แบบฝึกแม่สะกด ป.๑-๒

จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

มาเป็นเวลานานทำให้ทราบว่าปัญหาที่พบกับนักเรียนที่สุดและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

กับนักเรียนทุกรุ่น  ก็คือปัญหาการอ่านและการเขียนคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดต่าง ๆ  ซึ่งปัญหานี้ก็คือที่มาของการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้  ซึ่งเป็นปัญหาที่ซ้ำซาก  เกิดขึ้น

กับนักเรียนทุกสมัย

ในฐานะเป็นครูผู้สอนจึงได้คิดหาสื่อ  นวัตกรรมมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยได้ศึกษาแนวคิด  หลัก  วิธีการ  การออกแบบสื่อ  นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาได้  เห็นว่าแบบฝึกทักษะเป็นแบบฝึกที่ออกแบบกิจกรรมให้ฝึกซ้ำ

ย้ำทวน  ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน  เขียนและนำไปใช้ได้ดี  จึงออกนำคำ  เนื้อหา  ที่เกี่ยวกับการสะกดคำด้วยแม่สะกดต่าง ๆ มาออกแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน  ต่อเนื่อง  ซึ่งมีทั้งหมด  ๙  ชุด  เริ่มตั้งแต่แม่  ก  กา  จนถึง  แม่  กบ

แต่ละชุดจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • ใบความรู้เกี่ยวกับแม่สะกดนั้น ๆ
  • แบบฝึกทักษะหลายรูปแบบ
  • เรื่องอ่านเสริมทักษะ
  • คำคล้องจองหรือบทร้อยกรองหรือเพลง
  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • เฉลยแบบทดสอบและเฉลยแบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะชุดนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและครูเป็นอย่างดี  ขอขอบคุณที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้แบบฝึกทักษะชุดนี้สำเร็จ  เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ

นักเรียนด้วยดี

ก.กา ปก,คำนำ,สารบัญ(แบบฝึก) ปกCD

มาตรา กบ

มาตรากก

มาตรากง

มาตรากด

มาตราเกย

มาตราเกอว

แม่ กม

แม่กน

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...