ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

เรื่องชวนคิด  เรื่องที่  ๓ 

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

พระเจ้าเสือทรงชื่นชอบการพายเรือมาก วันหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จประทับในเรือ

พระที่นั่งไปตามลำคลอง ขณะนั้นได้ยินเสียงทหารแก่ที่อยู่ท้ายแถวกำลังซุบซิบนินทา

กัน  เสียงกระซุบซิบนั้นบอกว่า

“พายเรือมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ยังไม่เคยได้รับเลื่อนยศสักที  แต่คนที่นั่งใกล้

ในหลวงคอยแต่เพ็ดทูลอย่างเดียวก็ได้เป็นพระยาหนุ่มแล้ว”

 

 

 

 

พอเสด็จถึงพลับพลาที่ประทับ พระองค์ตรัสสั่งให้ทหารแก่ที่อยู่ท้ายแถวเข้าเฝ้าและทรงตรัสว่า

“เมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหม” ทหารแก่ตอบว่า

“สบายดีพระเจ้าข้า”  ทรงตรัสต่อว่า

“ข้านอนไม่หลับ  ไม่รู้มีอะไรอยู่ใต้ถุนหนวกหูจัง” และตรัสสั่งให้ลงไปดู

นายทหารแก่คนนั้นก็ลงไปดูตามคำตรัสสั่งของพระองค์

 

 

เมื่อกลับขึ้นมาพระองค์ตรัสถามว่า

“พบเห็นอะไรไหม”  นายทหารแก่กราบทูลว่า

“เห็นหมาออกลูกใหม่พระเจ้าข้า”  ทรงยิ้มแล้วตรัสถามว่า

“มันออกลูกกี่ตัว”  ทหารแก่นิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่า

“ไม่ได้นับพระเจ้าค่ะ”  เขาตอบไม่ได้

 

จากนั้นนายทหารแก่จึงลงไปดูอีกครั้ง และกลับขึ้นมากราบทูลว่า

“มีลูก ๕ ตัวพระเจ้าข้า”  เมื่อได้รับคำตอบเช่นนั้น พระเจ้าเสือตรัสถาม

ต่อไปอีกว่า

“มีตัวผู้ กี่ตัว ตัวเมียกี่ตัว สีอะไรบ้าง”  นายทหารแก่ก็นิ่งคิดเช่นเดิม

“ไม่ได้สังเกตพระเจ้าค่ะ”  ทหารตอบไม่ได้อีกจึงต้องลงไปดูอีกครั้ง

 

พระเจ้าเสือทรงกระทำกับทหารแก่เช่นนั้น  และทรงทำให้ทหารแก่ทราบแล้วว่าตนเองผิดพลาดอย่างไร  เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

จึงให้ทหารแก่เรียกให้พระยาหนุ่มเข้าเฝ้า แล้วตรัสถามในเรื่องเดียวกัน

ทหารหนุ่มสามารถกราบทูลตอบคำถามได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องลงไปดูหลายครั้ง

“เออ……เขาก็มีดีกว่าเรานะ”  ทหารแก่รำพึงในใจอย่างยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างเขากับทหารหนุ่ม

 

 

เมื่อแสดงความจริงให้ทหารแก่ทราบเช่นนั้น  พระองค์จึงทรงตรัสกับนายทหารแก่ว่า

“เจ้าดูซิเขาทำงานครั้งเดียว ใช้เวลาน้อยเขาตอบได้หมด นี่แหละที่ฉันไม่ตั้งเจ้าเป็นพระยาก็เพราะเหตุนี้”

นายทหารแก่จึงยอมรับว่า การที่เขาไม่เป็นคนช่างสังเกต ไม่ฉลาดในการทำงานจึงเป็นสาเหตุทำให้ชีวิตเขาไม่เจริญก้าวหน้าต่างกับนายทหารที่มีอายุน้อยที่เป็นคนฉลาดรอบคอบในการทำงาน จึงทำให้ชีวิตนายทหารนั้นมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

แบบทดสอบ

ชื่อ…………………………………………………………….เลขที่………………….ชั้น……………

วันที่………………เดือน………………………………….พ.ศ………………………………………

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  Q ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

๑.  เหตุใดทหารแก่จึงรู้สึกน้อยใจ   (วิเคราะห์)

  • คิดว่าตนเองหมดความสามารถแล้ว
  • คิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
  • คิดว่าตนเองถูกพระเจ้าเสือชิงชังรังเกียจ
  • คิดว่าตนเองแก่แล้ว อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย

๒.  การที่พระเจ้าเสือทรงให้ทหารหนุ่มก้าวหน้าง่ายเช่นนั้น ทรงใช้หลักเกณฑ์

อะไรตัดสิน  (วิเคราะห์)

