ใช้ปัญญาปัญหาไม่มี

เรื่องชวนคิด  เรื่องที่  ๘

 

ใช้ปัญญาปัญหาไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

ชาวสวนผู้หนึ่งกำลังขุดดินเพื่อปลูกต้นไม้ เขาได้พบกาน้ำทองคำใบหนึ่ง

ในขณะที่เขาขุดดิน เขากึ่งตกใจกึ่งดีใจ  เขาพูดเหมือนอุทานว่า

“เอ๊ะ!  กาน้ำ  กาทองคำด้วย”  เขาจับขึ้นแล้วเขย่าดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในไหม

“มีอะไรอยู่ในนี่ไหมหนอ”  เขาถามตัวเองอย่างสงสัย

 

 

 

 

“อย่ากระนั้นเลย  เราเปิดดูดีกว่า”  ว่าแล้วเขาก็เปิดดูกาน้ำนั้น  ขณะที่เขา

กำลังเปิดฝาเพื่อดูข้างในกาน้ำนั้น ก็มียักษ์ตนหนึ่งลอยออกมาจากกาน้ำ เขาตกใจมากที่เห็นยักษ์ ยักษ์บอกเขาว่า

“ไม่ต้องตกใจหรอก  เออ…ข้าขอบคุณท่านมากที่เปิดให้เขาออกมาจาก

กาน้ำ ข้าพร้อมจะรับใช้ทุกเมื่อ  แต่มีข้อแม้ว่า ถ้าท่านหยุดใช้เมื่อไร ข้าก็จะจับท่านกินเป็นอาหารทันที”

 

 

ชาวสวนรับคำและและเริ่มวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อไม่ให้

ยักษ์จับกินเป็นอาการ

“เราจะสั่งให้เจ้ายักษ์ทำภายในบ้านและตัวบ้านก่อน”  เขาวางแผนแล้วก็

สั่งให้ยักษ์ทำงานหลายอย่าง เช่น สร้างบ้าน ตกแต่ง และประดับประดาบ้านเรือนจนสวยงาม  ยักษ์ก็ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายและไม่ปริปากบ่นแม้แต่น้อย

 

 

ยักษ์ทำงานตามแผนงานที่เขาวางไว้จนหมดสิ้น  เขาไม่รู้จะสั่งให้ทำงานอะไรอีก เขากลัวยักษ์จับกินเป็นอาหารที่ไม่มีงานให้ยักษ์ทำ

“เออ…..เราจะให้เขาทำอะไรให้อีกหนอ”  ชาวสวนรู้สึกกังวล  เขาจึงวางแผนแก้ปัญหาต่อไป

“คิดออกแล้ว  ให้ยักษ์ทำถนนในบริเวณบ้าน และต่อเติมทุกสิ่งทุกอย่าง

ภายในบ้านให้ดีกว่า”  ว่าแล้วก็สั่งให้ยักษ์ทำตามที่คิด  แล้วยักษ์ก็ทำให้จนหมดสิ้น

 

 

เมื่อยักษ์ทำอะไรต่อมิอะไรให้จนหมดสิ้นแล้ว  ชาวสวนก็ต้องคิดอย่างหนัก

และกังวลใจ เพราะไม่รู้จะใช้อะไรยักษ์อีก  แต่เขาเป็นคนฉลาดจึงสั่งให้ยักษ์สร้าง

ปล่องไฟให้สูงเท่าตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย และสั่งให้ยักษ์วิ่งขึ้นวิ่งลงโดยไม่

ต้องทำงานอื่น ไม่ต้องวุ่นวาย เขาจึงหมดปัญหาในชีวิต พ้นจากความทุกข์ ทำให้

เขามีความสุขในการดำเนินชีวิตและ เกิดความมั่งคั่งตามมา

“โอ…..ถ้าเราไม่รู้จักการวางแผนในการแก้ปัญหาใช้ยักษ์  เราคงถูกยักษ์

จับกินเป็นอาการแน่นอน”  เขานึกภูมิใจตนเอง

 

 

 

 

แบบทดสอบ

ชื่อ…………………………………………………………….เลขที่………………….ชั้น……………

วันที่………………เดือน………………………………….พ.ศ………………………………………

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  Q ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

๑.   เรื่องนี้ต้องการสื่ออะไรเป็นสำคัญ  (วิเคราะห์)

