ไม่รู้จักประมาณ

เรื่องชวนคิด  เรื่องที่  ๖

“ไม่รู้จักประมาณ”

 

 

 

 

 

 

ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุญมีและครอบครัวมีอาชีพ

ทำนา  เขาอยู่กับภรรยาและลูกชายอย่างมีความสุข

“เรามีอาชีพอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไร  ที่สำคัญก็คือเราอยู่แบบพอมีพอกินเท่านี้ก็พอแล้ว”  เขาคิดในใจแล้วยิ้มอย่างมีความสุข

 

 

 

 

วันหนึ่งเพื่อนบ้านได้ชวนเขาซื้อรถไถนาชนิดนั่งได้ เพื่อความ

สะดวกสบายในการไถนา แต่เขาปฏิเสธ เพราะตอนนี้เขาพอใจกับการใช้รถไถ

นาเดินตาม

“เราไม่ควรซื้อหรอก  เพราะเราใช้รถไถนาเดินตามก็เพียงพอแล้ว

ถ้าไปซื้อรถไถนาที่นั่งได้จะลำบากมากไปอีก”  เขาพูดกับภรรยา

ชีวิตครอบครัวของเขาจึงอยู่อย่างพอเหมาะพอดีกับฐานะและความเป็นอยู่

ของครอบครัวเขา

 

เพื่อนของเขามีรถไถนานั่งได้คันใหม่  ใหญ่  งาม วันหนึ่งเพื่อนบ้านได้คุยโอ้อวดตนเองกับเขาว่า

“เราสบายมากเลย  ไม่ต้องเดินตามให้เหนื่อยตุ้ม  นั่งบนรถไถสบาย ๆ นายไม่อยากซื้อหรือ  เปลี่ยนใจก็ได้นะนาย”

“ไม่หรอก  เรามีของเราอย่างนี้ก็ดีแล้ว”  เขาตอบอย่างนุ่มนวล  แต่ในใจเขาอยากบอกเพื่อนว่า

“เจ้าหน้าโง่เอ๋ย  รู้ไหมว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามี  เราไม่

ทะเยอทะยานจนเกินตัวหรอกนาย”

 

 

แม้เพื่อนจะพูดอย่างไรเขาก็ไม่เปลี่ยนใจ  เพราะเขารู้ว่าในใจของเพื่อนนั้น  มีความทุกข์เจือปนอยู่ทุกขณะ  เพราะต้องใช้ดอกเบี้ยธนาคาร  เนื่องจากเขาต้องเอาที่สวนของเขาไปจำนองกับทางธนาคารเพื่อนำเงินมาซื้อ  มิหนำซ้ำลูกชายของเพื่อนบ้านก็คุยโอ้อวดกับลูกชายของเขาว่าพ่อเขามีรถไถใหม่คันงาม เวลาขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองตาม

 

แต่อยู่มาไม่นานเขาก็ต้องตกใจ ที่เห็นเพื่อนบ้านนั่งหน้าเศร้า เพราะรถไถใหม่ของเขานั้นถูกยึดไปแล้ว  เพราะเขาไม่มีเงินส่งค่ารถ ลูกชายก็ขี้เกียจเรียนหนังสือ และทางธนาคารก็ยึดที่ทำกินของเขาไป เพราะไม่ได้ส่งดอกเบี้ยธนาคาร

“หมดแล้วเรา  ถ้าเรารู้จักห้ามใจก็คงไม่เป็นอย่างนี้”  ชาวนาที่

ชอบอวดเบ่งคนนั้นบ่นให้ตนเอง

 

เมื่อเขาเห็นเพื่อนบ้านเป็นเช่นนั้น  เขาจึงบอกลูกของตนว่า

“เราควรจะมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ควรทะเยอทะยาน

เกินตัวมันจะทำให้เราเดือดร้อนได้ สิ่งใดที่ทำแล้วดีที่สุด ขอให้ลูกจงพอใจและเมื่อมีหนทางแก้ไขจึงแก้ไขใหม่  จงรีบแก้ไข  แต่อย่าแก้ตัว”

ด้วยการครองตนอย่างนี้นั่นเอง  ครอบครัวของเขาจึงมีความมั่งคั่ง

และความสุขความเจริญ

 

 

แบบทดสอบ

ชื่อ…………………………………………………………เลขที่………………….ชั้น…………..

วันที่………………เดือน…………………………………พ.ศ…………………………………..

