 บานาเพ็ญ 1118400020135 ชาย สรศักดิ์ คําเอี่ยม27 1041680122 บานาเพ็ญ 1459901130268 หญิง กฤติกา ตีเงินสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานสีออสวางราษฎรสามัคคีหองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600084215 ชาย ธีระวัฒน สมอออน2 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600086340 ชาย พรพิพัฒน พุทธไทสงค3 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1419902371064 ชาย ธัญพิรุณ หารรัตน4 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600088113 ชาย วีรภาพ นารี5 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600090517 ชาย ณัฐวุฒิ หมั่นกลาง6 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600080121 ชาย พงศพง อุดง7 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1419902305274 ชาย ชัยวิชิต พิมพากุล8 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600084894 ชาย นพรัตน พัดเพ็ง9 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600090738 ชาย ชลสิทธิ์ จวบศักดิ์10 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1419902328258 ชาย ธีรดนย ใจสามารถ11 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600083529 ชาย สัมพันธรัตน โมงปราณีต12 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1669900566885 หญิง นันทิชา สุทธิประภา13 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1328700033591 หญิง ณัฐฐินันต คงเสถียร14 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600090363 หญิง ธญาภรณ คนบุญ15 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600078053 หญิง อภิชญา โงนทอง16 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600088601 หญิง ภิญญาดา ฉลาดแยม17 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600081429 หญิง นันทิชา สัตยาวัน18 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1239300024759 หญิง วาสนา วิวัฒนะ19 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1100703726932 หญิง สุนันทา โภคาพานิชย20 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600078029 หญิง พัณณิตา โสตะพราหมณ21 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600076531 หญิง ศศิธร ศรีมาตย22 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1110301411872 หญิง วัลวิกรณ ภักดีพันดอน23 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600077880 หญิง เกศริน เกษแกว24 1041680179 ชุมชนวัดปาทรงธรรม 1418600071237 หญิง จินตนา นิลคงบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680178 บานกงพาน 1418600076042 ชาย ภาคิน สิทธิ2 1041680178 บานกงพาน 1418600088385 ชาย กองภพ ศรีกงพาน3 1041680178 บานกงพาน 1100703735206 หญิง ณัฐวิภา คุณาชน4 1041680178 บานกงพาน 1419902301554 หญิง รวิพร ศรีกงพาน5 1041680178 บานกงพาน 1419902353546 หญิง ธิติมา อินทรวิเศษ6 1041680178 บานกงพาน 1110301412950 หญิง ธิติมา ชาติวงษ7 1041680178 บานกงพาน 1119902265968 หญิง ชุติกาญจน ดวงดี8 1041680178 บานกงพาน 1409903415766 หญิง ทัตพิชา ค้ําคูณ9 1041680178 บานกงพาน 1419902350253 หญิง ธีรกานต คาระมาตย10 1041680180 บานวาป 1418600077383 ชาย สุภชีพ จันทรโสม11 1041680180 บานวาป 1418600075569 ชาย ธีระพัฒน เอี่ยมนูน12 1041680180 บานวาป 1418600076271 ชาย รัฐภูมิ รินทอง13 1041680180 บานวาป 1418600068856 หญิง วาสนา ชางพันธุ14 1041680180 บานวาป 1900101496834 หญิง โสมาวดี จุลิวัลลี15 1041680180 บานวาป 1100201831896 หญิง ณัฐฐาวีรนุช บุตรี16 1041680180 บานวาป 1149600141689 หญิง สุณิสา ผาอิดดี17 1041680180 บานวาป 1419902325135 หญิง ปริญาพร แพงวาป18 1041680180 บานวาป 1418600083634 หญิง วิภารัตน พิมพทอง19 1041680180 บานวาป 1418600077472 หญิง ณัฐริการ ผันหมี20 1041680184 บานดงแคน 1419902267232 ชาย กฤษณะ กะวิกุล21 1041680184 บานดงแคน 1418600076174 ชาย กฤษฎา บุญสุภาพ22 1041680184 บานดงแคน 1209301165780 ชาย กฎกร ปอแดง23 1041680184 บานดงแคน 1419902298839 ชาย เจษฎา ศิริชนม24 1041680184 บานดงแคน 1419902329661 ชาย สิขรินทร สุรินทร25 1041680184 บานดงแคน 1219800449082 ชาย กิตติภพ จันทรเพ็ง26 1041680184 บานดงแคน 1418600088920 หญิง พิบูลยรัตน บุตตะ27 1041680184 บานดงแคน 1418600087788 หญิง นภัสสร ศักดิ์มนตรีกุลหองสอบที่ 2สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680181 บานผือ 1249900765610 ชาย พีระภัทร หอมดวง2 1041680181 บานผือ 1418600068783 ชาย ธันวา คาระมาตร3 1041680181 บานผือ 1418600080074 ชาย มงคล หวังกลอมกลาง4 1041680181 บานผือ 1418600085131 ชาย ปฏิภาณ ศรีเพชร5 1041680181 บานผือ 1300201299874 ชาย ภราดร บุญครบ6 1041680181 บานผือ 1101700398820 ชาย ชาคิต พิมพาลุน7 1041680181 บานผือ 1418600089683 ชาย อาชไนย มั่งมีศรี8 1041680181 บานผือ 1418600078703 หญิง นุชสรา คลายคลึง9 1041680181 บานผือ 1418600081208 หญิง สุภาพร แสนพิมพ10 1041680181 บานผือ 1412101104819 หญิง จันจิรา หมื่นวัน11 1041680181 บานผือ 1249900819175 หญิง ปราริตา จงเทพ12 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600076603 ชาย คชลักษณ สายสี13 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600087664 ชาย ธีระพล ธรรมรงค14 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600087559 ชาย ศิริศักดิ์ อุดมวัฒนะ15 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1419902352868 หญิง สุชานาถ จิตภาค16 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600076409 หญิง ปภัสรา ผาสุข17 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600089250 หญิง ฐิตินันท มุงคุลดา18 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1104300913690 หญิง จิราพร วิเศษโพธิ์ศรี19 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600091025 หญิง ภาพิมล จิตตะภาค20 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1104300870460 หญิง อติกานต ศรีสูงเนิน21 1041680182 บานหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 1418600069640 หญิง ขัตติยา คําพรมมา22 1041680185 บานพันดอน 1419902266554 ชาย รติพงษ บุงทอง23 1041680185 บานพันดอน 1101801421096 ชาย อภิชิต ดวงเทพ24 1041680185 บานพันดอน 1849901768421 ชาย วันชนะ ปลอดภัย25 1041680185 บานพันดอน 1749901059005 ชาย แกวกาญจน ไชยทักษิณ26 1041680185 บานพันดอน 1418600072799 หญิง บัณฑิตา บัณฑิตกุล27 1041680185 บานพันดอน 1418600076573 หญิง ทิพยศรา นาลาด28 1041680185 บานพันดอน 1418600079491 หญิง ณัฐริกา ธุรารัตน29 1041680185 บานพันดอน 1419902293225 หญิง ศิรภัสสร ชนเวียนบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1419902352051 ชาย พีระภัทร แกวเกิดมี2 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1418600088776 ชาย ศิรภัทร อาจจะบก3 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1218500024140 ชาย คุณากร ฉันผอง4 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1419902296089 ชาย ธีระวัฒน ลาษี5 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1139600348712 ชาย กณวรรธณ อุบลครุฑ6 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1139800109151 ชาย ณัฐภูมิ จันตะนี7 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1419902344954 ชาย ณัฐวุฒิ แสงอุรา8 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1419902313391 หญิง บุษกร ชัยทักษิณ9 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1418600087141 หญิง ปาริฉัตร ขวัญเจริญศรี10 1041680177 อนุบาลกุมภวาป 1418600085297 หญิง ทิพยาภรณ นิยมสัตย11 1041680183 บานคําเจริญ 1418600085912 ชาย ธวัชชัย ชํานิมาศ12 1041680183 บานคําเจริญ 1418600078444 ชาย นราธิป สีขํา13 1041680183 บานคําเจริญ 1418600076361 ชาย นนทชัย ผิวผาย14 1041680183 บานคําเจริญ 1199901091231 ชาย อัตพล วัลลภ15 1041680183 บานคําเจริญ 1418600086455 ชาย กิตติชัย กองสิงห16 1041680183 บานคําเจริญ 1418600088873 ชาย รพีภัทร แซโก17 1041680183 บานคําเจริญ 1418600088369 ชาย ธีรภัทร ทับสุวรรณ18 1041680183 บานคําเจริญ 1418600080970 หญิง ดอกคูณ บุญทวี19 1041680183 บานคําเจริญ 1418600081879 หญิง นันทณี รอดพนภัย20 1041680183 บานคําเจริญ 1418600090525 หญิง วาสนา โพธิ์จารย21 1041680183 บานคําเจริญ 1319800445779 หญิง รุงอรุณ วิชัยวงษ22 1041680183 บานคําเจริญ 1418600083626 หญิง นรินทิพย มนตรีชน23 1041680183 บานคําเจริญ 1209000211634 หญิง ปฏิมาการ ไชยธาสอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680176 บานโนนสิมมา 1419902375884 ชาย อลงกรณ คุณโชติ2 1041680176 บานโนนสิมมา 1306600031633 ชาย ภัทรพงษ โสธรวงษ3 1041680176 บานโนนสิมมา 1418600088997 ชาย อนุวัฒน รักสุทธี4 1041680176 บานโนนสิมมา 1418600090177 ชาย วุฒิชัย มงคลคําชาว5 1041680176 บานโนนสิมมา 1139800099121 ชาย ธีเดช เทือกเพีย6 1041680176 บานโนนสิมมา 1418600084983 หญิง วรประภา การดิ้น7 1041680176 บานโนนสิมมา 1419902305584 หญิง ภัทรา ชมจันทร8 1041680176 บานโนนสิมมา 1200901418214 หญิง ศุภานัน อาจอินทร9 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600082174 ชาย อนิวัตติ์ สุขรมย10 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1449900782806 ชาย อนุชิต เบญจจินดา11 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600086005 ชาย จิรทีปต เมืองรอด12 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600083430 ชาย เจษฎา จันยุพา13 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600077987 ชาย กฤษฎา ธิวะโต14 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600076590 ชาย ปติพงศ สิงหเสนา15 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1769800130634 ชาย ชวิน ฤทธิ์มหา16 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600079815 ชาย ธีรภัทร เนตรภักดี17 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600077553 ชาย จิรพัฒน พลเยี่ยม18 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600085394 หญิง วรัชยา ทองมาก19 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600083600 หญิง ณิชาภัทร ศรีทอง20 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600082263 หญิง สุพิชญา นาชัยเริ่ม21 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600074376 หญิง จันจิรา เดชศรีดา22 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600076913 หญิง พรนภา ปุราโส23 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1412201056107 หญิง กรณิกา วัฒยา24 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600076930 หญิง อนงคนุช หลาศักดิ์25 1041680186 บานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1418600078509 ชาย สุริยา คนทีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)หองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1419902332042 ชาย ประพันธ ปญญาใส2 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1418600075305 ชาย ฉัตรมงคล สุริยะจันทร3 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1418600078550 ชาย พณากรณ อินทรจันทร4 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1418600080724 ชาย ปรเมษฐ พันจันทร5 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1118600029616 ชาย ศิรวิชญ แบนขุนทด6 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1409903393207 ชาย ศุภชัย นามบุรี7 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1419902323604 ชาย วรธันย ภูวอง8 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1419902323582 ชาย วชิรวิทย ภูวอง9 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1100501607045 ชาย ปุริศ โพธิ์มาตร10 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1418600086773 หญิง พัณณิตรา ธรรมโหร11 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1669900552825 หญิง อภิญญา แสงนาค12 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1309701295868 หญิง นุชจนาฎ ชาญฉลาด13 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1418600085084 หญิง อัญชลีกร กะวิกุล14 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1101100278734 หญิง สุจิตรา พิชนชม15 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1418600084916 หญิง รินรดา เจริญโพธิ์16 1041680187 บานทาเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ) 1140601262856 หญิง รัชนีกร หนูแกว17 1041680190 บานดอนแกว 1139900508049 ชาย ภคนันท สุวรรณวาป18 1041680190 บานดอนแกว 1418600089896 ชาย อัครพนธ คุมมิตร19 1041680190 บานดอนแกว 1849300063392 ชาย กฤษณะ ภูโคกยาว20 1041680190 บานดอนแกว 1418600087371 ชาย อภิณภัทร นาคมะเริง21 1041680190 บานดอนแกว 1418600084541 ชาย กฤษกร แสนสกุล22 1041680190 บานดอนแกว 1418600084266 หญิง จิรพรรณ โพละกุ23 1041680190 บานดอนแกว 1418600077928 หญิง สุกัญญา ยิ่งถาวร24 1041680190 บานดอนแกว 1419902308915 หญิง รัชนีกร สุรินทะราช25 1041680190 บานดอนแกว 1419902308907 หญิง รัชดา สุรินทะราช26 1041680190 บานดอนแกว 1418600082140 หญิง นันทิชา โสดาวาปบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)หองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680190 บานดอนแกว 1669900560232 หญิง พรประภา เกตุไสย2 1041680175 บานหวยกองสี 1418600083863 ชาย วัชรพล ศรีสถาน3 1041680175 บานหวยกองสี 1418600069097 หญิง อารยา คมคาย4 1041680175 บานหวยกองสี 1429900563101 หญิง ปานตะวัน วิญญาสกุล5 1041680175 บานหวยกองสี 1418600085629 หญิง วิยะดา จันทรขันตรี6 1041680175 บานหวยกองสี 1129901907745 หญิง มหัศจรรย เทียนคํา7 1041680176 บานโนนสิมมา 1200901404701 ชาย ธีรภัทร สาลิคา8 1041680188 บานตูม 1418600072284 ชาย ณัฐพงศ วะตุประโส9 1041680188 บานตูม 1418600076522 ชาย ปญญา มีโคตร10 1041680188 บานตูม 1319500051601 ชาย ฉัตรปพน กระแจะจันทร11 1041680188 บานตูม 1209601487529 ชาย ศิวกรณ ศรีภพ12 1041680188 บานตูม 1419902332051 ชาย ประพนธ ปญญาใส13 1041680188 บานตูม 1418600069658 หญิง อารยา บังนิไกร14 1041680188 บานตูม 1119902234604 หญิง ชอลัดดา มังคละแสน15 1041680188 บานตูม 1103704014238 หญิง พิมพกมล หนุนกลาง16 1041680188 บานตูม 1149900904882 หญิง เนตรนภา พึ่งสวาง17 1041680188 บานตูม 1103703939483 หญิง ศิริลักษณ เทียมกลาง18 1041680188 บานตูม 1418600085378 หญิง สุภัสสรา บุษบา19 1041680188 บานตูม 1419902288809 หญิง รุงฉัตร บุญมี20 1041680188 บานตูม 1408600034595 หญิง สุทธิดา เอี่ยมนูน21 1041680188 บานตูม 1419902331348 หญิง นริศรา เทาวฤทธิ์22 1041680191 บานดอนสวรรค 1419902284366 ชาย จรัญชัย แกวลา23 1041680191 บานดอนสวรรค 1418600082654 ชาย พุฒิพงษ เมฆเสน24 1041680191 บานดอนสวรรค 1209702231139 ชาย ปรัชญา พัตโท25 1041680191 บานดอนสวรรค 1419902278374 หญิง ขนิษฐา มะโนราช26 1041680191 บานดอนสวรรค 1418600078576 หญิง กัญญาพัชร ไชยปญญาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)หองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680132 บานปอ 1418600085271 ชาย พิสิทธิ์ ทานทิพย2 1041680132 บานปอ 1418600088938 ชาย ณัฐพงษ ฉาบทอง3 1041680132 บานปอ 1418600075186 ชาย พงศกร บุญหลา4 1041680132 บานปอ 1418600082905 ชาย ธีระภัทร ฉิมลี5 1041680132 บานปอ 1418600078193 ชาย ศิลายุทธ ทุมพุทธา6 1041680132 บานปอ 1418600078983 หญิง จันทรจิรา ลครศรี7 1041680132 บานปอ 1418600087621 หญิง ภัทรพร มังคละแสน8 1041680132 บานปอ 1418600083499 หญิง พิมศิริ ปุริลา9 1041680132 บานปอ 1300501113539 หญิง ปณิตา มูลทิพย10 1041680132 บานปอ 1419902361085 หญิง ภัทราวดี วงษหาญ11 1041680132 บานปอ 1419902351357 หญิง ฑิฆัมพร ทบหลง12 1041680132 บานปอ 1418600079653 หญิง ปยวดี เวียงนนท13 1041680132 บานปอ 1418600086790 หญิง ศศิฉาย พวกขุนทศ14 1041680132 บานปอ 1418600075810 หญิง วริศรา มูลทิพย15 1041680132 บานปอ 1419902335769 หญิง ภัทธริา อังควัฒนะ16 1041680139 บานโนนจําปา 1418600074473 ชาย ศุภชัย สอนนอก17 1041680139 บานโนนจําปา 1104000132692 ชาย ธนาดล สุขเกษม18 1041680139 บานโนนจําปา 1418600075623 หญิง อริศรา ชูมา19 1041680139 บานโนนจําปา 1209301175548 หญิง อาทิตยา ถาวิเศษ20 1041680189 บานโพธิ์สงา(มังกรสามเสนอ 1430501526077 ชาย อภิวัฒน โภคาพานิชย21 1041680189 บานโพธิ์สงา(มังกรสามเสนอ 1709100028233 ชาย ฐิติภูมิ กงเกิดบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)หองสอบที่ 4เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600060928 ชาย ภัทราภรณ ไกยแจม2 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1819900535023 ชาย ชัชนันท พงษแกว3 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600082450 ชาย จีระวัฒน แซมจง4 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600080317 ชาย ธิเบศ แสงสังข5 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1119902246084 ชาย ฉัตรชัย นันตามยศ6 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600082557 ชาย วงศธร ไกรตรี7 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600073124 ชาย เสอเพลอ ดิษขุนทด8 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1730601279079 ชาย อภินันท พิมพคําไหล9 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1419902320893 ชาย ณัฐวัฒน ประทุมศรี10 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600075801 ชาย กรพรหม รอดปุย11 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600068929 ชาย ปริญญา เนตรพรม12 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600085696 ชาย นัทพงศ นารีนนท13 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600070851 ชาย ปยพล ผานแผว14 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1100501657948 ชาย เจษฎา ฮั้งตระกูล15 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1419902359757 ชาย อภิรักษ หงษาบาล16 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1141300079468 หญิง จิรญาภา มีแสง17 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1419902289635 หญิง ภัทราภรณ พันอันันท18 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600082441 หญิง จุฬารัตน สุวรรณภักดี19 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1419902303051 หญิง เสาวนีย ชีวะนอรรถ20 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1110201292618 หญิง เบญญาภา อาปะเม21 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1100703704904 หญิง กนกวรรณ ภูชะหาร22 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600070478 หญิง สิรภัทร อุตตะพุทธ23 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1419902274735 หญิง รัชนก พรหมสิทธิ์24 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1110201302702 หญิง สุธาสินี เชียงขวาง25 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600076247 หญิง วริศรา หาพรหม26 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600077120 หญิง สุพิชฌา ชุนละหวา27 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600070923 หญิง ศุภวรรณ เหงาพรหมมินทร28 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600080996 หญิง สุดาทิพย ประทุมศรี29 1041680140 บานสงเปลือยดงสามสิบ 1418600075291 หญิง อรษา คําทาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680141 บานเสอเพลอโนนสวรรค 1419902273216 ชาย จิรโรจน คูรัมย2 1041680141 บานเสอเพลอโนนสวรรค 1418600085165 ชาย อภิสิทธิ์ ปราณีบุตร3 1041680141 บานเสอเพลอโนนสวรรค 1418600072527 หญิง จุรีพร สีนา4 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1418600087885 ชาย ณรงคฤทธิ์ ศิลารัตน5 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1419902361859 ชาย ภานุวัฒน นามสุดตา6 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1418600089624 ชาย อานนท ชินสงคราม7 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1100401318823 ชาย จิรพัฒน ภูหวา8 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1418600085971 ชาย ธวัชชัย นาแสวง9 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1719200029282 ชาย เจษฎา นฤทัต10 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1419902367181 ชาย ปรเมษฐ คุมหางสูง11 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1418600085246 หญิง สุภัชชา สลาพิมพ12 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1418600089462 หญิง เกร็ดแกว กัสโป13 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1419902350121 หญิง บุญทิพา ศรียัง14 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1419902324694 หญิง กนกพร มาวิเศษ15 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1478900032016 หญิง สาลินิล มาวิเศษ16 1041680142 บานทองอินทรสวนมอญ 1419902357941 หญิง นิภาพร วงษาทร17 1041680146 บานนาดีสรางบง 1418600072641 ชาย วิทยา นามสมบูรณ18 1041680146 บานนาดีสรางบง 1629900748746 ชาย ศักดิ์ดา ยานกลาง19 1041680146 บานนาดีสรางบง 1418600077901 ชาย สุริยา ลาสม20 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902265965 ชาย พิทยุตม จังหวะ21 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902311401 ชาย จิรวัฒน มะโฮง22 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902286270 ชาย ณัฐตินัย ประสานศรี23 1041680146 บานนาดีสรางบง 1489900555991 ชาย ภาณุ อุปชาจิตร24 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902293471 หญิง ปณฑิตา พรหมทา25 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902265949 หญิง เพ็ญนภาพร แกวไตรรัตน26 1041680146 บานนาดีสรางบง 1348900118752 หญิง วรรณภา สมเทพ27 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902316918 หญิง เกศรินทร บํารุงภักดี28 1041680146 บานนาดีสรางบง 1103400096072 หญิง นภัสรา มะระโซ29 1041680146 บานนาดีสรางบง 1419902337788 หญิง จรรยพร พูลทองบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1418600073477 ชาย วีรศักดิ์ พิมคําใหล2 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1100703780376 ชาย ภูรินทร แสงทวี3 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1104200493371 ชาย ณัฐวุฒิ นามโฮง4 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1103100909329 ชาย ชยากร พันธไชย5 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1419902258578 หญิง รัชฎาพร แสงกลา6 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1419902320664 หญิง มาริษา คันธระโก7 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1418600080210 หญิง ลลิตา สุดประเสริฐ8 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1418600074651 หญิง จรัสรวี นอยสีนวล9 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1418600084801 หญิง ชัญชนก ยางวิเศษ10 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1419902265973 หญิง ศิริกัณยา โภคาพาณิชย11 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1749700121242 หญิง มนทิราลัย มูลติเก12 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1209301177214 หญิง วริศรา ครูศรี13 1041680145 บานหนองแวงโนนขี้เหล็ก 1418600071504 หญิง ภัทรธิดา เสนาพล14 1041680147 บานสี่แจ 1418600070273 ชาย วิระชาติ เกศโสภา15 1041680147 บานสี่แจ 1418600078657 ชาย วิศิษฎ แกวคํา16 1041680147 บานสี่แจ 1418600069879 ชาย จิรวัฒน นิสาวัน17 1041680147 บานสี่แจ 1418600084185 ชาย จิตติเดช แสงคํา18 1041680147 บานสี่แจ 1418600074244 ชาย ภาคภูมิ เชือกพรม19 1041680147 บานสี่แจ 1418600069887 ชาย อาทิตย สิมมาแกว20 1041680147 บานสี่แจ 1418600081020 ชาย ณัฐภูมิ เกิดไทย21 1041680147 บานสี่แจ 1429500014534 ชาย สราวุธ ติยะวงศ22 1041680147 บานสี่แจ 1419902317841 ชาย ภาณุพงศ ผาทอง23 1041680147 บานสี่แจ 1418600068970 หญิง จันทรจิรา โพธิ์สีมา24 1041680147 บานสี่แจ 1100401289505 หญิง ณัฐธิดา บุญมา25 1041680147 บานสี่แจ 1418600077995 หญิง กนกพร อินทรสกล26 1041680147 บานสี่แจ 1418600082051 หญิง มลวรรณ แกนนาคํา27 1041680147 บานสี่แจ 1418600078282 หญิง สุภาพร ศรีอษา28 1041680147 บานสี่แจ 1209501189038 หญิง ขนิษฐา วาระจิตร29 1041680147 บานสี่แจ 1418600078240 หญิง นิภาพร ยอดดี30 1041680147 บานสี่แจ 1139900495427 หญิง สุกัญญา สุดเสนผมบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1418600075968 ชาย อนันธวุฒิ สุดยอด2 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1418600070621 ชาย ชิษณุชา นากาย3 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1419902272716 ชาย พลากร คนุชนม4 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1418600072705 ชาย ธีรภัทร คําชาย5 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1118600031815 ชาย ทรงพล สุราวุธ6 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1419902279524 หญิง จิรนันท พิมพโคตร7 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1418600081194 หญิง กัญญารัตน รัตนคุณ8 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1418600073558 หญิง ปาริชาติ ชอประพันธ9 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1419902289104 หญิง ศศิธร สัสดี10 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1102300112083 หญิง ศิริกัญญา โคตรสีดํา11 1041680143 บานเหลากลวยโนนสมพร 1418600076352 หญิง นันฐิชา สิทธิยา12 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1418600085408 ชาย พงศพัทธ จันทโมคา13 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902290889 ชาย ปริญญา วิเศษศรี14 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902331518 ชาย ยุรนันต โพธิ์ศรี15 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902336862 ชาย นนทวัฒน รัตนโคน16 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1412101104240 ชาย จักริน อินทวิชา17 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1110201302192 ชาย ศิวกร สุทธวงศ18 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902269481 ชาย อัษฏาวุธ รักษาศิริ19 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902368161 หญิง ปภาวรินทร พริ้งชัยภูมิ20 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1219901060644 หญิง นิตยา จันทรเสนา21 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902313901 หญิง สุธาศิณี ลีทองดี22 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1104300854880 หญิง วนัณฐญา รอดทุง23 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1209601467447 หญิง รวินทนิภา ไทยเจริญพร24 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902357045 หญิง เครือฟา กงโบราณ25 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902324465 หญิง กรมณี จันทรมณี26 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1418600076093 หญิง มนทิลา ศรีระวงศ27 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902293543 หญิง ปาณิสรา แกวเกิดเคน28 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902294434 ชาย เกียรติศักดิ์ เกียรตินอก29 1041680144 บานโคกศรีสําราญวังหนาผา 1419902362529 ชาย พงศกร เดชกุมาร30 1041680148 บานดงเรือง 1104300462922 ชาย กิตติพงศ หมื่นคําลือ31 1041680148 บานดงเรือง 1418600078495 ชาย เอกมล ปุมสีดา32 1041680148 บานดงเรือง 1418600079521 หญิง วรรณวิสา เพ็งมีศรี33 1041680148 บานดงเรือง 1418600081810 หญิง นภัสสร แกวไกรศร34 1041680148 บานดงเรือง 1418600083995 ชาย ณัฐวุฒิ พิมพแหวนหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1418600079874 ชาย สายชล แสนสาร2 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1418600073469 ชาย เอกวิทย เหลามูล3 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1419902320559 ชาย อดิเทพ โคตรสีกุล4 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1418600073035 ชาย สัญชัย ออนสมัย5 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1418600077952 ชาย เดชากุล โคตรศรีกุล6 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1418600073604 ชาย ภาณุพงศ เงินลุน7 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1418600071041 หญิง พิมพวิภา พิมพแสน8 1041680129 บานหวยบงดงมะไฟ 1419902338512 หญิง รติกาล ไชยศร9 1041680130 บานทาสัง 1418600083812 หญิง อนัญญา สีแสงนอย10 1041680130 บานทาสัง 1418600089268 หญิง ยลดา วงไชยา11 1041680173 บานกุดจิก 1418600069984 ชาย ธนายุต ชาญตลาด12 1041680173 บานกุดจิก 1418600083774 ชาย สิทธิศักดิ์ สุทธิรัตน13 1041680173 บานกุดจิก 1418600075861 หญิง วรรณรดา ทาปลัด14 1041680173 บานกุดจิก 1418600082701 หญิง รวิสรา สุวรรณรี15 1041680173 บานกุดจิก 1418600077871 หญิง สุกัญญา ยาหา16 1041680173 บานกุดจิก 1638800021924 หญิง ฉัตรชฏาภร เดชวุธ17 1041680173 บานกุดจิก 1418600073302 ชาย อภิวัฒน หาญนาดง18 1041680173 บานกุดจิก 1418600078967 ชาย อลงกรณ ตอโย19 1041680173 บานกุดจิก 1102300118049 ชาย ณัฐวุฒิ นิจจอหอ20 1041680173 บานกุดจิก 1418600082093 ชาย รัชพล สีสาหัส21 1041680173 บานกุดจิก 1417300031549 หญิง เจนณิตา บุญโชติ22 1041680173 บานกุดจิก 1418600081011 ชาย กิตติชัย นอยโพนทองบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานกุดจิกหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680131 บานโนนมะขา 1418600081585 ชาย รพีพัฒน ทองจันทร2 1041680131 บานโนนมะขา 1418600081992 ชาย ธนากร โคตรมณี3 1041680131 บานโนนมะขา 1418600085491 ชาย วิทวัส ชาญครไทย4 1041680131 บานโนนมะขา 1418600083944 ชาย ณฐพร ศรีลาดเลา5 1041680131 บานโนนมะขา 1418600084479 ชาย ณฐวัฒน สวัสดิ์นาที6 1041680131 บานโนนมะขา 1418600084304 ชาย รพีภัทร ปราบพาล7 1041680131 บานโนนมะขา 1209000219732 ชาย จตุพล พรพล8 1041680131 บานโนนมะขา 1418600086587 ชาย กองเกียรติ จันสุธา9 1041680131 บานโนนมะขา 1418600085505 ชาย ธนวัฒน สีกะแกะ10 1041680131 บานโนนมะขา 1418600077456 ชาย ปณณวัฒน หัสรินทร11 1041680131 บานโนนมะขา 1418600083219 หญิง ศศิยาธร แสงเสดาะ12 1041680131 บานโนนมะขา 1418600080066 หญิง กนกพร วัดแสงสี13 1041680131 บานโนนมะขา 1418600083332 หญิง กัลยา บุบผาสังข14 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600087613 ชาย ปญญากร ลีทหาร15 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600077049 ชาย ไชยวุฒิ ไกรเพชร16 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600081771 ชาย นพนันท ชินคํา17 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600084886 ชาย สุริยา ยาโย18 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600083707 ชาย พรรคพล บอนไธสงค19 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600086307 ชาย ภัคพล มุนลุน20 1041680172 บานโนนหนองมวง 1419902356529 ชาย ปรีดา ทวยเพียง21 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600085980 หญิง จิราภา พิรหา22 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600089021 หญิง พรวิภา ถําวาป23 1041680172 บานโนนหนองมวง 1418600076387 หญิง พรพิมล ปนเพชรบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานกุดจิกหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680174 บานหนองหวา 1418600078746 ชาย ภัทรพล จุลมวง2 1041680174 บานหนองหวา 1418600079386 ชาย นที ขวาลําธาร3 1041680174 บานหนองหวา 1418600075747 ชาย สถาพร กาจูด4 1041680174 บานหนองหวา 1419902296682 ชาย ประพัฒนพงษ ขอจักร5 1041680174 บานหนองหวา 1418600085262 หญิง ศิรประภา กําจัดภัย6 1041680174 บานหนองหวา 1418600077375 หญิง จิราพร สุวรรณรี7 1041680174 บานหนองหวา 1418600077286 หญิง ศิรินทรา นามกูล8 1041680174 บานหนองหวา 1418600076743 หญิง ศศิธร อนุมาตย9 1041680174 บานหนองหวา 1102003687308 หญิง น้ําฝน คําภีระ10 1041680174 บานหนองหวา 1419902326689 ชาย ธนกร ปตถา11 1041680174 บานหนองหวา 1199600418923 หญิง ชไมพร คงเจริญถิ่น12 1041680192 บานหนองแวง 1309801522696 ชาย วรวุฒิ เพลินไพร13 1041680192 บานหนองแวง 1418600098046 ชาย ภูมิฐาน สายธนู14 1041680192 บานหนองแวง 1418600093737 ชาย พีรพัฒน ไชยเมือง15 1041680192 บานหนองแวง 1418600086731 ชาย สุภชีพ คําภิไหล16 1041680192 บานหนองแวง 1910300170017 ชาย ปกรณ นวลศรี17 1041680192 บานหนองแวง 1418600084860 หญิง กัญญาภัค แสนสุข18 1041680192 บานหนองแวง 1418600078355 หญิง ปาริฉัตร ชัยเวียง19 1041680192 บานหนองแวง 1219700038943 หญิง อดิศา หินประกอบ20 1041680192 บานหนองแวง 1909803006975 หญิง นภเกตน คําคง21 1041680192 บานหนองแวง 1418600092137 หญิง ฟาใส สีทา22 1041680192 บานหนองแวง 1418600089705 หญิง ภัทรวดี สวางวงษบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานกุดจิกหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600077782 ชาย รติพงษ ศรีชัยมูล2 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600079947 ชาย ภานุเดช จันทรสงเคราะห3 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600090401 ชาย ธนวัฒน พันธมุง4 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600079050 ชาย กฤษณะ อุดชาชน5 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600088059 ชาย พีรภาส พันลําภักดิ์6 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600089811 ชาย ชัยวัฒน เพชรเวียง7 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600084991 ชาย เศรษฐพงษ ทองทา8 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600077251 ชาย ภาษิต เอมะสุข9 1041680134 บานบุงหมากลาน 1419902312564 ชาย ไววิทย ปดชา10 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600089748 ชาย พูนทรัพย ไชยวรรณ11 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600088849 ชาย ธนาธิป บุญไชยยงค12 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600088458 ชาย ณิชากร ชุมพูกุล13 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600084908 ชาย อนุรักษ นนทวิชา14 1041680134 บานบุงหมากลาน 1409903506061 ชาย อนุวัฒน ธรรมเจริญ15 1041680134 บานบุงหมากลาน 1419902292377 ชาย สุริยา นะพลชาย16 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600087354 หญิง เกตนสินี อวนออน17 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600090185 หญิง เครือฟา จันทสงเคราะห18 1041680134 บานบุงหมากลาน 1738700054498 หญิง ประภาวดี แสงโพธิ์19 1041680134 บานบุงหมากลาน 1119701144349 หญิง พรชิตา อบมาลา20 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600077111 หญิง สุจิตรา หายะ21 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600080091 หญิง สุกัญญา เภาศรี22 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600078665 หญิง รุจิรา พระโคดี23 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600080953 หญิง จันทรจิรา โคตรวงศ24 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600090291 หญิง ปวรรัตน วัฒนธรรม25 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600090681 หญิง ณัฐนิต อนุประดิษฐ26 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600090011 หญิง พรพิมล ไชยปน27 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600080643 หญิง สุวนันท ชัยแสน28 1041680134 บานบุงหมากลาน 1418600081895 หญิง พรรณธิดา บุญธรรม29 1041680134 บานบุงหมากลาน 1101000134471 หญิง ขนิษฐา ศรีเลิศบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหวยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎรบํารุงหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680133 บานปะโค 1418600078517 ชาย จักรพรรดิ์ แสงธิมา2 1041680133 บานปะโค 1104200522940 ชาย ทศพร บุญชนะทรัพย3 1041680133 บานปะโค 1418600079980 ชาย พงษวิเศษ ฤทธาพรม4 1041680133 บานปะโค 1418600082204 ชาย ภานุเดช หัตถะปนิตย5 1041680133 บานปะโค 1419902319798 ชาย รัฐภูมิ แกวเกิดเตน6 1041680133 บานปะโค 1418600085688 ชาย วรินทร ถาวิกุล7 1041680133 บานปะโค 1418600080473 ชาย วายุ สุระพินิจ8 1041680133 บานปะโค 1419902372826 ชาย อภิรักษ ไสยลาม9 1041680133 บานปะโค 1418600085581 ชาย อภิสิทธิ์ ชุมพล10 1041680133 บานปะโค 1419902318805 ชาย นัทชัย พันธุชาลี11 1041680133 บานปะโค 1419902318791 ชาย นัทชา พันธุชาลี12 1041680133 บานปะโค 1148800016577 ชาย นภนต แสนสิทธิ์13 1041680133 บานปะโค 1418600091076 ชาย ไกรวิทย ชัยมหา14 1041680133 บานปะโค 1418600079424 ชาย สิทธิพล อัมรินทร15 1041680133 บานปะโค 1419902365510 ชาย นาธาน โพธฺญา16 1041680133 บานปะโค 1418600084703 หญิง กิติกานต รูปงาม17 1041680133 บานปะโค 1101801430974 หญิง ณัฐวดี เทวี18 1041680133 บานปะโค 1419902301601 หญิง ชนิกานต อินทชัย19 1041680133 บานปะโค 1418600079670 หญิง ธนพร ไผรุง20 1041680133 บานปะโค 1418600090983 หญิง พิมพชนก จวงทอง21 1041680133 บานปะโค 1418000070621 หญิง พิมพชนก สาระวงศ22 1041680133 บานปะโค 1418600091343 หญิง พัชรา การะเกษ23 1041680133 บานปะโค 1418600082565 หญิง พัชรา วุนซีแซง24 1041680133 บานปะโค 1418600077979 หญิง รัชนีพร ศรีพันดอน25 1041680133 บานปะโค 1418600079271 หญิง รัชฎาพร พิทักษา26 1041680133 บานปะโค 1418600077821 หญิง ศิรภัสสร บุตรจันทร27 1041680133 บานปะโค 1409903425419 หญิง ธนาพร คําบุตร28 1041680133 บานปะโค 1379900290050 หญิง ภูษณิศา มูลนอก29 1041680133 บานปะโค 1419902266783 หญิง สุนทรี ชารัญจาหองสอบที่ 2บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหวยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎรบํารุงเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1418600078096 ชาย ธนวัฒน ญวนหมื่น2 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1419902334380 ชาย เดชรัตน ประจันตะเสน3 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1418600087001 ชาย ภานรินทร ภิญโญวงค4 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1418600092447 ชาย สิทธารัตน แสงจันทร5 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1418600079734 หญิง พัชราภรณ โคกแปะ6 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1417600023703 หญิง อริษา เทียนพันธ7 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1418600079238 