แบบฝึกทักษะการสะกดคำไม่ตรงตามแม่กด (ป.๔)

การอ่านและการเขียนคำเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา

ทั้งในการเรียนระดับพื้นฐานและในระดับสูง   การเรียนในระดับพื้นฐานจะเน้นในด้าน     การอ่าน  การเขียนได้ถูกต้องมีความเม่นยำในหลักเกณฑ์ทางภาษา  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเน้นความจำเป็นของนักเรียนทุกคน

ในการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกการฟัง

การดู  การพูด  การอ่าน  ตลอดจนการเขียนคำให้ถูกต้อง   ผู้จัดทำเห็นความสำคัญและ

ความจำเป็นของการสอน  การเขียนสะกดคำ  ซึ่งได้จัดทำแบบฝึกการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓-๖  ขึ้น

ใช้เป็นสื่อการสอน  และเสริมทักษะภาษาไทย  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยใช้คำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กด  ได้วิเคราะห์เนื้อหาสอดคล้องตาม

หลักสูตรประถมศึกษา   พุทธศักราช  ๒๕๕๑

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด

แม่กด  ชุดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และส่งเสริมได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาดีขึ้น

 

สำลี  รักสุทธี


คำนำสารบัญแบบฝึก

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๔

แบบฝึ

กทักษะชุดที่ ๕

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๖

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๗

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๘

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๙

แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑๐

ปกนวัตถกรรม

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...