เอกสาร โรงเรียนสุจริต

เอกสารโรงเรียนสุจริตประชุม28ม.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กรของสถานศึกษา ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

แนวทางค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

ตัวอย่างปฐมวัย_1401259293.

ตัวอย่างประถมศึกษา_1401259332

ตัวอย่างมัธยมศึกษา_1401259319

UprightBook_01UprightBook_

02UprightBook_03UprightBook_

07UprightBook_14เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต

สมบูรณ์คู่มือการสร้างคนแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...