หญิง ปานระพี ทศราง8 1041680136 บานหนองหญารังกาหวยขุมปูน 1418600088440 หญิง กุลญา พิลึก1 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1139600322632 ชาย กิตติภพ พรหมมา2 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600082123 ชาย สถาพร คําแสน3 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600087303 ชาย กฤตพล เวียงดอนกอ4 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600088377 ชาย ธนาธิป อุยปะโค5 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600083979 ชาย ปริญญา วังสาไหว6 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600088482 ชาย พีรภัทร ชาวนาผล7 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1100401321794 ชาย ศุภฤกษ อุทยานานนท8 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600077731 ชาย ศิริพงศ กาละบุตร9 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1209301170970 ชาย เพชรเงิน จันทกุล10 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1129901915535 ชาย จิระวัตร วิไลศรี11 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600091327 ชาย กลวัชร ปูชัยเคน12 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600077766 ชาย พิพัฒน โฆษณา13 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1419902282169 ชาย ชัยชนะ พูลทรัพย14 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600082522 หญิง นงคราญ เคลื่อนสอน15 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600081950 หญิง กัญญาณัฐ ทองมา16 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600078711 หญิง กัญฐิกา แตงสี17 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1419902352990 หญิง สุภาภรณ วิชาชัย18 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1419902352981 หญิง สุลีภรณ วิชาชัย19 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1418600085092 หญิง วนิดา จําปหอม20 1041680169 บานหวยเกิ้ง “วัฒนเสรีราษฎรบํารุง” 1419902320401 หญิง ญาดาวดี เชื้อชมบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหวยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎรบํารุงหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680137 บานดงนอย 1418600075691 ชาย คมสันต อินทสิทธิ์2 1041680137 บานดงนอย 1418600082352 ชาย ธนภรณ พานนอย3 1041680137 บานดงนอย 1418600081682 ชาย ณัตฐสิทธิ์ บุญปลูก4 1041680137 บานดงนอย 1103704007703 ชาย ณัฐดนัย ทะวาป5 1041680137 บานดงนอย 1103400088274 ชาย นิติภูมิ สายทิพย6 1041680137 บานดงนอย 1418600086811 ชาย ประทีป ชาโคตร7 1041680137 บานดงนอย 1410501155389 ชาย ภัทรพล ตามเงิน8 1041680137 บานดงนอย 1101000134439 ชาย ภาคภูมิ บุญชู9 1041680137 บานดงนอย 1100401319307 ชาย สุรเสกข ชัยโม10 1041680137 บานดงนอย 1418600086846 ชาย อมรเทพ จันทะรํา11 1041680137 บานดงนอย 1418600087923 ชาย อิสระ ตะโกสี12 1041680137 บานดงนอย 1103400097605 ชาย อัศนัย ศรีโท13 1041680137 บานดงนอย 1409903429295 ชาย วีระชัย นอยเขียว14 1041680137 บานดงนอย 1709901594741 ชาย ณัฐพงษ วงษหาญ15 1041680137 บานดงนอย 1100801550731 หญิง เบญจมาศ เนื่องชมภู16 1041680137 บานดงนอย 1418600082735 หญิง เบญจวรรณ ปจจมุล17 1041680137 บานดงนอย 1418600085114 หญิง ฐิรสิริ สอนสุภาพ18 1041680137 บานดงนอย 1103100880886 หญิง พันทิวา สิทธิชอบธรรม19 1041680137 บานดงนอย 1100703813568 หญิง ภคพร เขียนสายออ20 1041680137 บานดงนอย 1418600078142 หญิง ภานรินทร เกษแกว21 1041680137 บานดงนอย 1418600079831 หญิง อาจรีย สนิทไทย22 1041680137 บานดงนอย 1418600075542 หญิง นันทิมา ลุนจักร23 1041680137 บานดงนอย 1468500025101 หญิง วรัทยา วิชัยวงศบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหวยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎรบํารุงหองสอบที่ 4เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1418600085670 ชาย เอกราช สองจันทร2 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1418600084029 หญิง กุญชชญา พลทามูล3 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1419902298120 หญิง วิภวานี นอยสุพรรณ4 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1410401521219 หญิง สุภัสสร ออนสุด5 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1418600083162 หญิง อรพรรณ จันทสงเคราะห6 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1409903424846 หญิง ภันทิลา อบกลาง7 1041680135 บานหัวขัวเหมือดแอ 1370301064739 หญิง พิมพผกา ภูจาพล8 1041680138 บานเกิ้งนอย 1209601474605 ชาย พรหมพิริยะ คงไทย9 1041680138 บานเกิ้งนอย 1419902291621 ชาย พายุพัลส มนตรีดิลก10 1041680138 บานเกิ้งนอย 1418600085831 ชาย พิษณุกร ปาโส11 1041680138 บานเกิ้งนอย 1418600088644 หญิง นภัสสร ชุมสนาม12 1041680138 บานเกิ้งนอย 1419902304367 หญิง กรชกร เซียววงษ13 1041680138 บานเกิ้งนอย 1418600091394 หญิง บังอร ภูประเสริฐ14 1041680138 บานเกิ้งนอย 1418600062238 ชาย พงศกร จอมทอง15 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1418600089420 ชาย รัตภูมิ ไชยจินดา16 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1419902398051 ชาย พุฒินาท บุญคง17 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1418600087982 ชาย อดิเทพ มิเล18 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1418600085513 ชาย อิทธิพัทธ ถุยลา19 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1199901094302 ชาย ณัฐพล โคตรวงศ20 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1199901094311 ชาย ณัฐสิทธิ์ โคตรวงศ21 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1418600071369 ชาย ธนภูมิ ชมพูพฤกษ22 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1418600080236 ชาย ปญญพนต วิเศษโวหาร23 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1407500029912 ชาย วิวัฒน ศรีกลม24 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1909803009729 หญิง บวรรัตน ปุยโส25 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1101801439319 หญิง นภาภัทร นอยศรีมุม26 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1418600084517 หญิง นฤมล เบือกขุนทศ27 1041680170 บานโคกผักหวานโนนรังษี 1129901963548 หญิง อรฤดี เกตุสีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหวยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎรบํารุงหองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501153181 ชาย ธนพัฒน สอนพิมพ2 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501153238 ชาย ศุภกิตต ศรีเจริญ3 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902335777 ชาย อิฐศรานุวัฒน แพงแสน4 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1200901420898 ชาย ทัศพล พละเดช5 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902284188 ชาย ภูคาวินทร ภูนาโพธิ์6 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1409903393266 ชาย อัมรินทร ศิริบุตรวงศ7 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902353082 ชาย กฤษดา สํากําปง8 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902309164 ชาย พชรชล บุญภิละ9 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501153874 ชาย ณัฐวุฒิ วงหนองแลง10 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501155346 ชาย วุฒิชัย ชาวสวน11 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1339900867381 ชาย พีรพัฒน แววบุตร12 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1409903424099 หญิง ปภัสรา ศรีจรัส13 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1409903442712 ชาย กิษฎากรณ โจภูเขียว14 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902286059 หญิง วิภาดา พานหนอง15 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501154056 หญิง นันทนภัส ตัวเสาร16 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1418600069356 หญิง ปวีณา ปตตาลาโพธิ์17 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902334053 หญิง กมลพรรณ ไชยวงค18 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1418600071881 หญิง ประธานพร สมอหมอบ19 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902315342 หญิง ปาริชาติ แกวแสนเมือง20 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501155362 หญิง กนกพร เชิญชม21 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902292415 หญิง จมรพรรณ จันทรสะอาด22 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1103100894381 หญิง วิชญาดา ไชยเมือง23 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501154081 หญิง ปราณปรียา บัวศรี24 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501155311 หญิง พรรณรัตน โยธะชัย25 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902295406 หญิง นริศรา แสนดาหมื่น26 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902301457 หญิง ธมลวรรณ เหลาคํา27 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501155567 หญิง วรวรรณ กุมชาติ28 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1459901154949 หญิง ศิรินภา สวัสดิผล29 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902331194 ชาย ทัชชกร ทับศรี30 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1410501155401 ชาย ธีรเทพ ไชยโยกุล31 1041680616 อนุบาลโนนสะอาด 1419902307919 ชาย ณัฐวุฒิ พันสวัสดิ์บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501155541 ชาย ทักษดนัย ทองดี2 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501153971 ชาย อภิชาติ โนนศรี3 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501154811 ชาย กฤษฎา พืชผักหวาน4 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1418600073337 ชาย ณัฐพล ชัยชาติ5 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501154285 ชาย สิงหราช เหลาเวียงเกตุ6 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501153360 ชาย มารุต มูลอามาตย7 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1419902311517 ชาย รัฐภูมิ ประทุมวิลาส8 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1418600079599 หญิง ชลดา ชาวบานโนน9 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501154447 หญิง สุชานันท บัวศรี10 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1418600077367 หญิง จันทกานต โพธิ์ศรี11 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501155320 หญิง เพ็ญพิชชา ชิดละมิด12 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1407400023556 หญิง ศศิประภา สีดํา13 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501154455 หญิง ณัฐิดา โคตรชาดา14 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501154170 หญิง ธิดารัตน แสนบุตร15 1041680617 บานโคกกลางหนองแวงใหญ 1410501155214 หญิง พรรณพศา ปานาสา16 1041680621 บานคําเตาแกวหินลาด 1410501154633 ชาย ธนากร แนนสุวรรณ17 1041680621 บานคําเตาแกวหินลาด 1418600078151 หญิง สุพัตรา โนนทิง18 1041680621 บานคําเตาแกวหินลาด 1410501154609 หญิง ณัฐกมล สาใส19 1041680621 บานคําเตาแกวหินลาด 1410501154943 หญิง พัชรา ชาชัย20 1041680621 บานคําเตาแกวหินลาด 1209000249259 ชาย อภินันท จันปญญา21 1041680621 บานคําเตาแกวหินลาด 1419902366290 หญิง อริยา อุดมใส22 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1410501153343 ชาย อนุชิต ชาบานโนน23 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1419902273798 ชาย ชัยชนะ แสงฉลวย24 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1410501154340 ชาย กฤติศักดิ์ วิเศษโคตะ25 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1409903412643 หญิง วิภาวี บํารุงภักดี26 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1409903412651 หญิง วารุณี บํารุงภักดี27 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1410501154749 หญิง วรวรรณ สอนจันทึก28 1041680624 บานโนนหยาดน้ําเกลี้ยง 1418600069933 หญิง ปาลิตา ฉายาพัฒนบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680647 บานโคกสงา 1100201799160 ชาย เจษฎาภร เพิ่มโพธิ์กลาง2 1041680647 บานโคกสงา 1418600079564 ชาย อภิเชษฐ ล้ําเลิศ3 1041680647 บานโคกสงา 1101501268870 ชาย ภากร ทองงาม4 1041680647 บานโคกสงา 1418600080899 ชาย ภัทราวุธ ประดิษฐธรรม5 1041680647 บานโคกสงา 1410501156032 หญิง รุงนภาพร กองปญญา6 1041680647 บานโคกสงา 1419902334592 หญิง ณัชชา สิงหออน7 1041680647 บานโคกสงา 1410501153955 หญิง นันทชา ลาสแดง8 1041680647 บานโคกสงา 1419902325224 หญิง จุฑามาศ สุวรรณคุณ9 1041680648 บานมวงดง 1419902352914 ชาย นฤมิตร รูปคํา10 1041680648 บานมวงดง 1410501154552 ชาย ณัฐวุฒิ มาตรจันทรา11 1041680648 บานมวงดง 1209301178652 ชาย ธนากรณ บัณดิษฐ12 1041680648 บานมวงดง 1410501156253 ชาย อนวัช รูปคํา13 1041680648 บานมวงดง 1410501153921 ชาย วิทวัส ทิมินกุล14 1041680648 บานมวงดง 1399900259373 ชาย ไกรวิทย ใจสัตย15 1041680648 บานมวงดง 1410501154846 ชาย อรรถวิชย โคกกระชาย16 1041680648 บานมวงดง 1749901046949 ชาย อัฏฑพร ทอนทอง17 1041680648 บานมวงดง 1410501153319 ชาย พัชรพล มูลอามาตย18 1041680648 บานมวงดง 1349500035621 หญิง ประกายมาตย ขุนพรม19 1041680648 บานมวงดง 1407400023424 หญิง เวณิกา ขุนพรหม20 1041680648 บานมวงดง 1407400023432 หญิง กัณฑิมา ขุนพรหม21 1041680648 บานมวงดง 1410501156628 หญิง กนกวรรณ เพ็งโคตร22 1041680648 บานมวงดง 1309903325601 หญิง พิชญสินี พิบูลรัตน23 1041680648 บานมวงดง 1418600081917 หญิง ทิพยสุดา รั้วชัย24 1041680648 บานมวงดง 1399900264920 หญิง ปาริชาต แยมอําไพร25 1041680648 บานมวงดง 1410501154803 หญิง ปณิตา วิริยะกิจ26 1041680648 บานมวงดง 1410501154137 หญิง ดวงฤทัย สุบรรเทิง27 1041680648 บานมวงดง 1410501155770 หญิง สิรินดา โคตแกวบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680618 บานหัวฝาย 1418600069071 ชาย ปยะ โพธิ์ศรีดา2 1041680618 บานหัวฝาย 1410501154064 ชาย ธนภัทร เกรงชัย3 1041680618 บานหัวฝาย 1410501154307 ชาย อัมฤทธิ์ มาพร4 1041680618 บานหัวฝาย 1339200051923 หญิง ศิริลักษณ แสนจันแดง5 1041680618 บานหัวฝาย 1410501155486 หญิง พรรณิศา สิทธิ6 1041680618 บานหัวฝาย 1620800050366 หญิง ณัชฌา ประเสริฐศิลป7 1041680618 บานหัวฝาย 1119902251401 ชาย ธนโชติ ไทยวังชัย8 1041680619 บานมวงเฒา 1410501156890 ชาย ฐิติกร ไชยศรีหา9 1041680619 บานมวงเฒา 1100401327440 หญิง พัชราพร สายชุมดี10 1041680619 บานมวงเฒา 1410501157896 หญิง อริสา หาญมาก11 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1419902354780 ชาย ปุญญพัฒน อุดทัง12 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1410501156415 ชาย ชัยเนตร จันทะนนท13 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1410501155281 หญิง วนันชนก พินจอง14 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1408500040623 หญิง ณิชาภัทร วงแวงไทย15 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1419902367636 หญิง อาริสา เหลาจูม16 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1259500081071 หญิง ณัฐญาดา เตยโพธิ์17 1041680622 บานหนองแสงแสงแกว 1408500039587 หญิง อทิตยา ตาดี18 1041680623 บานตาดโตนไรเดชา 1419902337842 ชาย รัฐภูมิ แสนสกุล19 1041680623 บานตาดโตนไรเดชา 1118700095025 ชาย ภาคิน อันทะปญญา20 1041680623 บานตาดโตนไรเดชา 1410501155869 หญิง สิริวรรณ ทองวิเศษ21 1041680625 บานหนองจาน 1410501154528 ชาย คณาวุฒิ ตองติดรัมย22 1041680625 บานหนองจาน 1139600331381 ชาย ณรงศักดิ์ จิตไธสงค23 1041680625 บานหนองจาน 1410501155141 ชาย ปรีชา พิมพา24 1041680625 บานหนองจาน 1409903481360 ชาย สิกขรินทร แสนบุตร25 1041680625 บานหนองจาน 1419902289724 หญิง อริศรา คัญทะสอนหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501151413 ชาย ธีรเมธ แพงออน2 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902264039 ชาย ณัฐวุฒิ เหลาจูม3 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902268352 ชาย เดชสิทธิ์ ทรงคาศรี4 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501153327 ชาย ภูวดล ดวงเดนศรี5 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501155371 ชาย กฤษณพงศ บุตรหลอด6 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501153351 ชาย ปฏิพล วิบูลยกุล7 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902286580 ชาย ธีรภัทร โนนทิง8 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902298685 ชาย เจษฎา เจริญสุข9 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902301716 ชาย ธนาลักษณ เฉลียวดี10 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154005 ชาย คุณานนท โพธิ์หลา11 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154234 ชาย วีรภัทร ไขแสง12 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154404 ชาย ศรายุทธ เฉลียวดี13 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1418600079793 ชาย รัฐภูมิ เจริญสุข14 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154820 ชาย คเชนทร วิเศษวงษ15 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902320648 ชาย ยศพล เครือสุวรรณ16 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501155265 ชาย จิรายุส เขียวลํา17 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902318503 ชาย ยสินธร ดนดั้น18 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902291281 ชาย ณัฐพงษ ศิลา19 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501153424 หญิง พรรณสิริ โฮงคําแกว20 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501153572 หญิง ธมนวรรณ ดนดั้น21 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501153629 หญิง นันทวรรณ พลแกว22 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501153602 หญิง วรกมล อดทน23 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1418600076581 หญิง ศุภารัตน ตะภา24 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154111 หญิง ปภาวรินทร สวางไพร25 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154374 หญิง อภิญญา ศรีเมืองคุณ26 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1418600079548 หญิง สุพภัตตรา ทัศนิยม27 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501154731 หญิง นิจวิภา พรมแสนปง28 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1410501155222 หญิง สุนันทา โนจันทรทึก29 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902347015 หญิง วรพิชชา ทีสุกะ30 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1419902268522 หญิง ฐานิดา เทพคุณ31 1041680637 บานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์ 1949900556801 หญิง ดวงสิงหหา สิงหนอยบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์หองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1101000121094 ชาย ฐากร ชนมสูงเนิน2 