  • ทรงอาศัยความเป็นคนมีหน้าตาดีเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  • ทรงใช้ความเป็นคนใกล้ชิด คอยทูลเรื่องราวอยู่เสมอเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  • ทรงอาศัยความดีและความหนุ่มแน่นเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  • ทรงอาศัยความฉลาด ความเก่ง เป็นเกณฑ์ตัดสิน

๓.  เหตุใดทหารแก่จึงยอมรับในกฎเกณฑ์(วิเคราะห์)

ก.  เพราะตนเองทำไม่ได้ตามที่พระองค์ทรงใช้จริง ๆ

ข.  เพราะตนเองไม่เข้าใจในเกณฑ์นั้นจริง ๆ

ค.  เพราะเกินนั้นยุ่งยากเกินกว่าที่ทหารแก่จะทำได้

ง.  เพราะรู้สึกว่าตนเองแก่เกินไปที่จะทำงานอย่างนั้นได้

 

 

๔.  นักเรียนเห็นด้วยกับกระทำของพระเจ้าเสือหรือไม่  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  ไม่เห็นด้วย  เพราะทรงมีอคติในการตัดสิน

ข.  ไม่เห็นด้วย  เพราะไม่ใช่เกณฑ์ที่มาตรฐาน  ไม่เป็นที่ยอมรับคนทหาร

ค.  เห็นด้วย  เพราะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ความสามารถเป็นหลัก

ง.  เห็นด้วย  เพราะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ฐานะ  ความมั่งมีเป็นหลัก

๕.  นักเรียนคิดว่า  ทหารหนุ่มควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งเร็วเช่นนั้นหรือไม่

เพราะอะไร  (สังเคราะห์)

ก.  ควรได้รับ  เพราะมีความฉลาด และทำงานเก่ง

ข.  ควรได้รับ  เพราะรู้จักทำงานเพื่อเอาหน้า

ค.  ไม่ควรได้รับ  เพราะอายุยังน้อย

ง.  ไม่ควรได้รับ  เพราะเอาแต่พูดเพื่อเสนอหน้า  เอาความดีใส่ตัว

๖.  นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของพระเจ้าเสือหรือไม่  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  เห็นด้วย  เพราะคนแก่ประโยชน์ไม่มาก

ข.  เห็นด้วย  เพราะเป็นการตัดสินคนอยู่ที่ผลของงาน

ค.  ไม่เห็นด้วย  เพราะเป็นการตัดสินใจตามความต้องการของตนเอง

ง.  ไม่เห็นด้วย  เพราะเป็นการตัดสินใจที่เห็นแก่ตัว

๗.  ถ้าคนในสังคมมีความคิดเหมือนพระเจ้าเสือมาก ๆ จะเป็นอย่างไร(วิเคราะห์)

ก.  ไม่ดี  เพราะทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้น

ข.  ไม่ดี  เพราะจะทำให้คนทำงานเพื่อเห็นแก่ได้มากขึ้น

ค.  ดี  เพราะจะทำให้คนอื่นเกรงขามมากขึ้น

ง.  ดี  เพราะเป็นการยึดเอาผลงานของคนเป็นสำคัญ  ไม่ถือตัวบุคคล

 

 

๘. การกระทำของใครสอดคล้องกับการกระทำของพระเจ้าสือมากที่สุด(สังเคราะห์)

ก.  ดำ  เห็นว่าคนที่มีความสามารถควรได้รับรางวัล

ข.  ดี  เห็นว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยควรได้รับเกียรติกว่าคนจน

ค.  ดาว  เห็นว่าคนจนก็สามารถสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้

ง.  แดง  เห็นว่ามีแต่คนจนเท่านั้นที่ขยัน  และทำงานหนัก

๙.  เรื่องนี้ต้องการสื่อคุณธรรมข้อใด(วิเคราะห์)

ก.  การประหยัด

ข.  ความเสียสละ

ค.  ความขยัน

ง.  ความยุติธรรม

๑๐.  ถ้าคนในสังคมมีพฤติกรรมเหมือนพระเจ้าเสือมาก ๆ จะเป็นอย่างไร

(สังเคราะห์)

ก.  ดี  เพราะทำให้คนรู้จักทำงานแข่งขันกัน

ข.  ดี  เพราะผู้คนจะมีความยุติธรรม

ค.  ไม่ดี  เพราะจะทำให้คนเห็นแก่ตัว

ง.  ไม่ดี  เพราะผู้คนจะไม่รู้จักพึ่งตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

๑.  ข             ๒.  ง             ๓.  ก             ๔.  ค             ๕.  ก

๖.  ข              ๗.  ง             ๘.  ก             ๙.  ง             ๑๐.  ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...