• All
  • [post-views]

พัฒนาการสร้างผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

  • เป้าหมายเชิงคุณภาพ
  • teee
    ๓.๒.๒ ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการครบถ้วน

๓.๒.๓ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายมากกว่า ๓ รายการ และปฏิบัติตนจนเป็นนิสัย เป็นแบบอย่างที่ดี
๓.๒.๔ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า ๓ ครั้ง
๓.๒.๕ นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๓.๒.๖ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักกองทุน
๓.๒.๗ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ (๕ ข้อ)สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๙ ขวบ และ ๘ ข้อ สำหรับเด็กอายุ ๑๐ ขวบ
๓.๒.๘ นักเรียนดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาท
๓.๒.๙ ปฐมพยาบาลได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
๓.๒.๑๐ หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิด
๓.๒.๑๑ เป็นผู้นำการรณรงค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านอบายมุข สิ่งมอมเมาความรุนแรงและปัญหาทางเพศ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยความเต็มใจ
๓.๒.๑๒ นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองสม่ำเสมอ
๓.๒.๑๓ มีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมกับเพศตามบทบาทหน้าที่
๓.๒.๑๔. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
๓.๒.๑๕. สามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
๓.๒.๑๖. ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา หรือคำแนะนำแกผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้
๓.๒.๑๗. นักเรียนชอบและเห็นประโยชน์ด้านศิลปะ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
๓.๒.๑๘. เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถาณที่อย่างมีความสุข
๓.๒.๑๙. สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเอง (ไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น พร้อมทั้งอธิบายของความคิด ในการสร้างผลงานและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ)

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...