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1419902326891 ชาย ดนุพงศ จันปลา3 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501154510 ชาย นิติชัย รอดเจริญพันธ4 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1149900892949 ชาย กันตกวี ทองไทย5 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501155834 ชาย สิทธิพล ขุนดานซาย6 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1419902348178 ชาย สาริน ศรีทน7 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501156075 ชาย กิตติธัช มวงผุย8 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1419902356821 ชาย วรวุฒิ มาตา9 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501156474 ชาย พงษอนันต วงคหนองแลง10 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501156547 ชาย ภาคภูมิ ศรีผาย11 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501156318 ชาย พงศภัค มองบุญ12 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1100703749037 ชาย กลทีป อภิดํารงชัย13 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1104300826479 ชาย ศิวกร วิบุญกุล14 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501153700 หญิง อรทัย เชื้อหงษ15 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1419902292059 หญิง ศุภาพิชญ หาษชุมแพ16 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501154315 หญิง ยลรดี นิติธรรม17 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501154323 หญิง สิรินทรา ชิงชัย18 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1200901411686 หญิง ญนันทพร มานะศรี19 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1103704026520 หญิง วิราภรณ เดชโม20 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1419902325356 หญิง กัลยรัตน กนโคกกรวด21 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1101700390390 หญิง ปยธิดา เมล็ดกุล22 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1418600084509 หญิง วรกมล กองกรม23 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501155508 หญิง ณัฐณิชา พรมจารี24 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501155681 หญิง อริศรา วงหนองแลง25 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1419902360127 หญิง ศศิธร กองสมบัติ26 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501156458 หญิง จุฑามาศ พุทธโคตร27 1041680638 หวยแสงอรุณวิทยา 1410501156725 หญิง จุฑารัตน ฤทธิสอนหองสอบที่ 2บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680639 บานนาเหลา 1418600070991 ชาย สรายุทธ เคาศูนย2 1041680639 บานนาเหลา 1418600075704 ชาย ทรงยศ ธรณี3 1041680639 บานนาเหลา 1410501154030 ชาย วรากร เคนหงษ4 1041680639 บานนาเหลา 1412101103987 ชาย ณัฐวุฒิ ภูบุญคง5 1041680639 บานนาเหลา 1410501154536 ชาย วัชรพงษ วงระคร6 1041680639 บานนาเหลา 1410501154480 ชาย พีรภาส พุทธโคตร7 1041680639 บานนาเหลา 1410501155150 ชาย กฤษกร ชัยเคน8 1041680639 บานนาเหลา 1419902330121 ชาย ชัยอนันต บัวพุทธ9 1041680639 บานนาเหลา 1410501154889 ชาย ภูริช วิชาพล10 1041680639 บานนาเหลา 1410501154251 ชาย ธวัชชัย แสนวิเศษ11 1041680639 บานนาเหลา 1300101292193 ชาย สิริศักดิ์ ดวนโคกสูง12 1041680639 บานนาเหลา 1102900078561 ชาย อภิชัย นะเมืองมูล13 1041680639 บานนาเหลา 1119902263434 ชาย รัฐภูมิ วิชาชัย14 1041680639 บานนาเหลา 1139900483305 ชาย ภาณุพงศ มงคลแสน15 1041680639 บานนาเหลา 1418600083383 หญิง ประภาพร นิยม16 1041680639 บานนาเหลา 1418600072314 หญิง ศศิ กาบิล17 1041680639 บานนาเหลา 1412101104142 หญิง สุภาวดี ยวนหมื่น18 1041680639 บานนาเหลา 1418600085017 หญิง ธัญลักษณ ภูบุญปลูก19 1041680639 บานนาเหลา 1418600075526 หญิง ปริตา จรไพร20 1041680639 บานนาเหลา 1410501154927 หญิง ประภัสสร ชาสีโห21 1041680639 บานนาเหลา 1410501155532 หญิง พิมพกานต ศรีปะโค22 1041680639 บานนาเหลา 1659902292910 หญิง วรรณษา วีระกิจพานิช23 1041680642 บานปาไมโนนสวรรค 1738700043020 หญิง วรรณวิษา มาตยวิเศษ24 1041680642 บานปาไมโนนสวรรค 1739902208764 หญิง สิรัญญา บาลี25 1041680642 บานปาไมโนนสวรรค 1209301172573 หญิง สุธิดา โสภาศรีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์หองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680636 บานหนองกุง 1402400052535 ชาย อัครพนธ แข็งขัน2 1041680636 บานหนองกุง 1418600073361 ชาย จักรพงษ พรมที3 1041680636 บานหนองกุง 1410501153769 ชาย ฐิติวัฒน จําป4 1041680636 บานหนองกุง 1410501153742 ชาย ธวัชชัย สมพร5 1041680636 บานหนองกุง 1410501155605 ชาย ศุภกฤษณ มูลมาตย6 1041680636 บานหนองกุง 1419902267500 ชาย ศุภชัย ภูเวียงแกว7 1041680636 บานหนองกุง 1410501153866 หญิง ณัฐนันท ปจจังคะตา8 1041680636 บานหนองกุง 1909802991252 หญิง มัญชุพร ศรีษาวงศ9 1041680636 บานหนองกุง 1418600069682 หญิง ธิดารัตน ธรรมทาทอง10 1041680636 บานหนองกุง 1410501155494 หญิง จุฑามาศ ชัยโชค11 1041680636 บานหนองกุง 1410501154919 หญิง ไปรยา ทองใบ12 1041680636 บานหนองกุง 1410501155125 หญิง ชนากานต โคตรเสนา13 1041680636 บานหนองกุง 1418600081852 หญิง นวนันท โสมาตย14 1041680636 บานหนองกุง 1418600069623 หญิง จิราพร ภูกาบทอง15 1041680636 บานหนองกุง 1489700029713 หญิง วาสนา พรหมสี16 1041680636 บานหนองกุง 1408600036946 หญิง ดาวพระศุกร โพธิวงศ17 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1410501155303 ชาย ธนภัทร เมืองราชา18 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1118700074150 ชาย ราชรักษ นนธิจันทร19 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1209301175700 ชาย ณัฐนันท เลียวประโคน20 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1410501154099 หญิง ญาราภรณ มะวัน21 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1410501155664 หญิง นภัสรา โคตรมณี22 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1249900799611 หญิง พรนภา ทีไทสงค23 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1120300159797 หญิง ศิรินญา เชี่ยววิกาล24 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1410501155109 หญิง วันใส ออนสี25 1041680640 บานโนนทองคําเจริญ 1418600073264 หญิง พรสุชา ภานนท26 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501153793 ชาย รภีภัทร สมพาล27 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501153190 ชาย บัณฑิต แกวสีขาว28 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501155044 ชาย พิเชษฐ ยะวะระ29 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501155397 ชาย ธนากร ขุนแดง30 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501154838 ชาย ณัฐวุฒิ พิเศษ31 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1419902307226 หญิง มุกสุดารัตน อรรคพงษ32 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501153858 หญิง ณัฐชยา มะโนศิลป33 1041680641 โนนจําปาประชาสรรค 1410501154901 หญิง ทิตา สิงหเทพบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์หองสอบที่ 4เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1410501153645 ชาย ศุภเสกข แกววันทา2 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1410501154561 ชาย ศุภกิตติ์ ปญญาใส3 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1410501154277 ชาย พีรณัฐ ศรีวงยาง4 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1410501153637 ชาย ธีรภัทร สอนฤทธิ์5 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1410501154692 ชาย วรเทพ ทาสีดํา6 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1418600073221 หญิง เจนจิรา ทินทาน7 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1410501155354 หญิง ปาณิสรา ราชาฐา8 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1102003688282 หญิง ดลยา โคตรบรรเทา9 1041680620 บานโสกรังโนนสวาง 1418300001021 หญิง วิยะดา บัวมาศ10 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1431000167008 ชาย กิตติศักดิ์ จันทรนอย11 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1410501155583 ชาย ชัยวัฒน เหลาจันอัน12 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1409903390011 ชาย ภูริพัฒน แกววิเศษโฮง13 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1399900269841 ชาย ดํารงวิทย เรียงภวา14 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1929900993250 ชาย ธีรทัศ วงคสุวรรณ15 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1419902328282 หญิง นันทพร มาเคลา16 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1410501155206 หญิง ศิริประภา ศรีสมบูรณ17 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1418600074112 หญิง หทัยชนก คําแกว18 1041680634 บานโพธิ์ชัยดอกคํา 1419902338351 หญิง ไอลดา ปารค19 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1418600083855 ชาย กฤษฎา ทากุดเรือ20 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501153548 ชาย ธนวิชญ แสงวงษา21 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1409903431117 ชาย ธนากร นนทะราช22 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501153459 ชาย พัชรพล บุญล้ํา23 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1419902263253 ชาย พีรณัฐ หินแกว24 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501153661 ชาย รัชภูมิ โอดพิมพ25 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501153891 ชาย อนุภัทร ชินสงคราม26 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1349200054175 หญิง จิรดา เศรษชมภู27 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1408500033091 หญิง จิภาดา แสนสะอาด28 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501153131 หญิง จิราภรณ เสารศิริ29 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1418600072080 หญิง ณัฐธิชา พาสวัสดิ์30 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501153211 หญิง ธณัฐชา พาคาม31 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1410501154854 หญิง พิมพศิริ เอ็มรักษ32 1041680635 บานโพธิ์ศรีสําราญ 1419902277416 หญิง ภาวินี ดนดันบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานเสาเลาผักชีศรีสวัสดิ์หองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1419902299720 ชาย ไกรวิชญ กลีบกลาง2 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600085351 ชาย พลวัฒน วิบูลยกุล3 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1409903395412 ชาย พีรภัศร พิมโสดา4 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501153149 ชาย พัฒนพงษ วรสินา5 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501155435 ชาย ภัทรพงศ กรคร6 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600074678 ชาย ภัทรศักดิ์ วรรณกุล7 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1419902334720 ชาย สุรชัย ศรีชัยมูล8 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501154366 ชาย อานัด สีแสง9 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501153483 ชาย ขจรศักดิ์ พินิจมนตรี10 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600083987 ชาย คทาวุธ คอมสิงห11 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600071105 ชาย ณัฐวุฒิ ฮองสาขํา12 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501153521 ชาย ธนวัฒน พิลาหา13 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501155061 ชาย ธีรเดช สมรูป14 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1419902326549 ชาย ประดิษฐ รัตเพชร15 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600072926 ชาย พงศกร พวงศรี16 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501153840 ชาย ศุภรัตน ออนสมบัติ17 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1419902262664 หญิง ณัฐธิดา มีแสน18 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1409903423742 หญิง ธนาภา จําปาลี19 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600070958 หญิง ลลิตา ฝายปด20 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1100401292581 หญิง สุจิรา เมืองแสง21 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600069232 หญิง อริสรา มงคลสวัสดิ์22 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1419902321822 หญิง อสมา ยาวาป23 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501154145 หญิง ขวัญจิรา เที่ยงธรรม24 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501154765 หญิง ชลนิภา มากสวัสดิ์25 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501155630 หญิง เนตรนภา พรมวงษา26 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501153912 หญิง ภารุณี ปตาลโพธิ์27 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600080228 หญิง ศิริมา เวียงแกว28 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1410501153262 หญิง สุธิมา โคกสีนอก29 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1418600070681 หญิง สุธีรา สีทน30 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1209000199057 หญิง อารยา เวชกิจ31 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1419902329050 หญิง ประวีณา ดวงสาพล32 1041680643 ชุมชนทมปาขา 1659902335236 หญิง ธนพร ชะชิกุลบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680644 บานทมนางาม 1419902356103 ชาย สิรภัทร มาดา2 1041680644 บานทมนางาม 1260401155524 ชาย ชวนันท ตินานพ3 1041680644 บานทมนางาม 1409903474878 ชาย ปกปกษ ปานอีเมง4 1041680644 บานทมนางาม 1410501155427 ชาย รัฐวุฒิ วงศผาบุตร5 1041680644 บานทมนางาม 1407400023386 ชาย ยุพราช แกวสีขาว6 1041680644 บานทมนางาม 1410501155885 ชาย เสฎฐวุฒิ ตนกันยา7 1041680644 บานทมนางาม 1410501153980 ชาย เริงฤทธิ์ เจริญสุข8 1041680644 บานทมนางาม 1119701154654 ชาย ธนวัฒน คุณธรรม9 1041680644 บานทมนางาม 1407400022673 ชาย จตุรภัทร ประกอบผล10 1041680644 บานทมนางาม 1419902294183 ชาย ศรายุทธ บุญใบ11 1041680644 บานทมนางาม 1409903401170 ชาย วาทิตย ศิริขันธแสง12 1041680644 บานทมนางาม 1410501153696 ชาย เอกลักษณ อักษร13 1041680644 บานทมนางาม 1749901074861 ชาย ภัทรพงศ ชาบานโนน14 1041680644 บานทมนางาม 1419902291982 ชาย กิตติทัต วะลัยใจ15 1041680644 บานทมนางาม 1749400058481 ชาย พิพัฒน วันโสภา16 1041680644 บานทมนางาม 1410501154102 ชาย วรากร ฝายแกว17 1041680644 บานทมนางาม 1101501281337 ชาย ธนาศักดิ์ สีแกวน้ําใส18 1041680644 บานทมนางาม 1419902316713 หญิง ปวีณา เพชรบุรึ19 1041680644 บานทมนางาม 1410501153998 หญิง ชลธิดา ยศดํา20 1041680644 บานทมนางาม 1410501154714 หญิง วรรณภา นาใจคง21 1041680644 บานทมนางาม 1407400023459 หญิง กรรณิการ บัวใหญรักษา22 1041680644 บานทมนางาม 1479900682101 หญิง สุนิสา อึ้งพรม23 1041680644 บานทมนางาม 1409903488119 หญิง ภิญญดา หมื่นหลุบกุง24 1041680644 บานทมนางาม 1407400022851 หญิง สุชันษา เหลากอนคํา25 1041680644 บานทมนางาม 1410501155451 หญิง ภัทรภรณ สีเสมอ26 1041680644 บานทมนางาม 1409903487163 หญิง สุนันทา หนูไธสง27 1041680644 บานทมนางาม 1409903449601 หญิง ภัสราพร อันทะปญญาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1419902292873 ชาย วราพงษ แกนพรม2 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1100801537999 ชาย รัฐภูมิ อองาม3 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600080759 ชาย รัฐศาสตร อินเรืองศรี4 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600082671 ชาย ชาติตระกาล แฝงสมศรี5 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1100703791645 ชาย นันทศัย เที่ยงธรรม6 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1410501153653 ชาย ธนวัฒน พิเนตรกุล7 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1410501155231 ชาย อัครพล ศรีลาดี8 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1100801497016 ชาย ชุติเทพ พุมจันทร9 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1410501153807 หญิง วาสิตา สีหานาท10 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600080937 หญิง กัญชพร ประชะทํามัง11 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600070494 หญิง ปณิตา สุดสะอาด12 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600076719 หญิง สุจิตรา ธนะคูณ13 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600079157 หญิง สุรีรัตน นอยสุวรรณ14 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1738700051995 หญิง อรษา ปญญายาว15 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600082808 หญิง นัฐธิดา ไชยผง16 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1419902324431 หญิง จีระยา ภูมั่นนา17 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600071911 หญิง ศิรินทิพย ศรีหาโคตร18 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1429900554226 หญิง รินรดา วบุลกุล19 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1419902290056 หญิง ศิรินภา คําวิแสง20 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600077715 หญิง วรรณรดา คําแสนแกว21 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600084622 หญิง ปภาพินท ขันอาสา22 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1418600081674 หญิง ญานิศา นอยคํา23 1041680630 บานกระเบื้องโนนทิง 1110301396792 หญิง อรุโณทัย ศรีวงษบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680628 บานกุดขนวน 1418600083421 ชาย ชยพร พรมดี2 1041680628 บานกุดขนวน 1103100875025 ชาย ธนาทร เทียมกัน3 1041680628 บานกุดขนวน 1417300028769 ชาย ธีรวัฒน กิ่งมิ่งแฮ4 1041680628 บานกุดขนวน 1410501155184 ชาย พงศดนัย แสงนาค5 1041680628 บานกุดขนวน 1417300032651 ชาย ภควัต จุงกลาง6 1041680628 บานกุดขนวน 1419902337362 ชาย ภานุวัฒน ทาสะโก7 1041680628 บานกุดขนวน 1419902281065 ชาย ภูริพัฒน สุภีย8 1041680628 บานกุดขนวน 1418600085441 ชาย อัฐพล ทิมินกุล9 1041680628 บานกุดขนวน 1418600078231 ชาย ธนากร เมฆหมอก10 1041680628 บานกุดขนวน 1779800287371 ชาย เอกวัจน ผิวแกว11 1041680628 บานกุดขนวน 1860700240340 ชาย สุทธิพร ทาสะโก12 1041680628 บานกุดขนวน 1410501156130 ชาย ธีรวัสส อดกลั้น13 1041680628 บานกุดขนวน 1100401263468 หญิง จุฑารัตน ทองสงคราม14 1041680628 บานกุดขนวน 1419902321075 หญิง ธดาภรณ เพชรกอน15 1041680628 บานกุดขนวน 1419902322802 หญิง นัดธิชา พันธเมือง16 1041680628 บานกุดขนวน 1418600083146 หญิง ปยะนุช ภักดีราช17 1041680628 บานกุดขนวน 1418600082972 หญิง วันเพ็ญ วิชาคํา18 1041680628 บานกุดขนวน 1100401306558 หญิง สุพัตรา กรมเมือง19 1041680628 บานกุดขนวน 1419902311738 หญิง สุกัญรยา ทิพยรักษ20 1041680628 บานกุดขนวน 1418600078461 หญิง สุพรรษา อินทรเรืองศรี21 1041680628 บานกุดขนวน 1418600082239 หญิง อารยา พลสนอง22 1041680628 บานกุดขนวน 1410501155290 