  • การรู้จักวิธีเอาเปรียบคนอื่น
  • การใช้ปัญญาวางแผนในการแก้ปัญหา
  • การทำตนให้เป็นคนดี
  • การอยู่คนเดียวตามลำพัง

๒.  เหตุใดชาวสวนจึงมีความสุขในปั้นปลายของชีวิต  (วิเคราะห์)

  • มีความตั้งใจและรู้จักใช้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา
  • มีความอดทนและมีความขยัน
  • มีความขยันและมีความสามัคคีกับคนอื่น
  • รู้จักใช้ปัญญาในการวางแผนแก้ปัญหา

๓.  เมื่อเราขาดสิ่งใด  การงานของเราอาจไม่ประสบผลสำเร็จ(วิเคราะห์)

ก.  การวางแผนแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีปัญญา

ข.  การวางแผนและการเอาชนะคนอื่น

ค.  การวางแผนและการมุ่งเอาเปรียบคนอื่น

ง.  การวางแผนและการทำงานตามใจตนเอง

 

 

 

๔.  นักเรียนเห็นด้วยกับกระทำของชาวสวนหรือไม่  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  ไม่เห็นด้วย  เพราะเขาเห็นแก่ตัวมากเกินไป

ข.  ไม่เห็นด้วย  เพราะเขาเป็นคนไม่ยอมใครง่าย ๆ

ค.  เห็นด้วย  เพราะเขารู้จักการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา

ง.  เห็นด้วย  เพราะเป็นเขาไม่ยอมเสียเปรียบยักษ์

๕.  นักเรียนคิดว่า  จะสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างไร  (สังเคราะห์)

ก.  นำไปใช้ในการแก้ปัญหาการทำงาน

ข.  นำไปใช้เมื่อมีคนมาด่าว่าเราให้เสียหาย

ค.  นำไปใช้เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้านาย

ง.  นำไปใช้เมื่อเราคิดว่าเราได้เปรียบคนอื่น

๖.  นักเรียนคิดว่า  การวางแผนมีความสำคัญอย่างไร(สังเคราะห์)

ก.  มีความสำคัญเพราะจะทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงงานหนักได้

ข.  มีความสำคัญมาก  เพราะจะทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ค.  ไม่มีความสำคัญ  เพราะแม้ไม่วางแผนก็ทำงานสำเร็จได้เหมือนกัน

ง.  ไม่มีความสำคัญ  เพราะแม้จะวางแผนดีบางทีก็ทำงานตามแผนไม่ได้

๗.  ใครจะทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้ดีกว่ากัน(วิเคราะห์)

ก.  แดง  ไม่มีการวางแผนในการทำงาน

ข.  ดี  ทำงานตามที่เห็นว่าสะดวกสบาย

ค.  ดำ  ทำงานตามความพอใจของตนเอง

ง.  ดาว  มีการวางแผนในการทำงานอย่างรอบคอบ

 

 

 

 

๘. การกระทำของใครสอดคล้องกับการกระทำของชาวสวนมากที่สุด

(สังเคราะห์)

ก.  ดำ  ทำงานไปตามที่ได้คิดไว้ในใจ

ข.  ดี  ทำงานไปตามแต่โอกาสจะอำนวย

ค.  ดาว  ทำงานตามที่เจ้านายสั่ง

ง.  แดง  ทำงานแบบหยุดบ้าง  ทำไปบ้าง  โดยไม่สนใจใคร

๙.  เรื่องนี้ต้องการสื่อให้ทราบเกี่ยวกับอะไร(วิเคราะห์)

ก.  การทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง

ข.  การทำงานโดยอาศัยเพื่อนช่วย

ค.  ความเอาใจใส่ในการทำงาน

ง.  การวางแผนในการทำงาน

๑๐.  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่บอกว่า “คนที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีการวางแผนงานที่ดี”  เพราะอะไร (สังเคราะห์)

ก.   เห็นด้วย   เพราะการวางแผนจะทำให้เข้าใจงานมากขึ้น

ข.  เห็นด้วย  เพราะการวางแผนจะทำให้รู้ว่าควรทำอะไร

อย่างไรก่อนหลัง

ค.  ไม่เห็นด้วย  เพราะหากใครมีความขยันแล้ว  ไม่ต้องวางแผนก็ได้

ง.  ไม่เห็นด้วย  เพราะการวางแผนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

๑.  ข             ๒.  ง             ๓.  ก             ๔.  ค             ๕.  ก

๖.  ข              ๗.  ง             ๘.  ก             ๙.  ง             ๑๐.  ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...