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  Q ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

๑. เมื่อเพื่อนชวนบุญมาซื้อรถไถนาใหม่  เขาคิดอย่างไร  เพราะอะไร(วิเคราะห์)

  • ไม่ควรซื้อใหม่ เพราะเงินไม่พอ
  • ไม่ควรซื้อใหม่ เพราะพอใจในสิ่งที่ตนเอง
  • ควรซื้อคันใหม่ เพราะคันเก่าใช้ไม่ดี
  • ควรซื้อคันใหม่ เพราะราคาไม่แพง

๒.  เหตุใดเพื่อนบุญมีจึงประสบความล้มเหลว  (วิเคราะห์)

  • ไม่รู้จักวางแผนชีวิต ติดสุรายาเมาจนหมดตัว
  • ลูกชายติดการพนัน ผลาญพ่อแม่จนหมดเนื้อหมดตัว
  • ไม่รู้จักประหยัด ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย
  • ไม่รู้จักประมาณตนเอง ไม่มีเงินใช้ค่างวดรถ

๓.  การกระทำของบุญมีสอดคล้องกับหลักธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

(วิเคราะห์)

ก.  รู้จักประมาณตน

ข.  มีความขยัน

ค.  มีการประหยัด

ง.  เป็นคนมีเหตุมีผล

 

 

๔.  นักเรียนเห็นด้วยกับกระทำของใครในเรื่องนี้  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  เห็นด้วยกับการกระทำของลูกชายเพื่อนบ้าน  เพราะเขาเป็นคนที่มี

ความรับผิดชอบดี

ข.  เห็นด้วยกับการกระทำของเพื่อนบ้านของบุญมี เพราะเขาเป็นคนมีเหตุมีผล

ค.  เห็นด้วยกับการกระทำของบุญมี  เพราะเป็นคนรู้จักประมาณตนเอง

ง.  เห็นด้วยกับการกระทำของบุญมี  เพราะเขาเป็นคนที่มีความเมตตา

ต่อเพื่อนบ้าน

๕.  เรื่องนี้ต้องการสื่อให้เห็นความสำคัญของอะไร  (สังเคราะห์)

ก.  การรู้จักประมาณตนเอง  และมีเหตุมีผล

ข.  การประหยัดและอดออม

ค.  ความสามัคคีและเสียสละ

ง.  ความเมตตากรุณา

๖.  นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของบุญมีหรือไม่  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  เห็นด้วย  เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ข.  เห็นด้วย  เพราะไม่ทำให้ชีวิตตนเองลำบาก  มีความเป็นอยู่แต่พอดี

ค.  ไม่เห็นด้วย  เพราะการใช้ชีวิตแบบนี้จะทำให้ไม่มีความกระตือรือร้น

ง.  ไม่เห็นด้วย  เพราะจะไม่มีความเจริญ

๗.  ถ้าคนในสังคมมีความคิดเหมือนบุญมีมาก ๆ จะเป็นอย่างไร(วิเคราะห์)

ก.  ไม่ดี  เพราะทำให้กลายเป็นคนขัดขวางความเจริญ

ข.  ไม่ดี  เพราะไม่ทันสมัย  ไม่ทันเพื่อนบ้าน

ค.  ดี  เพราะจะทำให้ตนเองได้รับคำสรรเสริญจากคนอื่น

ง.  ดี  เพราะผู้คนจะมีความประมาณตนเอง  ไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน

 

๘. การกระทำของใครสอดคล้องกับการกระทำของบุญมีมากที่สุด(สังเคราะห์)

ก.  ขาว  ปลูกพืชผักกินเอง

ข.  เขียว  ซื้อสินค้าราคาแพง  เพื่อจะได้สินค้าคุณภาพดี

ค.  ดำ  ชอบใช้สินค้าจากต่างประเทศ  เพราะทันสมัย

ง.  แดง  ชอบรับประทานอาหารบรรจุถุง เพราะสะดวดกสบาย

๙.  เรื่องนี้ต้องการสื่อให้เราทราบเกี่ยวกับอะไรเป็นสำคัญ(วิเคราะห์)

ก.  การประหยัดและอดออม

ข.  ความเสียสละเพื่อส่วนรวมและการอภัยให้แก่กันแลกัน

ค.  ความไม่รู้จักประมาณตนเองและการเสียสละเพื่อส่วนรวม

ง.  ความรู้จักประมาณตนเองหรือพอใจในสิ่งที่ตนเองมี

๑๐.  เรื่องนี้สอดคล้องกับหลักธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

(สังเคราะห์)

ก.  การรู้จักประหยัดและอดออม

ข.  การรู้จักประมาณตนเอง

ค.  การรู้จักให้อภัยแก่กันและกัน

ง.  การอดทนและการขยันทำการงาน

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

๑.  ข             ๒.  ง             ๓.  ก             ๔.  ค             ๕.  ก

๖.  ข              ๗.  ง             ๘.  ก             ๙.  ง             ๑๐.  ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...