หญิง สุทธิดา ตนเพชรหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1418600076964 ชาย พายุ ภีระภาค2 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1749700120939 ชาย พชรพล บุญเพ็ง3 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1419902325194 ชาย สิทธิพงษ ศรีสุโคตร4 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501154951 ชาย อรรถพล เทศชาติ5 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1041680626001 ชาย สหรัฐ แกวไกรแสง6 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501155010 ชาย ธนกิตติ์ กุลศิริ7 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501155028 ชาย ปยะ คําสุข8 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1418600080791 ชาย เทิดศักดิ์ เวชภัณฑ9 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501155656 ชาย ภูตะวัน เหลาอินทร10 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1110201313178 ชาย ณัฐวุฒิ ชัดเจน11 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501155249 ชาย วุฒินันท ลอยศรี12 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1101501284115 ชาย พีระพัฒน คํามวง13 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1419902396164 ชาย กฤติณพิศิษฐ เมตตา14 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501155818 หญิง ปณฑิตา วงษหาแกว15 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1419902312521 หญิง ภัทรนันท งานจตุรัส16 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501156440 หญิง พิมพพิมล สีสังข17 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1749700120076 หญิง สิรินทรา เฉลียวรัมย18 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1410501154773 หญิง กุลธิดา สุวรรณจํารูญ19 1041680626 ชุมชนบานบุงแกว 1419902326468 หญิง กนกพร สีหานาม20 1041680627 บานโนนสําราญ 1418600070672 ชาย กิตติพงษ ลันบุตร21 1041680627 บานโนนสําราญ 1410501154048 ชาย ณัฐพงศ ภักดีราช22 1041680627 บานโนนสําราญ 1410501153823 ชาย ชิษณุพงศ ปดเสนา23 1041680627 บานโนนสําราญ 1419902288060 หญิง กุลณัฏฐ บัวหอม24 1041680627 บานโนนสําราญ 1410501153114 หญิง ปาณิสรา ระวะใจ25 1041680627 บานโนนสําราญ 1419902323043 หญิง วรรณวิษา ชัยวงศ26 1041680627 บานโนนสําราญ 1410501154269 หญิง ณัฏฐณิชา การุณรักษ27 1041680627 บานโนนสําราญ 1104300879441 หญิง นรันตรัตน โกสุม28 1041680627 บานโนนสําราญ 1410501155257 หญิง พัชรินทร ไชยนาค29 1041680627 บานโนนสําราญ 1410501155672 หญิง สวิตตา ภูบัวดวงบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวหองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680633 บานบะยาว 1410501154188 ชาย กิตติวินท ชัยพระอินทร2 1041680633 บานบะยาว 1418600070249 ชาย ญาณพัฒน วรรณโส3 1041680633 บานบะยาว 1410501153394 ชาย ธนวัฒน ทิพฤตรี4 1041680633 บานบะยาว 1241000084252 ชาย นิพนธ นาถาดทอง5 1041680633 บานบะยาว 1418600073957 ชาย พีระพัฒน แกววิชัย6 1041680633 บานบะยาว 1418600084461 ชาย ธรณเทพ โภคา7 1041680633 บานบะยาว 1418600070231 ชาย สิทธิพล จันทรปญญา8 1041680633 บานบะยาว 1410501153467 หญิง พิมพกานต สายสี9 1041680633 บานบะยาว 1418600075003 หญิง สุชานันท นิลศิริ10 1041680633 บานบะยาว 1410501153203 หญิง อรพรรณ มันทิสุด11 1041680633 บานบะยาว 1104301256935 หญิง แสงดาว พันธมี12 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501153513 ชาย ศุภวิชญ พลทะมิฬ13 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501154625 ชาย ณัฐภูมิ เมฆเกลื่อน14 1041680646 บานหาดสถาพร 1148100025794 ชาย ศิริราช นิรเกษ15 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501154544 หญิง ธัญชนก ยิ่งรัมย16 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501155192 หญิง ศุภิสรา ฤทธิลือไกร17 1041680646 บานหาดสถาพร 1407400022380 หญิง เพชรลดา ภานะ18 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501154617 หญิง ปยวรรณ ยิ่งรัมย19 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501155079 หญิง ขัตติยาภรณ พิลาหา20 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501153904 หญิง สุชาวลี ภวภูตานนท21 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501154676 หญิง สุภนิดา แปลเพ็ง22 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501156164 หญิง ศิรประภา หีบแกว23 1041680646 บานหาดสถาพร 1410501155729 หญิง กานดา สาธา24 1041680629 บานโคกลาม 1419902265167 ชาย ศิริวัฒน แกวสีขาว25 1041680629 บานโคกลาม 1410501154153 ชาย ญาณกร ชัยสนิท26 1041680629 บานโคกลาม 1419902331968 หญิง ธมล ศรีชมภูบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวหองสอบที่ 6เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680632 บานหนองโก 1418600076492 ชาย จักรพรรดิ ดอนไทยสง2 1041680632 บานหนองโก 1100703730000 ชาย ภคพล แสงแกว3 1041680632 บานหนองโก 1410501155516 ชาย พงศพัศ วงศจิรวัฒน4 1041680632 บานหนองโก 1410501153751 ชาย สุริยา กุมภา5 1041680632 บานหนองโก 1041680632005 ชาย ธีรภัทร ชูเกียรติ6 1041680632 บานหนองโก 1468700019067 ชาย มินทดา โอชารส7 1041680632 บานหนองโก 1418600070095 ชาย ธีรวัฒน เสนาวัน8 1041680632 บานหนองโก 1410501154501 หญิง วริศรา โยธะชัย9 1041680632 บานหนองโก 1418600070532 หญิง ศิรภัสสร เฉิดไธสง10 1041680632 บานหนองโก 1659500020753 หญิง สุทธิดา จอยทอง11 1041680632 บานหนองโก 1418600078215 หญิง เข็มวดี แกวศิริ12 1041680632 บานหนองโก 1418600074104 หญิง นริสรา เสนาวัน13 1041680632 บานหนองโก 1410501154722 หญิง วิภารัตน โพธิ์ศรี14 1041680632 บานหนองโก 1418600079301 หญิง ชุตินันท ชมภูแสง15 1041680632 บานหนองโก 1410501155036 หญิง ชลิตา โยธะชัย16 1041680632 บานหนองโก 1410501155052 หญิง พิมดาว สิงหโสภา17 1041680632 บานหนองโก 1410501155117 หญิง เจนจิรา แดงเทโพธิ์18 1041680632 บานหนองโก 1418600068911 หญิง ปนัดดา สีมอชา19 1041680632 บานหนองโก 1419902364645 หญิง หฤทัย ไพรสุวรรณ20 1041680645 บานคอนอย 1410501154595 ชาย นวพล รักษามา21 1041680645 บานคอนอย 1410501155338 ชาย จิตริน สียางนอก22 1041680645 บานคอนอย 1410501154978 หญิง ภัคจิรา ศรีนวลจันทร23 1041680645 บานคอนอย 1407400022045 หญิง อัจฉรา คอมสิงห24 1041680645 บานคอนอย 1410501154668 หญิง วิชุดา ปญจาคะ25 1041680645 บานคอนอย 1410501154641 หญิง ธนพร ตุนากุล26 1041680645 บานคอนอย 1409903492922 ชาย ฐิติภัทร แสนวังบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานชุมชนบานบุงแกวหองสอบที่ 7เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600087826 ชาย ชิพิพัทธ พานพิมาย2 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1419902305878 ชาย กฤษฎา คณาจันทร3 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600083537 ชาย พิทยา ศรีออน4 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600085564 ชาย ธนภัทร เวียงจันดา5 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1419902347325 ชาย ณัฐวิทย เที่ยงตรง6 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600080201 ชาย อนาวิน สิงหคําปอง7 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1279900295311 ชาย ปฐมชัย สุภาวอ8 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600085637 ชาย อนุวัฒน ไกยบุตร9 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600078304 ชาย อภิสิทธิ์ ประเสริฐข10 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600085009 ชาย วิทยา คําแพงตา11 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600090932 ชาย ฟาใส เนืองชมพู12 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600081925 ชาย สุวรรณภูมิ สุขพะสี13 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600091017 ชาย พีรพัฒน จินายาง14 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600091009 ชาย อดิเทพ คํามูล15 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1419902363207 ชาย กองพบ แสงใส16 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600097627 ชาย คัชชานนท มูลตรีสา17 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600088318 หญิง มุทิตา แกวมณี18 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600084487 หญิง ทิฆัมภรณ กานารัก19 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1041680819001 หญิง รตนพร สุขภูมิ20 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600084932 หญิง ศศิธร รักษานวน21 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1481000192592 หญิง จิราพร นอยคํามูล22 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1419902344971 หญิง ณัฐณิชา โยวะศรี23 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600086145 หญิง ดวงฤทัย เทพสีลา24 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1419902367865 หญิง ตรีจินดา วรรณสา25 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1419902343231 หญิง อรุณดา ทองแลม26 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600076051 หญิง พรไพริน สีดาคํา27 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600081739 หญิง จิรภิญญา ศิริภักดิ์28 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1418600078797 หญิง อริสา แนนอุดร29 1041680819 บานหนองลุมพุกหญามา 1100703770133 หญิง เพ็ญนภา วงศสนิทบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหนองลุมพุกหญามาหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680812 บานโนนสา 1139900496253 ชาย กิตติศักดิ์ คําคูณ2 1041680812 บานโนนสา 1418600076832 ชาย กฤษฎา บุญพา3 1041680812 บานโนนสา 1209301174461 ชาย ณัฐวุฒิ บํารุงภักดี4 1041680812 บานโนนสา 1418600069526 ชาย ธนากร เบิกบานดี5 1041680812 บานโนนสา 1418600072063 ชาย ภูธเนศ กองหลา6 1041680812 บานโนนสา 1459901106618 ชาย ภูบดินทร บํารุงภักดี7 1041680812 บานโนนสา 1419902313960 ชาย ระพีพัฒน ชะรา8 1041680812 บานโนนสา 1418600076158 ชาย สิทธิพงษ รักษาเงิน9 1041680812 บานโนนสา 1419902330449 ชาย อภิชัย พรวาป10 1041680812 บานโนนสา 1418600081003 ชาย อธิวัฒน ดวงทอง11 1041680812 บานโนนสา 1418600085289 ชาย อานนท หงษาลึก12 1041680812 บานโนนสา 1418600085254 ชาย อรรถชัย เจียรวาป13 1041680812 บานโนนสา 1418600071130 ชาย รัชชานนท เพชรชาดี14 1041680812 บานโนนสา 1418600073744 หญิง กาญจนา บํารุงภักดี15 1041680812 บานโนนสา 1418600072136 หญิง จันธิรา คําภี16 1041680812 บานโนนสา 1419902264853 หญิง จันทรเพ็ญ บุญพา17 1041680812 บานโนนสา 1259500065581 หญิง จุฬาลักษณ กฤษชัยภูมิ18 1041680812 บานโนนสา 1418600077651 หญิง จุฑารัตน ถาออนศรี19 1041680812 บานโนนสา 1418600082930 หญิง นิภาพร บํารุงภักดี20 1041680812 บานโนนสา 1418600082646 หญิง ปวีณา บํารุงภักดี21 1041680812 บานโนนสา 1418600077324 หญิง พัชราภรณ แกวอินทรศรี22 1041680812 บานโนนสา 1419902327839 หญิง วรัญญา บุตรคํา23 1041680812 บานโนนสา 1418600072543 หญิง วิภารัตน อุตสา24 1041680812 บานโนนสา 1418600080546 หญิง วนิดา เจียระวาป25 1041680812 บานโนนสา 1419902339217 หญิง ภัณฑิรา ศิริภักดิ์26 1041680812 บานโนนสา 1407800025378 หญิง ศิริรัตน พานไทสงค27 1041680818 บานโคกสีวังแสง 1418600083588 ชาย พิทักษพงศ โคระวัตร28 1041680818 บานโคกสีวังแสง 1418600078363 หญิง วรัญญา บัวลอย29 1041680818 บานโคกสีวังแสง 1749901071633 หญิง ณัฐณิชา นุนารัมย30 1041680818 บานโคกสีวังแสง 1418600079092 หญิง ศุภิสรา อินตะซาวบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหนองลุมพุกหญามาหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680811 บานนามวง 1418600077685 ชาย จักรกริน จรูญวัน2 1041680811 บานนามวง 1419902307005 ชาย ยศกร บํารุงภักดี3 1041680811 บานนามวง 1418600086374 ชาย รัฐภูมิ สุขันธ4 1041680811 บานนามวง 1101501290417 ชาย ราเมศร คําชารี5 1041680811 บานนามวง 1418600089667 ชาย นิคม สีดาตาล6 1041680811 บานนามวง 1418600080465 หญิง รัศมี พรวาป7 1041680811 บานนามวง 1309903333370 หญิง สิริวิมล เจิมขุนทศ8 1041680811 บานนามวง 1410501156008 หญิง ณัฐชา วังคะฮาค9 1041680820 บานเชียงกรม 1719900694335 ชาย จิรภัทร นอยดัด10 1041680820 บานเชียงกรม 1419902315032 ชาย สราวุธ คชรมย11 1041680820 บานเชียงกรม 1418600081747 ชาย อนุชิต ศรีสวัสดิ์12 1041680820 บานเชียงกรม 1418600070150 ชาย อนุพงศ อินนาง13 1041680820 บานเชียงกรม 1419902272066 ชาย อนุชา รัตนพลที14 1041680820 บานเชียงกรม 1418600073001 หญิง ขวัญจิรา มวนสูงเนิน15 1041680820 บานเชียงกรม 1419902281898 หญิง วรรณิสา มายุรส16 1041680820 บานเชียงกรม 1419901132724 หญิง สุจิรา สุริโย17 1041680820 บานเชียงกรม 1418600080376 หญิง ชรินธร ชมภูโคตร18 1041680820 บานเชียงกรม 1110201303369 หญิง ขวัญชนก เทสัตพันธ19 1041680820 บานเชียงกรม 1103100875793 ชาย จตุพร คําชารี20 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902276134 ชาย ณัฐฏชัย กันยาวงศ21 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902322900 ชาย ธาราดล โอชารส22 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902326158 ชาย วัชรากร สัตยาวรรณ23 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902300523 ชาย ธนชัย สิงหเสนา24 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902288141 หญิง เกตมณี วงศคําเดช25 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1418600080414 หญิง มาริสา สัตยวัน26 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902290692 หญิง อาทิตยา ธรรมะ27 1041680821 บานโนนทรายฟอง 1419902316594 หญิง นาตาเชียร โควาลดบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหนองลุมพุกหญามาหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600078941 ชาย ชัชวาล เจียรวาป2 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600077618 ชาย เจษฎา ใตชมภู3 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600078185 ชาย ปริญญา ศรีวงศราช4 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1419902329971 ชาย วีรพงศ อายุพัฒน5 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600085416 ชาย เมธาสิทธิ์ บุญเพ็ชร6 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600089926 ชาย รตินนท วงคทาศรี7 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600090878 ชาย วราเมธ แสนโคตร8 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600081283 หญิง ตันหยง บํารุงภักดี9 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600082182 หญิง อริสรา กองหลา10 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600080767 หญิง ดลยา หลงคําหงษ11 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1419902317001 หญิง ณภัทร พูลจิตต12 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600087052 หญิง กัลยา แสนโคตร13 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600087958 หญิง ทัศนีย บํารุงภักดี14 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 5412501003206 หญิง ทัศนีย แอนเอ็นสุวรรณศรี15 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600090860 หญิง ประภัสสร บํารุงภักดี16 1041680810 อนุบาลประจักษศิลปาคม 1418600083081 หญิง พีรญา จันประทัด17 1041680813 บานโนนแสวง 1418600084061 ชาย อภิสิทธิ์ วังภูมิใหญ18 1041680813 บานโนนแสวง 1419902317302 ชาย พลาธิป บุญจูง19 1041680813 บานโนนแสวง 1408600035737 ชาย ณัฐวุฒิ อุทัยเลี้ยง20 1041680813 บานโนนแสวง 1418600084576 ชาย อนุชา กุลาพัง21 1041680813 บานโนนแสวง 1418600073752 หญิง จิดาภา สีกะแจะ22 1041680813 บานโนนแสวง 1418600077740 หญิง มาริสา สืบแสน23 1041680813 บานโนนแสวง 1418600082298 หญิง จิณหนิภา สีกะแจะ24 1041680813 บานโนนแสวง 1418600076883 หญิง ชลธิชา จันประทัด25 1041680813 บานโนนแสวง 1418600074252 หญิง สุพัตรา เข็มราชหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหนองลุมพุกหญามาเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902312149 ชาย กฤษณะ มุงคําภา2 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902321059 ชาย ศิวัฒน คุมเขต3 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600073663 ชาย พงศกร ประสานศรี4 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600076735 ชาย กฤษฎา ไชยรัตน5 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600079114 ชาย เจษฎากร คําตัน6 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1100703734765 ชาย ธนากร บุญวิเศษ7 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600084045 ชาย ณัฐนนท กรวิรัตน8 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1110201297458 ชาย นวพล กลาหาญ9 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600078622 ชาย ณัฐวุฒิ ทูศรีเมฆ10 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902288680 ชาย ศรายุทธ ทองแทง11 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600079254 ชาย ธนพัทธ ศรีอาตย12 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600075453 ชาย อรรถพล แสนบุญศิริ13 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600073183 ชาย ภูริภัทร มอละสี14 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600070583 ชาย อัษฎาวุธ นาหนอง15 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1101801401541 ชาย วรเมธ แนนอุดร16 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902260823 ชาย เมธา แสนบุดดา17 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902350571 ชาย ธีรเดช จันทรเสนา18 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902260840 ชาย อเนก แสนบุดดา19 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902314451 ชาย ภูผา นามโคตร20 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1309903271463 ชาย ณัฐวุฒิ แถมพลกรัง21 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1103703970712 ชาย จีรณะ นิคํา22 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1102500049571 ชาย วัชรากร วงศไพรวัลย23 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1848100042935 ชาย พิชิตชัย ไมเรียง24 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600084002 ชาย อดิศักดิ์ สิวไธสง25 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600073094 หญิง กนกวรรณ ศรีสุธรรม26 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600081623 หญิง ปณิดา ชมโง27 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600075259 หญิง ธิดาพร สอนดี28 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902305665 หญิง รุจิรา พุทธระ29 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1103200081772 หญิง นันทิชา จันทรา30 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600073345 หญิง รัตนาภรณ ไหลหาโคตรบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานอุมจานหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418600071466 ชาย เอกรินทร ขันทแพทย2 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418600074571 ชาย สราวุธ ปกสังคเนย3 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418000063527 ชาย ณัฐพร จันทรขันตี4 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418600065601 ชาย รัชตะ อินทะสีดา5 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1104200442997 หญิง ปทิตตา ไชยวาป6 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418600076212 หญิง อริศรา พรมเลิศ7 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1209702229371 หญิง น้ําทิพย รอดนิกรณ8 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418600077201 หญิง ดวงพร หงษคง9 1041680809 บานน้ําเที่ยงลานเตหนองเม็ก 1418600084339 หญิง กนกนิภา บุตตะคุณ10 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600073809 หญิง ศิริกัลยา ฤาชา11 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600071296 หญิง วนิดา ภูอาง12 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600070401 หญิง ศิริธิดา พักตะพัก13 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600078614 หญิง ศิริรัตน สารีโท14 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600084720 หญิง สุจิตรา ชูชื่น15 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1418600074660 หญิง ศิริวรรณ แสนบุญศิริ16 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902318473 หญิง ทิฆัมพร จันทะกุล17 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1104300815680 หญิง ปททุมมา ศรีเนาเวช18 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1419902340517 หญิง ปภังกร เพ็ชรสาย19 1041680816 บานโนนสมบูรณ 1417600021620 หญิง รัชดา แสงตารัตน20 1041680817 บานหนองแวงเหนือ 1449900805024 ชาย สิทธิกร บุญเต็ม21 1041680817 บานหนองแวงเหนือ 1418600105913 ชาย กลยุทธ เกตปรากฎ22 1041680817 บานหนองแวงเหนือ 1419902365030 หญิง ศิรินัดดา สุกทน23 1041680817 บานหนองแวงเหนือ 1118700098199 หญิง สุพิชชา ทองติง24 1041680817 บานหนองแวงเหนือ 1419902360585 หญิง สุนิทธา ศรีสินธ25 1041680817 บานหนองแวงเหนือ 1419902349336 หญิง เบญจศิริ ภักดีพันดอนหองสอบที่ 2บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานอุมจานเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680806 บานอุมจาน 1418600079785 ชาย ทักษิณ รักษาบุญ2 1041680806 บานอุมจาน 1418600079335 ชาย ณัฐวุฒิ เอี่ยมทอง3 1041680806 บานอุมจาน 1418600083111 ชาย สิทธิพล บุตรสาระ4 1041680806 บานอุมจาน 1418600074228 ชาย กฤษณะ พละกุล5 1041680806 บานอุมจาน 1418600085238 ชาย อดิศักดิ์ อิ่มใจ6 1041680806 บานอุมจาน 1419902326361 ชาย อัครชัย พละกุล7 1041680806 บานอุมจาน 1419902298251 ชาย เดชาธร โสภากุล8 1041680806 บานอุมจาน 1418000061273 ชาย ชินวัตร ประสิทธิ์นอก9 1041680806 บานอุมจาน 1418600080988 ชาย นพพร บาดาจันทร10 1041680806 บานอุมจาน 1103703990624 ชาย อาจณรงค ชินวงค11 1041680806 บานอุมจาน 1418600083278 ชาย บริพัฒน จารัตน12 1041680806 บานอุมจาน 1418600080031 ชาย ธนวัติ โสภากุล13 1041680806 บานอุมจาน 1418600073540 ชาย เชิดชัย แสงจันทร14 1041680806 บานอุมจาน 1418600084631 ชาย สุธี สีเกตกัน15 1041680806 บานอุมจาน 1419902303727 ชาย ธีรภัทร ขันธแพทย16 1041680806 บานอุมจาน 1418000055591 หญิง อนันตญา จันมณี17 1041680806 บานอุมจาน 1130370405169 หญิง สุภัทรา ธิสารสังข18 1041680806 บานอุมจาน 1418600078347 หญิง เกวลิน จะเรียมพันธ19 1041680806 บานอุมจาน 1418600080139 หญิง สุวพิชชา ภูถมศรี20 1041680806 บานอุมจาน 1418600085548 หญิง วรัชยา พละกุล21 1041680806 บานอุมจาน 1418600076921 หญิง ชยานี สมสุข22 1041680806 บานอุมจาน 1102170055654 หญิง ชลนิชา จีรพงษประภา23 1041680806 บานอุมจาน 1250101600921 หญิง กรวรรณ นพวัติ24 1041680806 บานอุมจาน 1418600080554 หญิง เอกชัย ชาบุตรโครบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานอุมจานหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680808 บานเมืองปง 1418600075682 ชาย ณัฐวัฒน ยานุพรม2 1041680808 บานเมืองปง 1418600080261 ชาย ศิวกร ยุทธกลา3 1041680808 บานเมืองปง 1418600081151 ชาย ชัยยันต จันทรเสนา4 1041680808 บานเมืองปง 1418600083103 ชาย วรัญู บุญทิน5 1041680808 บานเมืองปง 1418600085360 ชาย รุงตะวัน เครือเนตร6 1041680808 บานเมืองปง 1418600069283 หญิง ศิริรัตน คงคาไสย7 1041680808 บานเมืองปง 1101501266176 หญิง บุษกร ศรีเกษม8 1041680808 บานเมืองปง 1418600073621 หญิง เก็จมณี โพธิ์ไทร9 1041680808 บานเมืองปง 1418600076182 หญิง กฤติยา จันทรเสนา10 1041680808 บานเมืองปง 1418600079319 หญิง อุไรพร จันทรเสนา11 1041680808 บานเมืองปง 1119902265984 หญิง ปุณณิศา จันทรเสนา12 1041680808 บานเมืองปง 1309801504485 หญิง ธนัญชนก ปตถาวะโร13 1041680808 บานเมืองปง 1419902311363 หญิง จันจิรา งามดี14 1041680808 บานเมืองปง 1418600083405 หญิง ปาริชาติ อินทะสรอย15 1041680808 บานเมืองปง 1418600083553 หญิง สุภาพร จันทรเสนา16 1041680808 บานเมืองปง 1419902329831 หญิง พัชราพรรณ วรรณโชติ17 1041680808 บานเมืองปง 1200901411228 หญิง ศิริวรรณ จันทรเสนา18 1041680808 บานเมืองปง 1418600096299 ชาย สดุดี ดอนกัณหา19 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1419902327197 ชาย ธีระพล บุญมี20 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1419902321768 ชาย พัทธพล เมืองมัจฉา21 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1419902358611 ชาย เพชรรัตน ดอนหนองบัว22 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1119701157599 ชาย ศราวุธ ยิ้มงาม23 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1190201132840 ชาย ณัฐชนน วงษสิงห24 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1418600084223 หญิง ณัฐชา อุทัยเลี้ยง25 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1418600080686 หญิง กุลธิดา คําจันโท26 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1419903434833 หญิง กฤตพร บุราณรมย27 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1319200055422 หญิง ลักษมี ธรรมรักษ28 1041680814 บานหวยสามพาด(สหราษฎรพัฒนา) 1100703789799 หญิง ภูริชญา แจมใสบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานอุมจานหองสอบที่ 4เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680807 บานโพนทอง 1418600081259 ชาย กิติเดช เฉิดฉาย2 1041680807 บานโพนทอง 1418600079084 ชาย ณัฐวุฒิ ศรีทอง3 1041680807 บานโพนทอง 1418600078878 ชาย ธีรพัฒน หอมสมบัติ4 1041680807 บานโพนทอง 1100401292620 ชาย พงษศักดิ์ จันทรเสนา5 1041680807 บานโพนทอง 1259300021741 ชาย พีระพล ศรีแสง6 1041680807 บานโพนทอง 1418600078118 ชาย ภูวเดช ญาบัณฑิต7 1041680807 บานโพนทอง 1418600084762 ชาย วัชรินทร แสนวรดี8 1041680807 บานโพนทอง 1100401292638 ชาย สืบศักดิ์ จันทรเสนา9 1041680807 บานโพนทอง 1418000066127 ชาย อิทธิกร จันทรเสนา10 1041680807 บานโพนทอง 1418600080589 หญิง ศิริวิภา กระโจม11 1041680807 บานโพนทอง 1418600084193 หญิง อรอุมา สรางไธสงค12 1041680807 บานโพนทอง 1399900277533 หญิง บังอรสิริ วีระศร13 1041680815 บานสะอาดนามูล 1428600079203 ชาย เกรียงศักดิ์ ดวงประทุม14 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600082824 ชาย ธนาดุล พลโยธา15 1041680815 บานสะอาดนามูล 1609900759900 ชาย นุติการณ ชาสุนา16 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600085955 ชาย ปฏิภาณ สาธุการ17 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600081534 ชาย พิทักษ พิมศรี18 1041680815 บานสะอาดนามูล 1101801434651 ชาย มัสกร มะเสนา19 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600085840 ชาย รัฐพันธ สตารัตน20 1041680815 บานสะอาดนามูล 1209702279701 ชาย มงคล สันสี21 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600082964 หญิง รุจรดา สุภักดี22 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600078541 หญิง พิมลรัตน พรหมพินิจ23 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600087532 หญิง พรกนก สารพัฒน24 1041680815 บานสะอาดนามูล 1419902268999 หญิง รุงทิพย หมายบุญ25 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600084606 หญิง ธนากานต สุมังเกษตร26 1041680815 บานสะอาดนามูล 1418600090207 หญิง พิยดา ปุราบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานอุมจานหองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024297 ชาย วุฒิชัย กองเวหา2 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023240 ชาย นัฐวุฒิ ปดชา3 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022642 ชาย คณิศร จินดา4 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021743 ชาย วิชาญ ทองจันทร5 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024106 ชาย ณัฐดนัย ภูทํามา6 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600083880 ชาย ปญญากร จันทรรักษ7 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902269774 ชาย ณัฐวุฒิ บุญอภัย8 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019579 ชาย ธนโชติ เทศจําปา9 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902284242 ชาย ธันยบุตร วันชูเพลิด10 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600079394 ชาย พรหมพิริยะ การผอง11 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1349901381229 ชาย นครชัย วงษเพ็ญ12 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1190201127757 ชาย โกวิท โพธิ์ทอง13 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1407800027028 ชาย เกริกพล ราชเสนา14 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019978 ชาย ชิษณุพงศ ทองศรี15 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022332 ชาย ชนิตพล ผาพรม16 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022219 ชาย รณกร คําสิทธิบรรณ17 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902297182 ชาย ชนาธิป นาชัยเวียง18 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600080422 ชาย สุขวรัตน สายรัตน19 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019951 ชาย วรุตม แสงเดือน20 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020429 ชาย กิติภพ โสภา21 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902283734 ชาย ธนพัฒน ไชยประโคม22 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021727 ชาย วีรัช สิงหทอง23 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020615 ชาย กิตตินันท อินทะระดา24 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022278 ชาย พัชรพร ชาขันตรี25 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020607 ชาย วรวุฒิ ดีนัก26 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902278200 ชาย สวิตต ศรีปะโค27 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600071890 ชาย วาป ทองใบ28 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021328 ชาย ภานุวัฒน สมเสียงบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600081496 ชาย ภานุวัฒน มุลคร2 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022634 ชาย ศตคุณ คุยบุตร3 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902327286 ชาย ภูริณัฐ แมนชัยภูมิ4 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902271370 ชาย ณรงฤทธิ์ หารัญดา5 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 5417600001010 ชาย เกริกพงษ โสภาคํา6 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020577 ชาย พิเภก ราชภักดี7 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024491 ชาย พงศกร ประวัติศรี8 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1200101941257 ชาย นฤเบศร มาตสวิง9 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1409903423131 ชาย ภควัตร บุญปก10 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1209702214200 ชาย วรวัต ไชยอยู11 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902307901 ชาย ศศิศ สุนทรพิธ12 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020046 ชาย กฤตเมธ ภูขาว13 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902306688 ชาย ศุภวิชญ สุวรรณ14 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1129901933908 ชาย สารินันท แกวอินทร15 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022855 ชาย สรศักดิ์ จันทะดวง16 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902348950 ชาย นพรัตน บุตตอินทร17 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019889 ชาย อภิสิทธิ์ อินทิราช18 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1219901006437 ชาย พรชัย บุญเอนก19 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023258 ชาย อชิรวัช อภัยพิพัฒน20 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600085556 หญิง ณัฐภัทสร กางมันต21 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022731 ชาย ตฤณโชติ มาศหิรัญ22 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902353457 ชาย วรพล คําตา23 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021921 หญิง สุมารี อุนรัตน24 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020593 หญิง ภัทรธิดา สุวรรณรอด25 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902287357 ชาย กิตติภัฏ สมมุติ26 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902353449 ชาย วรพงษ คําตา27 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021115 หญิง นราพร อินทะระตา28 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022600 หญิง ธิดารัตน แสงจันทรคุมบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024513 ชาย พัชรพล อุนสิม2 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1160800086578 ชาย ธีระศักดิ์ จันทรเขียว3 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019706 หญิง รัตนากร ยับสันเทียะ4 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024254 หญิง วรัทยา ภูคําใบ5 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021697 หญิง สาธินี นนดารา6 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1468400022101 หญิง วราภรณ คําเจริญ7 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600072161 หญิง วราภรณ การพันธ8 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019994 หญิง ปณิดา พรสอน9 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417900009684 หญิง ทวีพร จันทา10 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023177 หญิง ทิพปภา ทองเฟอง11 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022987 หญิง ธัญญาลักษณชัยประโคม12 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1468300043971 หญิง พรนัชชา โคตรปตถา13 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600021956 หญิง นวพร อัคคะราด14 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1102003683914 หญิง รพีพร สมสอน15 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1408200038461 หญิง พนิดา พิมพวงษ16 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022651 หญิง สุวิมล ศรีวารมย17 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1309903300641 หญิง คณนาถ ฝอดสูงเนิน18 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023126 หญิง ภาราดา วิชัยศรี19 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600073370 หญิง ศิรินาถ เหลามาลา20 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023011 หญิง ปยะวรรณ โคตวงษ21 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022880 หญิง เกวลิน ศรีโนรักษ22 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1849100017541 หญิง ปยะธิดา วงคพิมสอน23 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902273143 หญิง พรชิตา ชัยประโคม24 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024386 หญิง กชกร อิศาสตร25 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902291150 หญิง อริยาพร แสบงบาล26 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1318500031889 หญิง สุชานันท เลิบไธสง27 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1459600032895 หญิง มัสธินา วงคทอง28 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1929901037085 หญิง อรอุมา ฤทธิมาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600077294 หญิง พรปวีณ รัตนวิเศษ2 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1478900027900 หญิง ศุภจิตรา สอนประเทศ3 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023771 หญิง ปญญาพร แชมชื่น4 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023002 หญิง อริสรา สุขเทวี5 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600020194 หญิง ปภาวี เวินชุม6 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1309903319784 หญิง กนกวรรณ พยัคฆเดช7 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600019897 หญิง วิไลวรรณ แสงใส8 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600022588 หญิง วิยะดา เพิ่มขึ้น9 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1418600078819 หญิง ชรินรัตน ศรีเพชร10 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1609900763141 หญิง ภัทราวดี อยูเย็น11 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024114 ชาย ณัฐสิทธิ์ อัคศรี12 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024467 หญิง ปาริชาติ ศรีสมบัติ13 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600024190 หญิง วิลัยพรรณ เวียงชัย14 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1840201287499 ชาย กนกพล กฤตโยภาส15 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023223 หญิง พิมพลภัส พัฒนวงศษา16 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1419902280603 หญิง จิราภรณ จันทราเพ็ญ17 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1800901277593 ชาย ณัฐวุฒิ เมืองศรีมาตร18 1041680679 อนุบาลวังสามหมอ 1417600023860 หญิง ศรินญา ประทุมมา19 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902311177 ชาย ณัฐวุฒิ โสภาคํา20 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600021964 ชาย ตั้งปณิธาน วิชัยศรี21 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1418600071024 ชาย ภูวนัย บุตรอินทร22 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1339000050087 ชาย ศุภัทรชัย ใยคํา23 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600024157 ชาย นวพล ออนลี24 1041680683 บานหนองกุงทับมา 2800500030340 ชาย ชัยรัตน กาลบุตร25 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600023517 ชาย ภัทรพล ภาษีดา26 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1418600085301 ชาย ณัฐพงศ ฤทธิ์เจริญ27 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1740101107376 ชาย ภาณุพงษ เกษโสภา28 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600023061 ชาย ณัฐพล จิตตพิมายหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600021492 ชาย ปรเมศร แกวดวงดี2 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1100703783898 ชาย รพีภัทร จวบสมบัติ3 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1209702255445 ชาย กรณดนัย สุปญญาบุตร4 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1339500060294 ชาย วีระพันธ แสงจันดา5 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600022405 ชาย ธนพันธ มุงเคน6 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600022979 หญิง ดวงแกวสวางลองทอง7 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600020887 ชาย พิทักษ วันจรูญ8 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600022928 หญิง จีรนันท พรมสูงยาง9 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1102300112971 ชาย ณัฐพงษ โสนะโชติ10 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902332689 หญิง อังศนา โกทา11 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600020658 ชาย ภิรวัฒน วาริคิด12 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902332662 หญิง อัจฉรา โกทา13 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902364904 ชาย กฤษกร ไชยเสนา14 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600023321 หญิง สุวภา พละสิทธ15 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902327979 หญิง ชนิดา วงศชารี16 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902304774 หญิง กรกนก หอมจิตร17 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600021972 หญิง ปภัสรา สารสิน18 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600021484 หญิง ศิราณี โพธิ์ศรี19 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600020879 หญิง พรไพลิน ขันธะจํานงค20 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1100401305501 หญิง พิชิญากร หวังใหสุข21 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600021646 หญิง เบ็ญญาภา บุตตอินทร22 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600021751 หญิง ปาริชาด เพ็งวงษา23 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600022049 หญิง ตวิษา พนาพนม24 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600019609 หญิง ชุติกาญจน โพธิหลา25 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1419902281685 หญิง ไอรดา พิมพาที26 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600023347 หญิง เมธาพร ใจจันทร27 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600022499 หญิง ธัญชนก คุลาวัน28 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1160900060899 หญิง จิราพัชรา เหลาหอม29 1041680683 บานหนองกุงทับมา 1417600022138 หญิง จิราภา บุญยะพัฒนบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอหองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1418600070656 ชาย วันชัย บรรเทา2 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1169800289230 ชาย ไกรวิชญ โพธิสงยาง3 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600022685 ชาย รัชภูมิ พรมลี4 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600023533 ชาย วัชรพงษ รมยวิชัย5 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1430901324668 ชาย ศราวุฒิ จรจรัส6 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600020372 ชาย ธีรภัทร สาพระ7 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600021093 ชาย กิตตินันท สีหอน8 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600020941 ชาย กิตติศักดิ์ เพมขึ้น9 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1103200091107 ชาย กฤษฎา อาคะปญญา10 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1481000188609 ชาย อภิชัย เจียงคําพล11 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1749901050466 ชาย จิรายุ ขุนภักดี12 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600021344 หญิง วันวิสาข บุญญา13 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1418600070893 หญิง ไพลิน ศรีวิชัย14 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600021476 หญิง กัญญารัตน กอนดินจ15 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600022715 หญิง กัญญารัตน จันทรวิเศษ16 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600020003 หญิง กมลพรรณ ทวีสิทธิ์17 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600023193 หญิง ธัญวรัตน นาปทุม18 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1101801403764 หญิง พิราวรรณ แพงสุวรรณ19 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1417600020852 หญิง บุษกร ราชดี20 1041680682 สหราษฎรวิทยานุสรณ 1129701356796 หญิง รุงฑิวา หมายเจริญ21 1041680684 บานโนนสวาง 1417600020011 ชาย กรวีร ทับมะโรง22 1041680684 บานโนนสวาง 1417600022936 ชาย กฤษณะ กอนดินจี่23 1041680684 บานโนนสวาง 1417600024459 ชาย อนุสรณ สายเมือง24 1041680684 บานโนนสวาง 1419902309342 ชาย วรวุฒิ สาคร25 1041680684 บานโนนสวาง 1418600083235 ชาย พัฒนพงษ บุราณเดช26 1041680684 บานโนนสวาง 1418600080511 หญิง กัลยา อัยจักร27 1041680684 บานโนนสวาง 1417600024262 หญิง ปยะราช ฮวดไชย28 1041680684 บานโนนสวาง 1417600024084 หญิง อรอุมา กุดโอภาส29 1041680684 บานโนนสวาง 1417600023991 หญิง รมิตา ศรีละขันธ30 1041680684 บานโนนสวาง 1417600023649 ชาย จักริน ตรีโยธาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอหองสอบที่ 6เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1779800282922 ชาย ราชัน เขียวไกล2 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600023291 ชาย รามิล ประจักใจ3 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1129901922566 ชาย สรยุทธ เทพศิลา4 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600022383 ชาย อดิศักดิ์ วรรณศิริ5 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600023801 ชาย อุทิศ จันทโคตร6 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600023207 ชาย วีรเดช ชัยกุมาร7 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600020216 หญิง ขันแกว รัตนนท8 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600024556 หญิง ชลธิชา คําภาหมี9 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600023525 หญิง ธารารัตน เหลามาลา10 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600021930 หญิง มิลธิดา ไกยสอน11 1041680680 หาญใจพิทยาคม 1417600022511 หญิง ศศิธร ดาศรี12 1041680681 บานไทยสมพร 1417600020135 ชาย นัทกร บัวผัน13 1041680681 บานไทยสมพร 1417600022481 ชาย ชลสิทธิ์ ชินบาล14 1041680681 บานไทยสมพร 1417600023169 ชาย ชัยนันท สุดที15 1041680681 บานไทยสมพร 1489900536538 ชาย จิตรภาณุ เพ็ชสุวรรณ16 1041680681 บานไทยสมพร 1417600022235 ชาย สุรศักดิ์ แฝงภูงา17 1041680681 บานไทยสมพร 1417600024360 ชาย อัษฎาวุธ แสนสิทธิ์18 1041680681 บานไทยสมพร 1419902282827 ชาย เดชาวัตร วรพต19 1041680681 บานไทยสมพร 1418600080023 ชาย พีระศักดิ์ สารสิน20 1041680681 บานไทยสมพร 1417600022286 หญิง พิมพา คิดสันเที๋ยะ21 1041680681 บานไทยสมพร 1418600082727 หญิง อมรรัตน โยธารินทร22 1041680681 บานไทยสมพร 1417600023983 หญิง นิตยา พวงจําปา23 1041680681 บานไทยสมพร 1417600020364 หญิง นิภา วรพต24 1041680681 บานไทยสมพร 1306600032231 หญิง จันทนิภา ตนโพธิ์25 1041680681 บานไทยสมพร 1949900553161 หญิง รุงทิวา ทุมผาลา26 1041680681 บานไทยสมพร 1417600022553 หญิง วารุรี สูบกลาง27 1041680681 บานไทยสมพร 1141000113075 หญิง มณฑกานต ประทุมรัตน28 1041680681 บานไทยสมพร 1410901147880 หญิง เต็มดวง ชัยหงษบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอหองสอบที่ 7เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600022791 ชาย กิตติชัย ไมนอย2 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600019668 ชาย ดนัย คุยบุตร3 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1419902291192 ชาย ดนัย ทอง4 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1139600334355 ชาย ทวิชากรณ ชื่นชม5 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1419902283521 ชาย นันทพงศ ออนศิลา6 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1419902318147 ชาย รัชภูมิ ชัยปาก7 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600020054 ชาย ณัฐวัตร วงคไชยา8 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600021158 ชาย อภิเดช สาขวา9 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1149900881009 ชาย อัมรินทร พารา10 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1209501165619 ชาย นิคม อิสระ11 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1418600080171 ชาย ณัฐวุฒิ ยศทะแสน12 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600022782 ชาย อนุทัต วัจนะพันธ13 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1418600079297 หญิง อัยยาวีย บุญรอด14 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1103703903161 หญิง เกษร ไกรหาญ15 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600020020 หญิง ไขนภา เจริญศรี16 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600024289 หญิง ชนรดี ถานะบํารุง17 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600023762 หญิง นาตยา รัตนทิพย18 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600021506 หญิง ปภัสสร วิชัย19 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1409400021881 หญิง ภัทรพร ดวงทองทิพย20 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600024149 หญิง มัณฑนา พรมโกวาด21 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600022014 หญิง เมธาวี ชาติมนตรี22 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600021034 หญิง สรัลพร ศรีลาพจน23 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1769800130600 หญิง สุกัญญา คําแสนกุล24 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1410901147286 หญิง จารุวรรณ กรโสภา25 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 2369600010297 หญิง ทิตยนภา เมามีศรี26 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600023436 หญิง พรธิดา อิสระ27 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600023584 หญิง นพิน ภูบุรมย28 1041680687 บานนาตาดนาโปรง 1417600026672 ชาย รัชภูมิ ดงบังบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานนานกชุมนาชุมพรหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1410901146981 ชาย กอบชัย จันทะมัน2 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1419902312823 ชาย ณัฐพงษ ทองเจือ3 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600021212 ชาย ถิรพล พินิจมนตรี4 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600023690 ชาย มงคล บุญสิงห5 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600021883 ชาย วรเมธ สิงหทอง6 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600021981 ชาย ศรายุธ บัวพนัด7 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1418600083511 ชาย สิทธิพงษ คํากอง8 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600019714 ชาย อนาวิน บุญสังข9 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1430501517990 ชาย รัตพล โสสุด10 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1418600081615 ชาย เจษฎา มีศรี11 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600023509 ชาย กฤตย ศรีเคนา12 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600023428 หญิง กุลณัฐ สรวงศิริ13 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600022596 หญิง กุลภัทธ รัตนศรี14 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1419902337931 หญิง ฐาปณีย อุมสาพล15 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600023941 หญิง ณัฐชยา พรมวิจิตร16 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1399900243361 หญิง ปรางควดี อามาตหิน17 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1419902264004 หญิง ปาณิศรา เพชรดานเหนือ18 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600020569 หญิง วิสสุตา สีเคนา19 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1417600023266 หญิง ศรุตา ธีสุระ20 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1418600069976 หญิง สุภาวิดา ไชยโยกุล21 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1418600073027 หญิง อพิชญา แกวสะอาด22 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1469900723672 หญิง นัณภัส บุริพัก23 1041680689 บานนานกชุมนาชุมพร 1839901883661 ชาย นพรุจณ รักษาภักดีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานนานกชุมนาชุมพรหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680685 บานนาแก 1417600022243 ชาย เจษฎา สุนิติโส2 1041680685 บานนาแก 1417600023118 ชาย โชคชัย เกษโสภา3 1041680685 บานนาแก 1417600021018 ชาย พิสิษฐ สอนสกุล4 1041680685 บานนาแก 1417600019943 ชาย ยศสมบูรณ เกษโสภา5 1041680685 บานนาแก 1417600023711 ชาย ศิวกร เครือเนตร6 1041680685 บานนาแก 1417600020445 ชาย สิทธิรัตน ทองคํา7 1041680685 บานนาแก 1417600023185 ชาย วรเดช สอนสกุล8 1041680685 บานนาแก 1417600020518 ชาย วีรชนม วรรณกุล9 1041680685 บานนาแก 1738700054510 ชาย สธีรพันธุ ศรีโสดา10 1041680685 บานนาแก 1417600023975 หญิง พิรญาณ เกษโสภา11 1041680685 บานนาแก 1417600021263 หญิง จันจิรา วรรณกุล12 1041680685 บานนาแก 1749800384644 หญิง จุรารัตน แกวจันดี13 1041680685 บานนาแก 1129901903944 ชาย ธนกฤต เสนานิมิตร14 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1129901906854 ชาย ณัฐวุฒิ ขอยแกว15 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600022090 ชาย บูรณพิภพ โนนทิง16 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600024475 ชาย วรุต ภักดีนัก17 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1149900904157 ชาย อยุธยา ภารสําเร็จ18 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1419902299801 หญิง เกศินี ไชยนามน19 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600023916 หญิง ณัฏฐา แกนพุฒ20 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600019854 หญิง ปริญญา พละสาร21 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600022529 หญิง ปวิณนุช ภารสําเร็จ22 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600024025 หญิง ปยะนันท ศรีหริ่ง23 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1417600020798 หญิง แพรววนิต บัวเหลือง24 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1470801403621 หญิง รุงอรุณร ภารสําเร็จ25 1041680690 โคกสวางดงงามนอย 1418600079556 หญิง ประภัสสร นุมดีบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานนานกชุมนาชุมพรหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600021590 ชาย ธนพล ภารสุวรรณ2 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600024394 ชาย ปวริศ วองไว3 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600022766 ชาย ภาคภูมิ อินทะนู4 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600021948 หญิง เกศินี ลาจิตร5 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600019676 หญิง กัญญารัตน คํามงคล6 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600021204 หญิง จันจิรา เข็มมวง7 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1419902294612 หญิง ดารินทร วิสาระณู8 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600022804 หญิง นิดจิตตา สุรินทะ9 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600022359 หญิง ปนัดา แสนณรงค10 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600023355 หญิง รุงทิวา บุงนาม11 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600022201 หญิง วัชรี เดชโกมล12 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1417600021387 หญิง วริษา ภูจวง13 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1471700073073 หญิง ศศิวิมล ศรีพอ14 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1411001184259 หญิง แสงตะวัน ปาโส15 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 1410801133836 หญิง วริษา เชื้อสิงนวล16 1041680688 บานโคกเลา 1417600020488 ชาย ณัชพล เหลาสา17 1041680688 บานโคกเลา 1100501657492 ชาย นันทภพ ไชยราช18 1041680688 บานโคกเลา 1104300846909 ชาย วายุ จงจัดกลาง19 1041680688 บานโคกเลา 1417600022430 ชาย อภิลักษณ กุลกั้ง20 1041680688 บานโคกเลา 1209301169971 ชาย ปภังกร ภักดีสุวรรณ21 1041680688 บานโคกเลา 1480501313839 หญิง ชุติกาญน วังแสง22 1041680688 บานโคกเลา 1417600020585 หญิง พิมพมาดา ปองคําสิงห23 1041680688 บานโคกเลา 1417600020739 หญิง ยุพารัตน อันทะโส24 1041680688 บานโคกเลา 1417600024581 หญิง วริศรา พันธกกคอ25 1041680688 บานโคกเลา 1418600073515 หญิง นิติยา อุดมผล26 1041680688 บานโคกเลา 1410901147413 หญิง สุนิสา อุดมผลหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานนานกชุมนาชุมพรเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1103703929020 ชาย ณรงคฤทธิ์ จังอินทร2 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1470600179863 ชาย อนุวัตร ภูไคก3 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600022464 ชาย ณัฐพล พลบํารุง4 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600020755 ชาย ธันยธรณ ทองเฟอง5 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600022812 ชาย เทพทัต หงษสิงทอง6 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1418600080309 ชาย ธีรวัฒน สุวรรณหาร7 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1411001184267 ชาย ธนชัย คมขํา8 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600023754 หญิง ธนาภา ชาญฉลาด9 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600024637 หญิง ศศิวิมล พลบํารุง10 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600021999 หญิง ศรัณยพร ผิวดํา11 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1470600178867 หญิง พิริสา กาแว12 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1479300051746 หญิง พรรณพฤกษภูคงทอง13 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600023789 หญิง วาสนา ใบบาง14 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600023631 หญิง จิรัญญา สุดชา15 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1419902329254 ชาย กฤษณา แกวธรรม16 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600020381 หญิง ภัคนันท จันทรปญญา17 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600024572 ชาย ธนากร ภูน้ําทอง18 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600022073 ชาย พุฒิพงษ ออนจันทร19 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600021051 ชาย ถิรวิทย สงาศรี20 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600023479 ชาย พศวัต ธรรมประชา21 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1209601480206 ชาย อิทธิเชษฐ ชัยแสน22 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600022774 ชาย ศตคุณ ทิพยพันธ23 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600021824 ชาย จิตติ โพธิ์ศรี24 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1479300050146 ชาย ธราเทพ หลานวงศ25 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1411001184275 ชาย ภัทรพล วิเศษทรัพย26 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600021794 หญิง บวรลักษณ ทิพยเสถียร27 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600021701 หญิง ปาริฉัตร พรมนาม28 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600023461 หญิง ปยาพร ลอมแกว29 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1411001184178 หญิง พรรณภา สมฆอง30 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1319901054431 หญิง พัชจิรา ตะไกแกวบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงกลางหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1849901734593 หญิง สุภาวรรณ วันเลิศ2 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1411001184283 หญิง สุธิดา เสนิราช3 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1419902287349 หญิง เนตรนภา อวนวงศ4 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600023614 หญิง ปาริศรา บุญปก5 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600015191 ชาย รุงฤทธิ์ ศรีราชา6 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600022898 ชาย อภิสิทธิ์ วรรณกุล7 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600024271 ชาย ฑิฆัมภรย โคตะมี8 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417800015852 ชาย มนตรี เจริญดี9 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1417600022901 หญิง ชลธิชา จันทรจําป10 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1411001184151 หญิง อัญคณา พูนกอก11 1041680692 ผาสุกประชานุกูล 1101801414243 หญิง อนิตา วงสระคู12 1041680694 บานคํานอย 1417600023274 ชาย ศรายุธ กองสี13 1041680694 บานคํานอย 1417600020267 ชาย องอาจ หมายมี14 1041680694 บานคํานอย 1749700119558 ชาย ศุภโชติ คําผุย15 1041680694 บานคํานอย 1479300055806 ชาย อชิระ จอกนาค16 1041680694 บานคํานอย 1417600022707 ชาย ณัฐพล อนชู17 1041680694 บานคํานอย 1417600024629 ชาย ไตรภพ แสนสะทาน18 1041680694 บานคํานอย 1479300053480 ชาย ณัชพล เรืองศรี19 1041680694 บานคํานอย 1417600022324 หญิง เจียระไน บุญประดับ20 1041680694 บานคํานอย 1417600020534 หญิง สวรินทร เหลาลาภะ21 1041680694 บานคํานอย 1700401382429 หญิง ศิริพรรณ นามโคตร22 1041680694 บานคํานอย 1417600024505 หญิง ปทมา ศรีพลกรัง23 1041680694 บานคํานอย 1418600073868 หญิง สุทธิดา วงษาเนาว24 1041680694 บานคํานอย 1478600093222 หญิง มลิสา หลักบุญ25 1041680694 บานคํานอย 1470600178514 หญิง ธันยา พรมออนบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงกลางหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680691 บานคํายาง 1417600023797 ชาย ชิดชัย วชัยรัตน2 1041680691 บานคํายาง 1417600023827 ชาย ดิศรณ เมฆสุวรรณ3 1041680691 บานคํายาง 1419902279699 ชาย นิธิกร สันวิราช4 1041680691 บานคํายาง 1417600023959 ชาย ปณิธิ ศรีเครือดง5 1041680691 บานคํายาง 1417600020666 ชาย พรมนัส มุริกา6 1041680691 บานคํายาง 1419902273542 ชาย ภาณุเดช ธรรมะลา7 1041680691 บานคํายาง 1417600021735 ชาย รวิพล สกุลเดช8 1041680691 บานคํายาง 1417600020909 ชาย ศิวกร สําราญเนตร9 1041680691 บานคํายาง 1418600069780 ชาย ตะวัน ศรีหริ่ง10 1041680691 บานคํายาง 1749901061131 ชาย พีรภัทร เหมราช11 1041680691 บานคํายาง 1419902350580 ชาย ไกรวี ลุนจุนละ12 1041680691 บานคํายาง 1459901110348 ชาย ศิวดล พัฒมี13 1041680691 บานคํายาง 1198000021142 ชาย ธีระนันท สีดามาตย14 1041680691 บานคํายาง 1467800027168 ชาย รัฐภูมิ สุวงทา15 1041680691 บานคํายาง 1417600021689 หญิง ชนานัน แกวกองนอก16 1041680691 บานคํายาง 1417600023568 หญิง นภเกตน วรรณเวช17 1041680691 บานคํายาง 1101801420626 หญิง นิลาวรรณ บัวหอม18 1041680691 บานคํายาง 2411001030471 หญิง นันทิชา สุวรรณโคตร19 1041680691 บานคํายาง 1417600022065 หญิง ภัชรี สีนวน20 1041680691 บานคํายาง 1417600020101 หญิง พิมลพัชร มูลมี21 1041680691 บานคํายาง 1417600019722 หญิง ศรันยพร พาวงค22 1041680691 บานคํายาง 1417600020224 หญิง สุธิสา อักษรดี23 1041680691 บานคํายาง 1140700095192 หญิง ชนนิกานต ศรีบัวจับ24 1041680691 บานคํายาง 1118700078431 หญิง ชลดา ตนวงค25 1041680691 บานคํายาง 1840801114927 หญิง นิตยา ภาวงค26 1041680691 บานคํายาง 1468300047837 หญิง ปานดาว ธรรมะลา27 1041680691 บานคํายาง 1103200081616 หญิง เกสรา พลพิทักษ28 1041680691 บานคํายาง 1417600021603 หญิง สิดาพร นามทอง29 1041680691 บานคํายาง 1841901011411 ชาย คเนศ ประมูลจักโกบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงกลางหองสอบที่ 3เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680698 คําไฮพิทยาคม 2411001030004 ชาย จีรเทพ คําพิลา2 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600023657 ชาย อาจณรงค โฮมวงค3 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1468100026054 ชาย สุริยา แกวคําจันทร4 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600021841 ชาย ยศกร ไพรัฐ5 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600023444 ชาย สัญญา ใจออน6 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1720900318629 ชาย ยุทธศักดิ์ ฤทธิขันธ7 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600024734 ชาย ธนวิชญ ไปดง8 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600021778 ชาย เทพทัต ไชยราช9 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1470600178395 ชาย รัชพล โคตรหาชัย10 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1411001183864 หญิง สริตา เล็งไทยสงค11 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600023037 หญิง ศิรินาฏ สายวัน12 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1470600180225 หญิง พิยดา กิ้วภาวัน13 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600021719 หญิง จันทรจิรา ภูนาใบ14 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1418600078771 หญิง โสภิตนภา พระเดิม15 1041680698 คําไฮพิทยาคม 2118700008210 หญิง อภิญญา แสงจันทร16 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1849100017559 หญิง เนตรนภา พะเดิม17 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600021816 หญิง ณัชชา ปาระพิมพ18 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600021662 หญิง แพรววรรณ ภูพันธเกิน19 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1418600077502 หญิง วรดา ศิริปะกะ20 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600022260 หญิง ภัทรตรีย บุญบรรลุ21 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1041680698001 หญิง ปอ สิงหแกว22 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1469500022235 ชาย กอบศักดิ์ มาโยธา23 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600020313 หญิง ฐิติภา ชมภูแสง24 1041680698 คําไฮพิทยาคม 1417600023215 หญิง มณฑิตา มูลอาสาหองสอบที่ 4บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงกลางเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680693 บานดงกลาง 1417600020861 ชาย ณัฐมน ดาริรัมย2 1041680693 บานดงกลาง 1417600023410 ชาย เสกสรรค คงเรือง3 1041680693 บานดงกลาง 1417600021522 ชาย ศราวุธ โจมแกว4 1041680693 บานดงกลาง 1418600071636 ชาย ระพีพัฒน มูลมณี5 1041680693 บานดงกลาง 1479900678006 ชาย ภาณิน ขวัญทอง6 1041680693 บานดงกลาง 1417600022502 ชาย พีรพัฒน พิกุล7 1041680693 บานดงกลาง 1417600023100 ชาย นันทพงศ มีความสัตย8 1041680693 บานดงกลาง 1417600020178 ชาย อภิชาติ กติการ9 1041680693 บานดงกลาง 1419902317230 ชาย จักรกฤษ ศิริโส10 1041680693 บานดงกลาง 1417600023932 ชาย อิทธิพล แกวตา11 1041680693 บานดงกลาง 1104300760176 ชาย สรรเพชญ พลนามอินทร12 1041680693 บานดงกลาง 1417600023606 ชาย ศิรวิทย พุทธสทาน13 1041680693 บานดงกลาง 1417600019838 ชาย คฑาวุธ ออนสีทา14 1041680693 บานดงกลาง 1209301173308 ชาย อรรถชัย เนาวราช15 1041680693 บานดงกลาง 1259500062387 หญิง สุธินา สองสาย16 1041680693 บานดงกลาง 1417600019641 หญิง พรนภา หกลา17 1041680693 บานดงกลาง 1417600021905 หญิง พรฐิมา พรมศร18 1041680693 บานดงกลาง 1417600021808 หญิง มันทนา รมวาป19 1041680693 บานดงกลาง 1417600021409 หญิง พิมพผกา ภาโนมัย20 1041680693 บานดงกลาง 1209601443947 หญิง กันลยา จันโท21 1041680693 บานดงกลาง 1470801408266 หญิง วารุณีย สุพาทอง22 1041680693 บานดงกลาง 1302501056243 หญิง วิชญาพร ภูเวียงแกว23 1041680693 บานดงกลาง 1417600023096 หญิง ชณิภา บุญครอง24 1041680693 บานดงกลาง 1417600021638 หญิง รุจิยา ขุนเรศ25 1041680695 บานคําจวง 1417600021140 ชาย ไกรวิน ภูมิเวียนวงค26 1041680695 บานคําจวง 1417600020062 ชาย ธีรพล บุญเหลื่อม27 1041680695 บานคําจวง 1470600178841 ชาย วสันต ใจทน28 1041680695 บานคําจวง 1417600023835 หญิง ธัญชนก เมืองซอง29 1041680695 บานคําจวง 1841701162661 ชาย ศุภวิชญ มีเหมือนบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงกลางหองสอบที่ 5เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1411001182647 ชาย สรธร เสียงออน2 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1418600082336 ชาย ภูริณัฐ ภูบุญเอิบ3 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1417600024017 ชาย ภานุวัฒน อุนสําโรง4 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1468300043289 ชาย วรวุฒิ บัวโสภา5 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1418600079041 ชาย วีรชัย ปนชุมพลแสง6 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1417600020097 หญิง เทียมจันทร กลมลี7 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1738700051774 หญิง ดุสิตา โยวะมุด8 1041680696 ดานใหญพิทยาคาร 1749700118942 หญิง รุจิรัตน วองไว9 1041680697 บานผาทอง 1417600009034 หญิง จิรนันท อินทับ10 1041680697 บานผาทอง 1309801512402 หญิง พรรณวลี เหมสีดา11 1041680697 บานผาทอง 1849100016951 หญิง จีรนันท แสนสงคราม12 1041680697 บานผาทอง 1417600022413 หญิง จิรัชยา หอมทอง13 1041680697 บานผาทอง 1198100025140 หญิง นันทวดี อุนอินทร14 1041680697 บานผาทอง 1419902294833 หญิง ภัณทิรา ประไมยะ15 1041680697 บานผาทอง 1418600081411 หญิง นภัสสร วาริเรือง16 1041680697 บานผาทอง 1417600022375 ชาย ณัฐพงษ วงเปรียว17 1041680697 บานผาทอง 1417600021611 หญิง จันทนิภา แกมนิรัตน18 1041680699 บานวังทอง 1419902307528 ชาย กฤษฎา สาระกุล19 1041680699 บานวังทอง 1749901042862 ชาย ณัฐพนธ หอมทอง20 1041680699 บานวังทอง 1840201289114 ชาย ณัฐวุฒิ ฤาชา21 1041680699 บานวังทอง 1470600180161 ชาย สันติภาพ คุณมี22 1041680699 บานวังทอง 1419902263768 หญิง กมลทิพย ฤทธิ์ขัน23 1041680699 บานวังทอง 1408500036863 หญิง กานตธิดา บุญไสย24 1041680699 บานวังทอง 1411001184194 หญิง กัลยา พุกจินดา25 1041680699 บานวังทอง 1470600180292 หญิง น้ําผึ้ง พลเยี่ยม26 1041680699 บานวังทอง 1417600024131 หญิง วิธิตา อุนจิตรหองสอบที่ 6บัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานดงกลางเลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680672 บานหนองหญาไซ 1418600081470 ชาย จักรพรรดิ์ ทับเสนา2 1041680672 บานหนองหญาไซ 1418600083685 ชาย ชนะชัย คะโสพิมพ3 1041680672 บานหนองหญาไซ 1411001184241 ชาย ชาญเดช บุราญเดช4 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600022197 ชาย ณัฐพงษ เกิดกลา5 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600020780 ชาย ธัญวรัตน พระเจริญ6 1041680672 บานหนองหญาไซ 1100703781500 ชาย บัณฑิตย สุตคาร7 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600021191 ชาย พงศธร อรัญสร8 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600022863 ชาย เลอพงศ ไพรศาล9 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600020071 ชาย วิริทธิ์พล ชนะพาล10 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600020232 ชาย ศักดิ์นรินทร ศิริเฮือง11 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600023304 ชาย อดิเทพ บุญชาญ12 1041680672 บานหนองหญาไซ 1600300132070 ชาย ภูริทัต ทองเพิ่ม13 1041680672 บานหนองหญาไซ 1101501284697 ชาย ธนดล ปดจะมนตรี14 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600021107 ชาย ยิ่งศักดิ์ จิตสวา15 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600019927 หญิง รัชฎาภรณ ประมวลรัตน16 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600019544 หญิง กนกพร เพลิดพราว17 1041680672 บานหนองหญาไซ 1419902337460 หญิง จินดาหรา บุราณเดช18 1041680672 บานหนองหญาไซ 1102200228608 หญิง จุฑามาศ ฆารพิพัฒน19 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600020933 หญิง ชนิกานต ปญจพันดอน20 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600020763 หญิง ญาณี ผลประสาท21 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600019749 หญิง บัญฑิตา ละออ22 1041680672 บานหนองหญาไซ 1419902326662 หญิง เพ็ญพิชชา โพธิ์ศรี23 1041680672 บานหนองหญาไซ 1409600387448 หญิง เฟองฟา วงษเวียง24 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600022545 หญิง มนัสนันท กุลกั้ง25 1041680672 บานหนองหญาไซ 1418600081356 หญิง สุดารัตน คําอินทร26 1041680672 บานหนองหญาไซ 1418600077421 หญิง สุติญา วรรณขาว27 1041680672 บานหนองหญาไซ 1417600022448 หญิง อารยา เลิศสาย28 1041680672 บานหนองหญาไซ 1418600079645 หญิง อินทิรา ผานชมภู29 1041680672 บานหนองหญาไซ 1419902291061 หญิง กฤษภรณ สีหาราช30 1041680672 บานหนองหญาไซ 1119600121793 หญิง กชพร ไรไสว31 1041680672 บานหนองหญาไซ 1104200513169 หญิง นันทิมา โสภาเลิศ32 1041680672 บานหนองหญาไซ 1479300044871 หญิง จงกลณี วรรณกุลบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหนองหญาไซหองสอบที่ 1เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680674 บานคําโคกสูง 1429500012906 ชาย มินชฎา เหลาทับ2 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600019587 ชาย นิวัฒน โพวิเศษ3 1041680674 บานคําโคกสูง 1209601455678 ชาย เขตแดน ไสยะวัน4 1041680674 บานคําโคกสูง 1469900687595 ชาย สิทธิกร บัวสาย5 1041680674 บานคําโคกสูง 1459901088016 ชาย ปณณวัฒน อามาตสมบัติ6 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600020160 ชาย วทัญู โมรพัฒน7 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600021166 หญิง ชุติมาพร หยวกกลาง8 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600020623 ชาย จิรวัฒน ถิ่นจํารอง9 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600021026 ชาย กิตติพศ กอนดินจี่10 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600022057 ชาย ปญญากร วรนาด11 1041680674 บานคําโคกสูง 1419902334681 ชาย วณัยชนก ศรีโพอุน12 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600024220 ชาย ธีรพงศ ปดตาทาโย13 1041680674 บานคําโคกสูง 1719900688068 ชาย สุรศักดิ์ คําศรี14 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600021913 ชาย อดิเทพ อุดมสุข15 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600020526 ชาย ธรนันท ยาหอม16 1041680674 บานคําโคกสูง 1418600073833 หญิง กัลยา อินทะวงศ17 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600022456 หญิง ชลดา สระมูล18 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600022944 หญิง กรรริญา โมรพัด19 1041680674 บานคําโคกสูง 1419902316306 หญิง นิชนันท บุญสม20 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600023339 หญิง ปญญาพร แสนบุตร21 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600023746 หญิง พัฒนา หารินไสล22 1041680674 บานคําโคกสูง 1949900572092 หญิง อานาเดีย ยามา23 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600024432 หญิง สุภาวดี กางมัน24 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600024343 หญิง ชัชฎาพร ตรีธวัช25 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600024521 หญิง นิรภา คําศรี26 1041680674 บานคําโคกสูง 1430501525364 หญิง พนิดา ทองคํา27 1041680674 บานคําโคกสูง 1417600021760 หญิง พรรณปพร บุญศรี28 1041680674 บานคําโคกสูง 1104300821396 หญิง นิญาดา หันซะนา29 1041680677 บานทาลาด 1909802971596 ชาย สุนทร ศักดา30 1041680677 บานทาลาด 1949900566696 ชาย อานัส วงคหาแกว31 1041680677 บานทาลาด 1219800457255 ชาย อรรถพล ขันนาม32 1041680677 บานทาลาด 1417600024335 หญิง นันทิชา ธรรมรักษาบัญชีรายชื่อนักเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2557สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 สนามสอบ โรงเรียนบานหนองหญาไซหองสอบที่ 2เลขที่นั่ง รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขที่ประชาชน เพศ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ1 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600023550 ชาย คณนาถ ภูขาว2 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600021255 ชาย ชนาธิป มูลมี3 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1418600073698 ชาย ชัชวาล ยศสงคราม4 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1410901147324 ชาย ธีรนนท การุญ5 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600024165 ชาย นวพล แสงเพชร6 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600023592 ชาย พัชระ วงศชาลี7 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1419902302801 ชาย พัชรพล วรรณพราหมณ8 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1418600069801 ชาย ภูมิศักดิ์ นันสมบัติ9 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600020461 ชาย วรพล วุฒิสาร10 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600022189 ชาย วโรดม เลิศสงคราม11 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600021531 ชาย ศิรดนัย วรรณคํา12 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600024246 ชาย บัญชาการ วรรณพราหมณ13 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1417600023495 หญิง นันทิกานต บุราณเดช14 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1418600072781 หญิง ณัฏฐณิชา ลากุล15 1041680671 เลิงถอนโนนสมบูรณ 1418600073019 หญิง มนธกานต บุราณเดช

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...